European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut) januari 2006

Operativa frågor

Godtagbarhetskriterier för värdepapper med bakomliggande säkerhet

Den 30 december 2005 antog ECB-rådet ändringarna till Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (kallad Allmän dokumentation) i syfte att klarlägga kriterierna för bedömning av godtagbarhet av värdepapper med bakomliggande tillgångar för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Ett pressmeddelande med ytterligare information har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Targets rättsliga ramverk

Den 30 december 2005 antog ECB-rådet en riktlinje om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) (ECB/2005/16). Riktlinjen integrerar de fem befintliga riktlinjerna om Target och förenklar på så vis Targets rättsliga ramverk. Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om ändringar i Sloveniens bolagslagstiftning i förberedelse för antagande av euron

Den 16 december 2005 antog ECB-rådet, på begäran av det slovenska ekonomiministeriet, ett yttrande om redenominering av börsnoterade aktiebolags och andra aktiebolags kapital och om införande av aktier utan nominellt värde som ett resultat av eurons införande (CON/2005/57). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ändringar i Banca d’Italias struktur och interna styre

Den 23 december 2005 antog ECB-rådet, på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet, ett yttrande om ett reviderat förslag om ändringar i Banca d'Italias struktur och interna styre som ett resultat av en lag om skydd för sparande (CON/2005/58). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Estlands förberedelser för införande av euron

Den 30 december 2005, antog ECB-rådet, på begäran av Estlands parlament, ett yttrande om ändring av lagen om Eesti Pank som förberedelse för införandet av euron (CON/2005/59). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Litauens förberedelser för införande av euron

Den 30 december 2005, antog ECB-rådet, på begäran av Lietuvos bankas, ett yttrande om ändringar av stadgan för Lietuvos bankas som förberedelse för eurons införande (CON/2005/60). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om slovakiska standarder för redovisning och finansiell rapportering

Den 30 december 2005 antog ECB-rådet, på begäran av det slovakiska finansministeriet, ett yttrande om de standarder för redovisning och finansiell rapportering som Národná banka Slovenska skall tillämpa (CON/2005/61). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ungersk clearingverksamhet

Den 4 januari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Magyar Nemzeti Bank, ett yttrande om de allmänna villkoren och reglerna för styrning av organisationer som utför clearingverksamhet (CON/2006/1). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ungerska åtgärder för att skydda eurosedlar och euromynt

Den 6 januari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Magyar Nemzeti Bank, ett yttrande om skydd av forint- och eurosedlar samt forint- och euromynt mot olaglig eller otillåten reproduktion (CON/2006/2). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ordförandeskap i Kommittén för internationella förbindelser (IRC)

Den 12 januari 2006 utnämnde ECB-rådet Henk Brouwer (verkställande direktör vid De Nederlandsche Bank) till ordförande för IRC med omedelbar verkan. Hans förordnande löper ut den 31 augusti 2007 för att sluta samtidigt med samtliga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéers ordföranden och budgetkommitténs ordförande, vilka (åter)utnämndes av ECB-rådet den 22 juli 2004 för tre år.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media