Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

lokakuu 2008

Toiminnalliset kysymykset

Rahoitusoperaatioita sekä euron ja Yhdysvaltain dollarin määräistä likviditeettiä koskevat päätökset

Hillitäkseen paineita rahoitusmarkkinoilla EKP:n neuvosto on tehnyt 18.9.2008 alkaen joukon päätöksiä, jotka koskevat rahoitusoperaatioita, huutokauppamenettelyjä ja maksuvalmiusjärjestelmää sekä Yhdysvaltain dollarin määräistä likviditeettiä lisääviä operaatioita. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu päätöksiä koskevat lehdistötiedotteet.

EKP:n asetus vähimmäisvarannoista

EKP:n neuvosto antoi 22.10.2008 asetuksen vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun asetuksen EKP/2003/9 muuttamisesta (EKP/2008/10). Asetus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Tarkistettu painos yleisasiakirjasta ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä”

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.10.2008 uuden, tarkistetun painoksen yleisasiakirjasta ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä” ja antoi suuntaviivat eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2008/13). Suuntaviivat EKP/2008/13 tulevat voimaan 1.2.2009 ja korvaavat nykyisen yleisasiakirjan. Tarkistettu painos yleisasiakirjasta julkaistaan myöhemmin tänä vuonna EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Vakuuskelpoisuutta koskevia säädöksiä

EKP:n neuvosto antoi 23.10.2008 asetuksen (EKP/2008/11) ja suuntaviivat (EKP/2008/12) väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin 15.10.2008 tekemiensä päätösten toimeenpanoa varten. Molemmat säädökset julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Maksujärjestelmien sekä arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmien sanasto – kannanottopyyntö

EKP:n neuvosto esitti 30.9.2008 kannanottopyynnön sanastosta, johon kootaan Euroopan unionin maksujärjestelmien sekä arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmien teknisiä näkökohtia koskevaa käsitteistöä. Käsitteet määritellään käyttäjäystävällisellä ja helposti ymmärrettävällä tavalla, jotta ne on helpompi omaksua. Sanaston tarkoituksena on varmistaa käsitteiden johdonmukainen käyttö EKPJ:n kaikissa maksujärjestelmiä sekä arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmiä koskevissa julkaisuissa. Tarvittaessa sanastoa voisivat käyttää myös Euroopan yhteisöjen toimielimet. Kannanottopyyntöön toivotaan vastauksia 1.1.2009 mennessä.

Luonnokset EKPJ:n ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmiä ja EU:ssa sijaitsevia keskusvastapuolia koskeviksi suosituksiksi – kannanottopyyntö

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.10.2008 yhdessä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean kanssa esitettävän kannanottopyynnön luonnoksesta arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmiä koskeviksi suosituksiksi ja luonnoksesta Euroopan unionissa sijaitsevia keskusvastapuolia koskeviksi suosituksiksi. Kannanottopyyntöön toivotaan vastauksia 23.1.2009 mennessä. Sitä ennen EKPJ ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea järjestävät suosituksista avoimen kuulemistilaisuuden Pariisissa Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean tiloissa. EKPJ ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea ovat laatineet nämä suositukset osana yhteistyötään arvopaperikaupan selvityksen ja toimituksen turvallisuuden, luotettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin kannanottopyyntöä koskeva lehdistötiedote 23.10.2008.

Clearstream Banking Frankfurtin ketjutettu linkki Clearstream Banking Luxembourgin kautta Euroclear Franceen

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.10.2008 Clearstream Banking AG Frankfurtin ketjutetun linkin Clearstream S.A. Luxembourgin kautta Euroclear Franceen käytettäväksi eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuuksien siirtoon. Asiasta julkaistiin lehdistötiedote 17.10.2008. Hyväksyttyjen ketjutettujen ja suorien linkkien luettelo EKP:n verkkosivuilla on päivitetty.

Kansainvälisten velkapaperien säilytysjärjestelyt ja niiden hyväksyminen eurojärjestelmän luotto-operaatioissa

