Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

joulukuu 2006

Rahapolitiikka

EKP:n sopimus talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä

Joulukuun 21. päivänä 2006 pidetyn EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen allekirjoitettiin Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolella olevien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, jolla muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolella olevien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä sopimusta talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä. Sopimusta muutetaan niin, että siinä otetaan huomioon Bulgarian ja Romanian keskuspankkien liittyminen osaksi EKPJ:tä ja Slovenian liittyminen euroalueeseen. Sopimus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Toiminnalliset kysymykset

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettavan likviditeetin määrä vuonna 2007

EKP:n neuvosto päätti 21.12.2006 pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa vuonna 2007 jaettavan likviditeetin määrästä. Lisätietoa aiheesta löytyy EKP:n verkkosivuilla tänään julkaistusta lehdistötiedotteesta.

EKP:n suuntaviivat valuuttavarantosaamisten hoidosta

EKP:n neuvosto antoi 21.12.2006 suuntaviivat kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista (EKP/2006/28). Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskeva esite

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.12.2006 julkaistavaksi kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevan päivitetyn esitteen “CCBM procedures for Eurosystem counterparties”. Esite julkaistaan EKP:n verkkosivuilla tammikuussa 2007.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Alankomaiden keskuspankin perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.12.2006 Alankomaiden keskuspankin pyynnöstä lausunnon uusien hallintojärjestelmää koskevien periaatteiden sisällyttämisestä De Nederlandsche Bankin perussääntöön (CON/2006/54). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Unkarin keskuspankin perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 6.12.2006 Unkarin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Magyar Nemzeti Bankin perussäännön saattamisesta yhdenmukaiseksi yhteisön lainsäädännön kanssa (CON/2006/55). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusvälineiden markkinoita koskevasta Luxemburgin lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 11.12.2006 Luxemburgin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon rahoitusvälineiden markkinoista (CON/2006/56). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 12.12.2006 oma-aloitteisen lausunnon arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä (yhteissijoitusyritykset) annetun direktiivin täytäntöönpanosta eräiden määritelmien täsmentämisen osalta (CON/2006/57). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto vähimmäisvarantovaatimuksista Virossa

EKP:n neuvosto antoi 14.12.2006 Viron keskuspankin pyynnöstä lausunnon vähimmäisvarantovelvoitteesta (CON/2006/59). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Maltan valmistautumisesta euron käyttöönottoon

EKP:n neuvosto antoi 15.12.2006 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon euron käyttöönoton valmisteluun liittyvistä Central Bank of Maltan perussäännön muutoksista (CON/2006/58). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto omistusosuuksien hankintaa ja lisäämistä koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 18.12.2006 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon vakauden arvioinnista hankittaessa ja lisättäessä omistusosuuksia rahoitusalalla (CON/2006/60). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto kolikkoja koskevasta Portugalin lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 20.12.2006 Portugalin valtiovarain- ja julkishallinnonministeriön pyynnöstä lausunnon eurokolikoiden aitouden varmistamisesta sekä kierrosta poistettavien eurokolikoiden käsittelystä (CON/2006/61). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EKP:n asetus rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta

EKP:n neuvosto antoi 14.12.2006 asetuksen rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 muuttamisesta euron käyttöönoton Sloveniassa 1 päivänä tammikuuta 2007 sekä samanaikaisesti tapahtuvan Bulgarian ja Romanian liittymisen EU:iin huomioon ottamiseksi (EKP/2006/20). Asetus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suuntaviivat julkisyhteisöjen rahoitustilastoista

EKP:n neuvosto antoi 18.12.2006 suuntaviivat Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2006/27). Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston jäsenten menettelytapaohjeet

EKP:n neuvosto pääsi 21.12.2006 yksimielisyyteen yhteistyöpöytäkirjasta, jolla muutetaan EKP:n neuvoston jäsenten menettelytapaohjeita koskevaa yhteistyöpöytäkirjaa. Yhteistyöpöytäkirja julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n kuusi päätöstä kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa

EKP:n neuvosto teki 15.12.2006 seuraavat päätökset: (i) päätös kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EKP/2006/21); (ii) päätös Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistuvia kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/2006/22); (iii) päätös kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EKP/2006/23); (iv) päätös toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen sekä siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät (EKP/2006/24); sekä (v) päätös euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta (EKP/2006/25). Yleisneuvosto teki 18.12.2006 päätöksen Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/2006/26). Kyseiset kuusi päätöstä, jotka koskevat Bulgarian ja Romanian keskuspankkien liittymistä osaksi EKPJ:tä ja Slovenian kansallisen keskuspankin liittymistä euroalueeseen, julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus Itävallan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 21.12.2006 EU:n neuvostolle suosituksen Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2006/29). Suositus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Setelien ja kolikoiden liikkeeseenlasku

EKP:n päätös vuonna 2007 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrästä

EKP:n neuvosto teki 24.11.2006 päätöksen vuonna 2007 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2006/19). Päätös julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 11.12.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Toimintamalli setelien kiertoon palauttamista varten ja sen soveltaminen

EKP:n neuvosto tarkasteli 18.12.2006 luottolaitoksille ja muille rahaa ammattimaisesti käsitteleville laitoksille väärennösten havaitsemista ja euroseteleiden laatuun perustuvaa lajittelua varten annetun toimintamallin täytäntöönpanossa saavutettua edistystä ja päätti sen pohjalta jatkaa toimintamallissa määriteltyä siirtymäkautta kuudessa euroalueen maassa. Päätös julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 20.12.2006.

Yhteyshenkilöt