Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2006

Penningpolitik

ECB-avtal om operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen

Med anledning av ECB-rådets sammanträde den 21 december 2006 undertecknades avtalet mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen. Detta speglar de bulgariska och rumänska centralbankernas inträde i ESCB samt den slovenska centralbankens inträde i Eurosystemet och kommer senare att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Operativa frågor

Tilldelningsvolym för långfristiga refinansieringstransaktioner för 2007

Den 21 december 2006 beslutade ECB-rådet om tilldelningsvolymen för långfristiga refinansieringstransaktioner för 2007. Ett pressmeddelande med ytterligare information har idag publicerats på ECB:s webbplats.

ECB:s riktlinje om förvaltningen av reservtillgångar

Den 21 december 2006 antog ECB-rådet en riktlinje om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (ECB/2006/28). Riktlinjen kommer vid senare tillfälle att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

CCBM-broschyr

Den 14 december 2006 godkände ECB-rådet publicering av en uppdaterad broschyr med titeln “CCBM procedurer för Eurosystemets motparter” på ECB:s webbplats i januari 2007.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om ändringar i De Nederlandsche Banks stadgar

Den 7 december 2006 antog ECB-rådet, på begäran av De Nederlandsche Bank, ett yttrande om införande av nya principer om företagsstyrning i De Nederlandsche Banks stadgar (CON/2006/54). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ändringar i Magyar Nemzeti Banks stadgar

Den 6 december 2006 antog ECB-rådet, på begäran av det ungerska finansministeriet, ett yttrande om anpassning av Magyar Nemzeti Bank stadgar till gemenskapsrätten (CON/2006/55). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om luxemburgsk lagstiftning om marknader för finansiella instrument

Den 11 december 2006 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Luxemburg, ett yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2006/56). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning för genomförande av direktivet om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper

Den 12 december 2006 antog ECB-rådet, på eget initiativ, ett yttrande om genomförande av direktivet om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) vad avser förtydligande av vissa definitioner (CON/2006/57). Yttrandet kommer vid senare tillfälle att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Estlands kassakrav

Den 14 december 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Eesti Pank, ett yttrande om kassakrav (CON/2006/59). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Maltas förberedelser för införande av euron

Den 15 december 2006 antog ECB–rådet, på begäran av Central Bank of Malta, ett yttrande om ändringar av stadgarna för Central Bank of Malta för att förbereda eurons införande (CON/2006/58). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning om förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn

Den 18 december 2006 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om stabilitetsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn (CON/2006/60). Yttrandet kommer vid senare tillfälle att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om den portugisiska lagstiftningen om mynt

Den 20 december 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Portugals ministerium för finans och offentlig administration, ett yttrande om äkthetskontrollen av euromynt och behandlingen av euromynt som inte lämpar sig för återcirkulering (CON/2006/61). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Statistik

ECB:s förordning om en konsoliderad balansräkning för monetära finansinstitut

Den 14 december 2006 antog ECB-rådet en förordning om ändring av förordning ECB/2001/13 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut för att beakta införandet av euron i Slovenien den 1 januari 2007 och samtidigt Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU (ECB/2006/20). Förordningen kommer vid senare tillfälle att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB:s riktlinje om statistik över offentliga finanser

Den 18 december 2006 antog ECB-rådet en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2005/5 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2006/27). Riktlinjen kommer vid senare tillfälle att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Företagsstyrning

Uppförandekodex för rådets medlemmar

Den 21 december 2006 enades ECB-rådet om ett Memorandum of Understanding om ändring av Memorandum of Understanding rörande en uppförandekodex för rådets medlemmar. Det kommer vid senare tillfälle att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Sex ECB-beslut i frågor som rör de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital

Den 15 december 2006 antog ECB-rådet i) ett beslut om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital (ECB/2006/21), ii) ett beslut om fastställande av åtgärder för de deltagande nationella centralbankernas inbetalning av Europeiska centralbankens kapital (ECB/2006/22), iii) ett beslut om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital (ECB/2006/23), iv) ett beslut om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till Europeiska centralbankens samlade egna kapital samt för ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar (ECB/2006/24) och v) ett beslut om ändring av beslut ECB/2001/15 av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2006/25). Den 18 december antog ECB-rådet ett beslut om fastställande av åtgärder för icke-deltagande nationella centralbankers inbetalning av Europeiska centralbankens kapital (ECB/2006/26). De sex besluten speglar de bulgariska och rumänska centralbankernas anslutning till ESCB och den slovenska centralbankens anslutning till Eurosystemet och kommer senare att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB-rekommendation om de externa revisorerna för Oesterreichische Nationalbank

Den 21 dovember 2006 antog ECB-rådet en rekommendation till EU-rådet om de externa revisorerna för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29). Rekommendationen kommer vid senare tillfälle att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Utgivning av sedlar och mynt

ECB:s beslut om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2007

Den 24 november 2006 antog ECB-rådet ett beslut om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2007 (ECB/2006/19). Beslutet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 11 december 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

Införande av ett ramverk för återanvändning av sedlar

Den 18 december 2006 beslutade ECB-rådet, efter att ha noterat framstegen i samband med införandet av “Ramverk för upptäckt av förfalskningar och brukbarhetssortering av kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter” på nationell nivå, att förlänga övergångsperioden för sex medlemsstater. Det aktuella beslutet publicerades på ECB:s webbplats den 20 december 2006.

Kontakt för media