Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Maart 2008

Monetair beleid

Naleving door centrale banken van het verbod op monetaire financiering en het verbod op bevoorrechte toegang

Op 27 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat aan de ECB de taak toekent van controle van de naleving door centrale banken van de in Artikelen 101 en 102 van dat Verdrag en de daarmee verband houdende Verordeningen opgenomen verboden, zijn goedkeuring gehecht aan het verslag betreffende het jaar 2007. Nadere informatie over deze aangelegenheid zal worden verschaft in een speciaal aan dit onderwerp gewijde paragraaf van het Jaarverslag 2007 van de ECB, dat op 21 april 2008 zal worden gepubliceerd.

Operationele aangelegenheden

Specifieke maatregelen om tegemoet te komen aan liquiditeitsdruk in de financieringsmarkten

Op 11 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten samen met het Federal Reserve System actie te ondernemen in het kader van de Term Auction Facility door tegenpartijen van het Eurosysteem in Amerikaanse dollar luidende financiering aan te bieden om zo tegemoet te komen aan hernieuwde druk op de markten voor korte-termijnfinanciering, vergelijkbaar met wat in december 2007 en januari 2008 was gedaan. Een persbericht over dit door de Bank of Canada, de Bank of England, de ECB, het Federal Reserve System en de Zwitserse nationale bank bekendgemaakte gezamenlijk optreden is op 11 maart 2008 gepubliceerd op de website van de ECB.

Aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties met een looptijd van zes maanden en continuering van de aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties met een looptijd van drie maanden

Op 27 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties met een looptijd van zes maanden uit te voeren. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur besloten verdere aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties met een looptijd van drie maanden uit te voeren. De reguliere maandelijkse langerlopende herfinancieringstransacties worden hierdoor niet beïnvloed. Deze aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties met een looptijd van drie en zes maanden zijn bedoeld om de normalisering van de werking van de eurogeldmarkt te ondersteunen. Een persbericht is vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Verduidelijking van de beleidsverklaring van het Eurosysteem betreffende consolidatie van clearing door centrale tegenpartijen

Op 27 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een verduidelijking van zijn “Eurosystem policy statement on consolidation in central counterparty clearing in relation to the Code of Conduct for clearing and settlement” [Beleidsverklaring van het Eurosysteem betreffende consolidatie van clearing door centrale tegenpartijen in het licht van de Gedragscode voor clearing en afwikkeling], die binnenkort op de website van de ECB zal worden gepubliceerd. De Raad van Bestuur verduidelijkte dat de beleidsverklaring van het Eurosysteem niet mag worden uitgelegd als een belemmering of obstakel voor specifieke marktinitiatieven, met inbegrip van de interoperabiliteitskoppelingen die in het kader van de Gedragscode ten uitvoer worden gelegd. De Raad van Bestuur herbevestigde daarnaast onder meer zijn oordeel dat normen voor risicobeheersing voor centrale tegenpartijen dienen te worden vastgelegd, dat er behoefte bestaat aan een “binnenlandse”, in het eurogebied gevestigde infrastructuur, en dat het proces van consolidatie in het algemeen dient te worden gestuurd door de particuliere sector, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de voorwaarden van open en eerlijke toegang.

Financiële stabiliteit en Financieel toezicht

Verslag van de ECB over financiële integratie in 2008

De tweede editie van het Verslag van de ECB over financiële integratie zal in april 2008 worden gepubliceerd. Deze editie van het verslag geeft een overzicht van de staat van de financiële integratie in het eurogebied en de activiteiten van het Eurosysteem ten aanzien van financiële integratie alsook van vier geselecteerde kenmerken, waaronder de integratie en ontwikkeling van hypotheekmarkten in het eurogebied. Het verslag zal ter beschikking worden gesteld op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het toezicht door accountants in Portugal

Op 26 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese Ministerie van Financiën en Openbaar Bestuur, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het toezicht door accountants en de rol van Banco de Portugal ten deze (CON/2008/11). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake communautaire statistieken van de buitenlandse handel

Op 3 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (CON/2008/12). Het Advies is op 15 maart 2008 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de hervorming van het Griekse sociale stelsel met betrekking tot de Bank of Greece

Op 19 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur, op eigen initiatief, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de hervorming van het Griekse sociale stelsel met betrekking tot de Bank of Greece (CON/2008/13). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de opleidingsvereisten voor leden van de Raad van Toezicht, de toegang tot informatie en de externe auditors in Eesti Pank

Op 25 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Riigikogu, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake administratieve wijzigingen van de Wet op Eesti Pank (CON/2008/14). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

Kwaliteitsverslagen van 2007 betreffende de statistieken voor het eurogebied

Op 19 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de jaarlijkse beoordeling van de beschikbaarheid en kwaliteit van de statistieken voor het eurogebied die de ECB nodig heeft. Het verslag over de kwaliteit van de statistieken betreffende de betalingsbalans en de internationale investeringspositie van het eurogebied, dat kwantitatieve kwaliteitsindicatoren bevat, zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Internationale en Europese samenwerking

Op 17 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een samenwerkingsprogramma van het Eurosysteem met de Bank of Russia op de terreinen van bankentoezicht en interne audit. Dit nieuwe Eurosysteembrede programma van technische assistentie is tot stand gekomen na onderhandelingen met de delegatie van de EU in Rusland en de Bank of Russia. In een openbare plechtigheid op 20 maart 2008 in Moskou ondertekende de Vice-President van de ECB de overeenkomst namens het Eurosysteem. Een persbericht hierover is op die dag gepubliceerd op de website van de ECB.

Corporate governance

De Jaarrekening van de ECB voor het jaar 2007

Op 6 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door accountants goedgekeurde Jaarrekening van de ECB voor het financiële jaar 2007. De Jaarrekening is, samen met een persbericht erover, op die dag gepubliceerd op de website van de ECB.

Bankbiljetten

Driejarig “extended custodial inventory”-programma in Azië

Op 27 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de lancering van een driejarig “extended custodial inventory”(ECI)-programma voor eurobankbiljetten in Azië en heeft de Raad van Bestuur besloten dat de Deutsche Bundesbank zal fungeren als logistieke partner voor de ECI-banken, net als het geval was met het ECI-proefproject dat in maart 2007 voor een periode van één jaar werd geïmplementeerd. Een “extended custodial inventory” beoogt de internationale distributie van eurobankbiljetten te vergemakkelijken en marktkennis te verschaffen ten aanzien van hun circulatie buiten het eurogebied. Naar aanleiding van dit besluit zal een formele aanschaffingsprocedure worden gehouden en zullen de bestaande overeenkomsten tussen de ECB, de Deutsche Bundesbank en de ECI-banken die aan het proefproject hebben deelgenomen worden verlengd tot en met de aanschaffingsfase, om zo verstoring van tijdens het proefproject van start gegane werkzaamheden te vermijden.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media