Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Penningpolitik

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

Den 27 mars 2008 godkände ECB-rådet rapporten för år 2007 om ECB:s uppgift att övervaka hur centralbankerna efterlever förbuden i artiklarna 101 och 102 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och därtill relaterade förordningar. Ytterligare information om detta kommer att ges i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2007 som offentliggörs den 21 april 2008.

Operativa frågor

Särskilda åtgärder för att hantera likviditetstrycket på finansieringsmarknaderna

Den 11 mars 2008 beslutade ECB-rådet att, i samband med Term Auction Facility, gemensamt med Federal Reserve System erbjuda finansiering i US-dollar till Eurosystemets motparter för att hantera förnyat tryck på marknaderna för kortfristig finansiering på samma vis som i december 2007 och januari 2008. Ett pressmeddelande om den gemensamma åtgärden av Bank of Canada, Bank of England, ECB, Federal Reserve System och den schweiziska nationalbanken publicerades på ECB:s webbplats den 11 mars 2008.

Extra sexmånaders långfristiga refinansieringstransaktioner och förlängning av de extra tremånaders långfristiga refinansieringstransaktionerna

Den 27 mars 2008 beslutade ECB-rådet att genomföra extra långfristiga refinansieringstransaktioner med en löptid på sex månader. Dessutom beslutade ECB-rådet att genomföra ytterliggare extra långfristiga refinansieringstransaktioner med tre månaders löptid. De regelbundna månatliga långfristiga refinasieringstransaktionerna berörs inte. Dessa extra tremånaders och sexmånaders långfristiga refinansieringstransaktioner ska stödja normaliseringen av funktionen av penningmarknaden i euro. Ett pressmeddelande om detta har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Klargörande av Eurosystemets policyuttalande om konsolidering i central motpartsclearing

Den 27 mars 2008 antog ECB-rådet ett klargörande av Eurosystemets policyuttalande om konsolidering i central motpartsclearing i samband med den uppförandekod för clearing och avveckling, som publiceras på ECB:s webbplats inom kort. ECB-rådet klargjorde att Eurosystemets policyuttalande inte ska tolkas som ett hinder för något speciellt marknadsinitiativ, inklusive de länkar för driftskompatibilitet som implementeras inom ramem för uppförandekoden. Bland annat bekräftade ECB-rådet också sin ståndpunkt att standarder för riskhantering bör upprättas för centrala motparter, att det finns ett behov av en inhemsk infrastruktur i euroområdet och att konsolideringsprocessen i allmänhet skulle drivas av den privata sektorn förutsatt att kriterierna för transparens och öppet tillträde uppfylls.

Finansiell stabilitet och tillsyn

ECB-rapport om finansiell integration 2008

Andra utgåvan av ECB:s rapport om finansiell integration utges i april 2008. Rapporten visar det aktuella läget för den finansiella integrationen i euroområdet och Eurosystemets åtgärder för den finansiella integrationen samt fyra utvalda karaktärsdrag som inbegriper integrationen och bolånemarknadens utveckling i euroområdet. Rapporten kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om tillsynen över revisorer i Portugal

Den 26 februari 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det portugisiska ministeriet för finans och offentlig administration, ett yttrande om tillsynen över revisorer och Banco de Portugals roll i samband med detta (CON/2008/11). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om statistiken om gemenskapens handel med tredjeländer

Den 3 mars 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer (CON/2008/12). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 15 mars 2008 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om reformen av det grekiska socialförsäkringssystemet i relation till Bank of Greece

Den 19 mars 2008 antog ECB-rådet, på eget initiativ, ett yttrande över de konsekvenser som reformen av det grekiska socialförsäkringssystemet får för Bank of Greece (CON/2008/13). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande över kraven på utbildning för tillsynsnämndens ledamöter, tillgång till information och externrevisorer vid Eesti pank.

Den 25 mars 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Riigikogu, ett yttrande över ändring i lagen om Eesti Pank (CON/2008/14). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Statistik

2007 års rapport om kvaliteten på statistiken i euroområdet

Den 19 mars 2008 tog ECB-rådet del av den årliga bedömningen av tillgänglighet till och kvalitet på euroområdesstatistik som behövs av ECB. Rapporten om kvaliteten på statistik över betalningsbalansen och den finansiella utlandsställningen, vilken inkluderar kvantitativa kvalitetsindikatorer kommer att publiceras på ECB:s webbplats inom kort.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den 17 mars 2008 godkände Eurosystemet ett samarbetsprogram, med Bank of Russia, inom områdena för banktillsyn och internrevision. Detta nya program om teknisk assistans på Eurosystemnivå förhandlades fram av EU:s delegation i Ryssland och Bank of Russia. Vid en offentlig ceremoni undertecknade ECB:s vice ordförande avtalet på Eurosystemets vägnar i Moskva den 20 mars 2008. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats samma dag.

Organisationsstyrning

ECB:s årsredovisning 2007

Den 6 mars 2008 godkände ECB-rådet den av revisorerna granskade årsredovisningen för ECB för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen publicerades, tillsammans med ett pressmeddelande, på ECB:s webbplats samma dag.

Betalningsmedel

Treårigt program med eurosedeldepåer utanför euroområdet, ECI (extended custodial inventory) i Asien

Den 27 mars 2008 godkände ECB-rådet ett treårigt ECI-program för eurosedlar i Asien. Liksom för det ettåriga ECI-pilotprojektet i mars 2007 beslutades att Deutsche Bundesbank ska vara logistisk motpart för ECI-bankerna. Ett ECI ska förenkla den internationella distributionen av eurosedlar och ge marknadsinformation om sedlarnas cirkulering utanför euroområdet. Ett formellt upphandlingsförfarande kommer äga rum och de nuvarande arrangemanget mellan ECB, Deutsche Bundesbank och de deltagande bankerna i ECI ska förlängas i syfte att täcka upphandlingsfasen för att undvika störningar i verksamheten i pilotprojektet.