Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

maaliskuu 2008

Rahapolitiikka

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 27.3.2008 vuotta 2007 koskevan raportin. Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 101 ja 102 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista keskuspankeissa. Aihetta käsitellään omassa osassaan EKP:n vuoden 2007 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan 21.4.2008.

Toiminnalliset kysymykset

Erityistoimet likviditeettipaineiden hillitsemiseksi rahoitusmarkkinoilla

EKP:n neuvosto päätti 11.3.2008 tarjota eurojärjestelmän vastapuolille Yhdysvaltain dollarin määräistä rahoitusta yhdessä Yhdysvaltain keskuspankin kanssa (Term Auction Facility ‑ohjelma) uudelleen lisääntyneiden paineiden hillitsemiseksi lyhytaikaisen rahoituksen markkinoilla, kuten jo joulukuussa 2007 ja tammikuussa 2008. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin 11.3.2008 näitä Kanadan, Yhdysvaltain ja Sveitsin keskuspankkien, Englannin pankin sekä EKP:n yhteisiä toimia käsittelevä lehdistötiedote.

Ylimääräisiä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita puolen vuoden maturiteetilla ja lisää ylimääräisiä pitempiaikaisiä rahoitusoperaatioita kolmen kuukauden maturiteetilla

EKP:n neuvosto päätti 27.3.2008 toteuttaa ylimääräisiä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita kuuden kuukauden maturiteetilla. EKP:n neuvosto päätti myös toteuttaa lisää ylimääräisiä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita kolmen kuukauden maturiteetilla. Päätös ei vaikuta säännöllisiin kuukausittaisiin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin. Kolmen ja kuuden kuukauden ylimääräisillä pitempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla pyritään tukemaan euromääräisten rahamarkkinoiden toiminnan normalisoitumista. EKP:n verkkosivuilla on tänään julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Keskusvastapuoliselvityksen keskittymistä koskeva eurojärjestelmän poliittinen linjaus

EKP:n neuvosto selvensi 27.3.2008 keskusvastapuoliselvityksen keskittymistä koskevaa poliittista linjaustaan, joka on pian luettavissa EKP:n verkkosivuilla (”Eurosystem policy statement on consolidation in central counterparty clearing in relation to the Code of Conduct for clearing and settlement”). EKP:n neuvoston mukaan eurojärjestelmän poliittista linjausta ei tule pitää esteenä markkinoiden aloitteille kuten menettelytapaohjeiden mukaisille yhteentoimivuutta edistäville kytköksille. Samalla EKP:n neuvosto vahvisti muun muassa, että sen näkemyksen mukaan keskusvastapuolille tarvitaan tehokkaat riskienhallinnan standardit, että euroalueelle tarvittaisiin kotimainen infrastruktuuri ja että keskittymisen tulisi yleisesti ottaen tapahtua yksityisen sektorin ehdoilla, kunhan osallistumismahdollisuudet ovat avoimet ja tasapuoliset.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

EKP:n vuoden 2008 raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä

EKP:n raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä julkaistaan toisena painoksena huhtikuussa 2008. Siinä tarkastellaan, kuinka hyvin euroalueen rahoitusmarkkinat ovat yhdentyneet, ja kuvataan eurojärjestelmän toimia rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen suhteen. Lisäksi käsitellään neljää erityispiirrettä, mm. asuntolainamarkkinoiden kehitystä ja yhdentymistä euroalueella. Raportti julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto tilintarkastajien valvonnasta Portugalissa

EKP:n neuvosto antoi 26.2.2008 Portugalin valtiovarain- ja julkishallinnonministeriön pyynnöstä lausunnon tilintarkastajien valvonnasta ja siihen liittyvästä Banco de Portugalin roolista (CON/2008/11). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto EU:n ulkomaankauppatilastoista

EKP:n neuvosto antoi 3.3.2008 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista (CON/2008/12). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 15.3.2008, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Kreikan sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisesta ja Kreikan keskuspankista

EKP:n neuvosto antoi 19.3.2008 omasta aloitteestaan lausunnon Kreikan sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisesta Bank of Greecen osalta (CON/2008/13). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Viron keskuspankin johtokunnan jäsenten koulutusvaatimuksista, tiedonsaannista sekä Viron keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 25.3.2008 Viron parlamentin pyynnöstä lausunnon Eesti Pankista annettua lakia koskevista hallinnollisista muutoksista (CON/2008/14). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

Euroalueen tilastojen laatua koskevat raportit vuodelta 2007

EKP:n neuvosto tarkasteli 19.3.2008 vuotuista selvitystä EKP:n tarvitsemien euroalueen tilastojen laadusta ja saatavuudesta. Euroalueen maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen laatua käsittelevä raportti, jossa on käytetty myös kvantitatiivisia laatuindikaattoreita, julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.3.2008 eurojärjestelmän ja Venäjän keskuspankin yhteistyöohjelman pankkivalvonnan ja sisäisen tarkastuksen aloilla. Uusi eurojärjestelmän yhteinen ohjelma, jossa tarjotaan teknistä apua, syntyi EU:n Venäjän-edustuston ja Venäjän keskuspankin keskinäisten neuvottelujen tuloksena. EKP:n varapääjohtaja allekirjoitti sopimuksen eurojärjestelmän puolesta julkisessa tilaisuudessa Moskovassa 20.3.2008. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä aiheesta kertova lehdistötiedote.

Hallinto ja valvonta

EKP:n tilinpäätös 2007

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.3.2008 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2007. Samana päivänä tilinpäätös ja siitä kertova lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

Kolmivuotinen euroalueen ulkopuolisia eurosetelivarastoja koskeva ohjelma Aasiassa

EKP:n neuvosto hyväksyi 27.3.2008 kolmivuotisen euroalueen ulkopuolisia eurosetelivarastoja (Extended Custodial Inventory, ECI) koskevan ohjelman käynnistämisen Aasiassa. Kuten maaliskuussa 2007 aloitetussa vuoden mittaisessa kokeiluohjelmassakin, Saksan keskuspankki toimii ECI-pankkien logistisena vastapuolena. Euroalueen ulkopuolisten setelivarastojen tarkoituksena on helpottaa eurosetelien kansainvälistä jakelua ja parantaa euroalueen ulkopuolella liikkeessä olevien eurosetelien seurantaa. Päätöksen seurauksena käynnistetään muodollinen hankintamenettely. EKP:n, Saksan keskuspankin ja ECI-pankkien välisiä sopimuksia jatketaan kuitenkin hankintavaiheen loppuun saakka, jotta kokeiluohjelman aikana aloitetut operaatiot voivat jatkua häiriöttä.