Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Δεκέμβριος 2006

Νομισματική πολιτική

Συμφωνία της ΕΚΤ σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το Τρίτο Στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 21 Δεκεμβρίου 2006, υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ, που τροποποιεί τη συμφωνία της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Η συμφωνία αυτή, η οποία αντανακλά την ένταξη των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο ΕΣΚΤ, καθώς και την ένταξη της εθνικής κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας στο Ευρωσύστημα, θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Λειτουργικά θέματα

Ποσό κατανομής για τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης που θα διενεργηθούν το 2007

Στις 21 Δεκεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση σχετικά με το ποσό κατανομής για τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης που θα διενεργηθούν το 2007. Σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύθηκε σήμερα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τη διαχείριση συναλλαγματικών διαθεσίμων

Στις 21 Δεκεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα εν λόγω διαθέσιμα (ΕΚΤ/2006/28). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ)

Στις 14 Δεκεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης του ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με τις διαδικασίες του συστήματος ανταποκριτριών κεντρικών τραπεζών για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος ("CCBM procedures for Eurosystem counterparties") στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 2007.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μεταβολές στο καταστατικό της De Nederlandsche Bank

Στις 7 Δεκεμβρίου 2006, κατόπιν αιτήματος της De Nederlandsche Bank, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την ενσωμάτωση στο καταστατικό της De Nederlandsche Bank νέων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης (CON/2006/54). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μεταβολές στο καταστατικό της Magyar Nemzeti Bank

Στις 6 Δεκεμβρίου 2006, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ουγγαρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την ευθυγράμμιση του καταστατικού της Magyar Nemzeti Bank με την κοινοτική νομοθεσία (CON/2006/55). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με νομοθεσία του Λουξεμβούργου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Λουξεμβούργου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (CON/2006/56). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κοινοτική νομοθεσία που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Στις 12 Δεκεμβρίου 2006, με δική του πρωτοβουλία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά την αποσαφήνιση ορισμένων ορισμών (CON/2006/57). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την υποχρέωση από μέρους της Εσθονίας τήρησης ελάχιστων αποθεματικών

Στις 14 Δεκεμβρίου 2006, κατόπιν αιτήματος της Eesti Pank, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2006/59). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προετοιμασία της Μάλτας για την υιοθέτηση του ευρώ

Στις 15 Δεκεμβρίου 2006, κατόπιν αιτήματος της Central Bank of Malta, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Central Bank of Malta στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υιοθέτηση του ευρώ (CON/2006/58). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κοινοτική νομοθεσία που αφορά την απόκτηση και αύξηση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο

Στις 18 Δεκεμβρίου 2006, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο στον χρηματοπιστωτικό τομέα (CON/2006/60). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με νομοθεσία της Πορτογαλίας για τα κέρματα

Στις 20 Δεκεμβρίου 2006, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης της Πορτογαλίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που δεν είναι κατάλληλα για ανακύκλωση (CON/2006/61). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά θέματα

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 14 Δεκεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να ληφθεί υπόψη η υιοθέτηση του ευρώ από τη Σλοβενία την 1η Ιανουαρίου 2007 και ταυτόχρονα η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (ΕΚΤ/2006/20). Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

Στις 18 Δεκεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2005/5 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών (ΕΚΤ/2006/27). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στις 21 Δεκεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ως προς ένα μνημόνιο συνεννόησης για την τροποποίηση του μνημονίου συνεννόησης σχετικά με ορισμένο κώδικα συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το μνημόνιο αυτό θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έξι αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα μερίδια συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ

Στις 15 Δεκεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε: (i) απόφαση σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2006/21), (ii) απόφαση σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ/2006/22), (iii) απόφαση σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου (ΕΚΤ/2006/23), (iv) απόφαση σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕΚΤ/2006/24) και (v) απόφαση που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/15 της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2006/25). Στις 18 Δεκεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ/2006/26). Οι έξι αποφάσεις, οι οποίες αντανακλούν την ένταξη των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο ΕΣΚΤ, καθώς και την ένταξη της εθνικής τράπεζας της Σλοβενίας στο Ευρωσύστημα, θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank

Στις 21 Δεκεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση προς το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank (ΕΚΤ/2006/29). Η σύσταση θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την ποσότητα των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2007

Στις 24 Νοεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2007 (ΕΚΤ/2006/19). Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 11 Δεκεμβρίου 2006 και διατίθεται επίσης στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εφαρμογή του πλαισίου για την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων

Στις 18 Δεκεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο του «Πλαισίου για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και τη διαλογή κατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά» αποφάσισε να παρατείνει τη μεταβατική περίοδο για έξι χώρες μέλη. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 20 Δεκεμβρίου 2006.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου