Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2008

Denarna politika

Spoštovanje prepovedi denarnega financiranja in privilegiranega dostopa s strani centralnih bank

Svet ECB je 27. marca 2008 v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki ECB nalaga, da spremlja, ali centralne banke spoštujejo prepovedi iz členov 101 in 102 ter povezanih predpisov, odobril poročilo za leto 2007. Dodatne informacije o tej zadevi bodo predstavljene v posebnem razdelku letnega poročila ECB za leto 2007, ki bo objavljeno 21. aprila 2008.

Operativne zadeve

Posebni ukrepi za zmanjševanje likvidnostnih pritiskov na trgih financiranja

Svet ECB se je 11. marca 2008 odločil, da podobno kot decembra 2007 in januarja 2008 z ameriško centralno banko Federal Reserve System skupno ukrepa in z začasno avkcijo v ameriških dolarjih ( Term Auction Facility) nasprotnim strankam v Eurosistemu ponudi financiranje v ameriških dolarjih, da bi tako ublažil obnovljene pritiske na trgih kratkoročnega financiranja. Sporočilo za javnost o skupnih ukrepih, ki so jih najavile Bank of Canada, Bank of England, ECB, Federal Reserve System in Swiss National Bank, je bilo 11. marca 2008 objavljeno na spletni strani ECB.

Dodatne šestmesečne operacije dolgoročnega refinanciranja in nadaljevanje dodatnih trimesečnih operacij dolgoročnega refinanciranja

Svet ECB je 27. marca 2008 sklenil, da izvede dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja z dospelostjo šestih mesecev. Poleg tega je sklenil, da izvede nadaljnje dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja z dospelostjo treh mesecev. Ta sklepa ne vplivata na redne mesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja. Namen dodatnih trimesečnih in šestmesečnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja je prispevati k normalizaciji razmer na eurskem denarnem trgu. Sporočilo za javnost je bilo danes objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Pojasnilo glede izjave o politiki Eurosistema do konsolidacije pri kliringu centralnih nasprotnih strank

Svet ECB je 27. marca 2008 sprejel pojasnilo o svoji »izjavi o politiki Eurosistema do konsolidacije pri kliringu centralnih nasprotnih strank v odnosu do kodeksa ravnanja za kliring in poravnavo«, ki bo kmalu na voljo na spletni strani ECB. Svet je pojasnil, da izjave ni mogoče razumeti kot oviro ali zapreko kateri koli konkretni tržni pobudi, vključno z medobratovalnimi povezavami, ki bi bile vzpostavljene v okviru kodeksa ravnanja. Svet je med drugim tudi ponovno potrdil svoja stališča, da je treba določiti standarde za upravljanje tveganja centralnih nasprotnih strank, da je potrebna "domača" infrastruktura, ki se nahaja v euroobmočju, in da bi moral proces konsolidacije na splošno izvajati zasebni sektor, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji odprtega in poštenega dostopa.

Finančna stabilnost in nadzor

Poročilo ECB o finančni integraciji za leto 2008

Druga številka poročila ECB o finančni integraciji bo objavljena aprila 2008. Tokratno poročilo predstavlja stanje na področju finančne integracije v euroobmočju, dejavnosti Eurosistema z tej zvezi ter štiri izbrane tematske članke, ki obravnavajo integracijo in razvoj hipotekarnih trgov v euroobmočju. Poročilo bo objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o nadzoru revizorjev na Portugalskem

Svet ECB je 26. februarja 2008 na zahtevo portugalskega ministrstva za finance in javno upravo sprejel Mnenje o nadzoru revizorjev in vlogi centralne banke Banco de Portugal s tem v zvezi (CON/2008/11). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zunanjetrgovinski statistiki Skupnosti

Svet ECB je 3. marca 2008 na zahtevo Sveta EU sprejel Mnenje o statistiki Skupnosti v zvezi z zunanjo trgovino z državami nečlanicami (CON/2008/12). Mnenje je bilo 15. marca 2008 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o reformi grškega sistema socialne varnosti v zvezi z Bank of Greece

Svet ECB je 19. marca 2008 na lastno pobudo sprejel Mnenje o reformi grškega sistema socialne varnosti v zvezi s centralno banko Bank of Greece (CON/2008/13). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zahtevani izobrazbi za člane nadzornega sveta, dostopu do informacij in zunanjih revizorjih Eesti Pank

Svet ECB je 25. marca 2008 na zahtevo estonskega parlamenta Riigikogu sprejel Mnenje o administrativnih spremembah Zakona o centralni banki Eesti Pank (CON/2008/14). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Statistika

Poročilo o kakovosti statističnih podatkov za euroobmočje za leto 2007

Svet ECB se je 19. marca 2008 seznanil z letno oceno razpoložljivosti in kakovosti statističnih podatkov za euroobmočje, ki jih potrebuje ECB. Poročilo o kakovosti statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb, ki vključuje številčne kazalnike kakovosti, bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Svet ECB je 17. marca 2008 odobril program Eurosistema za sodelovanje s centralno banko Ruske federacije pri bančnem nadzoru in notranji reviziji. Novi program na ravni Eurosistema za tehnično pomoč sta na pogajanjih uskladila delegacija EU v Rusiji in ruska centralna banka. Sporazum je na slovesnosti 20. marca 2008 v Moskvi v imenu Eurosistema podpisal podpredsednik ECB. Sporočilo za javnost o programu je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Računovodski izkazi ECB za leto 2007

Svet ECB je 6. marca 2008 odobril revidirane računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2007. Izkazi so bili skupaj z ustreznim sporočilom za javnost istega dne objavljeni na spletni strani ECB.

Bankovci

Triletni razširjeni program o hrambi gotovine v Aziji

Svet ECB je 27. marca 2008 odobril začetek triletnega programa ECI ( Extended Custodial Inventory) za eurobankovce v Aziji in določil, da bo enako kot pri enoletnem testnem programu ECI, ki se je začel marca 2007, Deutsche Bundesbank logistična nasprotna stranka za banke ECI. Namen programa ECI je olajšati mednarodno distribucijo eurobankovcev in zagotoviti tržne podatke o njihovem obtoku zunaj euroobmočja. Na osnovi te odločitve bo izveden formalni postopek javnega naročila, sedanji dogovori med ECB, Deutsche Bundesbank in testnimi bankami ECI pa bodo podaljšani za čas izvedbe postopka javnega naročila, da ne bi prišlo do motenj v izvajanju operacij, začetih v okviru testnega projekta.