Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

December 2006

Monetair beleid

ECB-Overeenkomst betreffende de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie

Als uitvloeisel van de vergadering van de Raad van Bestuur op 21 december 2006 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de Overeenkomst tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de economische en monetaire unie zijn neergelegd. Deze Overeenkomst, die de toetreding van de Bulgaarse en Roemeense centrale bank tot het ESCB en de toetreding van de Sloveense nationale centrale bank tot het Eurosysteem weerspiegelt, zal te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Operationele aangelegenheden

Toewijzingsvolume voor de langerlopende herfinancieringstransacties in 2007

Op 21 december 2006 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen over het toewijzingsvolume voor de langerlopende herfinancieringstransacties in 2007. Een persbericht met nadere informatie hierover is vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Richtsnoer betreffende het beheer van externe reserves

Op 21 december 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer betreffende het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot dergelijke reserves (ECB/2006/28). Het Richtsnoer zal te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

CCBM-brochure

Op 14 december 2006 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie, in januari 2007, van een geactualiseerde brochure met de titel “CCBM-procedures voor tegenpartijen van het Eurosysteem” op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake wijzigingen in de statuten van De Nederlandsche Bank

Op 7 december 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van De Nederlandsche Bank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het opnemen van nieuwe beginselen van corporate governance in de statuten van De Nederlandsche Bank (CON/2006/54). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake wijzigingen in de statuten van Magyar Nemzeti Bank

Op 6 december 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het in overeenstemming brengen van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met Gemeenschapswetgeving (CON/2006/55). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Luxemburgse wetgeving betreffende markten in financiële instrumenten

Op 11 december 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Luxemburgse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2006/56). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Gemeenschapswetgeving ter implementatie van de Richtlijn betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten

Op 12 december 2006 heeft de Raad van Bestuur op eigen initiatief zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de implementatie van de Richtlijn betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) aangaande de verduidelijking van bepaalde definities (CON/2006/57). Het Advies zal te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Estlandse reserveverplichtingen

Op 14 december 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Eesti Pank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2006/59). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de Maltese voorbereidingen voor de overgang op de euro

Op 15 december 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de ter voorbereiding van de aanneming van de Euro gewijzigde Statuten van de Central Bank of Malta (CON/2006/58). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Gemeenschapswetgeving met betrekking tot de verwerving en vergroting van deelnemingen

Op 18 december 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (CON/2006/60). Het Advies zal te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Portugese wetgeving betreffende munten

Op 20 december 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese Ministerie van Financiën en Openbaar Bestuur, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de authentificatie van euromuntstukken en de behandeling van euromuntstukken die niet voor recirculatie in aanmerking komen (CON/2006/61). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

ECB-Verordening betreffende de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen

Op 14 december 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Verordening houdende wijziging van Verordening ECB/2001/13 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen, teneinde rekening te houden met aanneming van de euro door Slovenië op 1 januari 2007 en de toetreding van Bulgarije en Roemenië op die datum (ECB/2006/20). De Verordening zal te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Richtsnoer inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën

Op 18 december 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de Europese Centrale Bank en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2006/27). Het Richtsnoer zal te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Gedragscode voor leden van de Raad van Bestuur

Op 21 december 2006 is de Raad van Bestuur akkoord gegaan met een Memorandum van overeenstemming tot wijziging van het memorandum van overeenstemming van de gedragscode voor de leden van de Raad van bestuur. Het zal te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Zes ECB-Besluiten betreffende kwesties in verband met de aandelen van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB

Op 15 december 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan: (1) een Besluit inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB/2006/21); (2) een Besluit betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten (ECB/2006/22); (3) een Besluit betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (ECB/2006/23); (4) een Besluit betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2006/24), en (5) een Besluit houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2006/25). Op 18 december 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/2006/26). De zes Besluiten, die voortvloeien uit de toetreding van de Bulgaarse en Roemeense nationale centrale banken tot het ESCB en de toetreding van de Sloveense nationale centrale bank tot het Eurosysteem, zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Aanbeveling betreffende de externe accountant van de Oesterreichische Nationalbank

Op 21 december 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29). De Aanbeveling zal te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Uitgifte van bankbiljetten en munten

ECB-Beschikking inzake de omvang van de uitgifte van munten in 2007

Op 24 november 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Beschikking inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2007 (ECB/2006/19). Het Besluit is op 11 december 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Implementatie van het Kader voor het recirculeren van bankbiljetten

Op 18 december 2006 heeft de Raad van Bestuur, na kennis te hebben genomen van de voortgang die is geboekt ten aanzien van de implementatie op nationaal niveau van het “Kader voor de detectie van vervalsingen en voor de sortering op fitness van eurobankbiljetten door kredietinstellingen en andere professionele geldverwerkers”, besloten de overgangsperiode voor zes lidstaten te verlengen. Dit besluit is op 20 december 2006 gepubliceerd op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media