EKP:n neuvosto arvioi 16.10.2008 uusia kansainvälisten velkapaperien säilytysjärjestelyjä ja niiden hyväksyttävyyttä eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. EKP:n neuvosto totesi, että järjestely, jossa velkapaperit ovat global registered ‑muotoisia, on EKPJ:n luotto-operaatioissa EU:n arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille asetettujen eurojärjestelmän vaatimusten (Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations) mukainen, kun tarvittavat oikeudelliset järjestelyt ja sopimukset on laadittu. EKP:n neuvosto päätti, että individual note ‑muotoiset kansainväliset velkapaperit poistetaan niiden merkityksen vähenemisen vuoksi eurojärjestelmän luotto-operaatioihin vakuudeksi kelpaavien arvopaperien luettelosta. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin järjestelyjä yksityiskohtaisemmin käsittelevä lehdistötiedote 22.10.2008.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto rahoitustukitoimista Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 3.10.2008 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon luottolaitoksia koskevista rahoitustukitoimista (CON/2008/44). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto eurometallirahojen kaltaisia mitaleja ja rahakkeita koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 8.10.2008 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista (CON/2008/45). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakauden tukemisesta Belgiassa

EKP:n neuvosto hyväksyi 8.10.2008 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtiontakuusta, joka kattaa Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen myöntämät luotot rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseksi (CON/2008/46). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto setelien ja kolikoiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 9.10.2008 Ruotsin keskuspankin pyynnöstä lausunnon setelien ja kolikoiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta (CON/2008/47). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitustukitoimista Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 15.10.2008 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon luottolaitoksia koskevien rahoitustukitoimien toteutuksesta (CON/2008/48). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto eurokolikoiden ja saksalaisten euromääräisten juhlarahojen korvaamista koskevasta Saksan lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 16.10.2008 Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon eurokolikoiden ja saksalaisten euromääräisten juhlarahojen korvaamisesta (CON/2008/49). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakauden tukemisesta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 17.10.2008 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon luottolaitosten vastuita kattavasta valtiontakuusta (CON/2008/50). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto talletusten vakuusjärjestelmästä ja sijoittajien korvausjärjestelmästä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 17.10.2008 Kreikan talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon talletusten vakuusjärjestelmästä ja sijoittajien korvausjärjestelmästä (CON/2008/51). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakauden tukemisesta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 17.10.2008 Espanjan talousasioista vastaavan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon rahoitusvarojen hankkimiseen tarkoitetun rahaston perustamisesta ja muista valtion toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseksi (CON/2008/52). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto tilastotietojen keruusta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 17.10.2008 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon Narodowy Bank Polskin suorittamaa tilastotietojen keruuta koskevasta lainsäädännöstä (CON/2008/53). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakauden tukemisesta Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 17.10.2008 Tanskan talous- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä lausunnon rahoitusjärjestelmän vakautta tukevasta järjestelmästä, jolla taataan tallettajien ja tavallisten velkojien saamiset (CON/2008/54). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto oikeudellisista toimenpiteistä Itävallan rahoitusmarkkinoiden vakauden palauttamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 20.10.2008 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon oikeudellisista toimenpiteistä Itävallan rahoitusmarkkinoiden vakauden palauttamiseksi (CON/2008/55). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakauden tukemisesta Ranskassa

EKP:n neuvosto antoi 21.10.2008 Ranskan keskuspankin pyynnöstä lausunnon valtiontakuiden myöntämisestä rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseksi (CON/2008/56). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakauden tukemisesta Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 21.10.2008 Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon rahoitusmarkkinoiden vakautusrahaston perustamisesta ja muista rahoitusjärjestelmän vakautta tukevista toimenpiteistä (CON/2008/57). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakauden tukemisesta Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 23.10.2008 Italian keskuspankin pyynnöstä (joka esitettiin Italian talous- ja valtiovarainministeriön puolesta) lausunnon toimenpiteistä pankkijärjestelmän vakauden turvaamiseksi (CON/2008/58). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKPJ:n/EKP:n perussäännön artiklan 27.1 mukaista ulkopuolisten tilintarkastajien valintaa ja tehtävänantoa koskevat hyvät käytännöt

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.10.2008 julkaistaviksi hyviä käytäntöjä EKPJ:n/EKP:n perussäännön artiklan 27.1 mukaisessa ulkopuolisten tilintarkastajien valinnassa ja tehtävänannossa (Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute). Hyvillä käytännöillä EKP:n neuvosto voi varmistaa, että sen EU:n neuvostolle antamat kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien nimittämistä koskevat suositukset perustuvat yhdenmukaisiin ja asianmukaisiin valintakriteereihin.

Setelikomitean (BANCO) puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 23.10.2008 setelikomitean puheenjohtajaksi 1.12.2008 alkaen EKP:n seteliosaston johtajana 1.11.2008 aloittavan Ton Roosin. Uuden puheenjohtajan toimikausi päättyy 31.8.2010 eli samaan aikaan kuin muiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien ja budjettikomitean puheenjohtajan, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) kolmeksi vuodeksi 19.7.2007.

Yhteyshenkilöt