Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Ιανουάριος 2006

Λειτουργικά θέματα

Κριτήρια καταλληλότητας για τίτλους που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία

Στις 30 Δεκεμβρίου 2005, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στην αποκαλούμενη Γενική Τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, προκειμένου να διασαφηνίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται η καταλληλότητα τίτλων που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύθηκε σήμερα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Νομικό πλαίσιο του ΤARGET

Στις 30 Δεκεμβρίου 2005, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο ("TARGET") (EΚΤ/2005/16). Η κατευθυντήρια γραμμή ενσωματώνει τις ισχύουσες πέντε κατευθυντήριες γραμμές για το TARGET, απλοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο το νομικό πλαίσιο που διέπει το TARGET. Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με αλλαγές στη σλοβενική νομοθεσία περί εταιριών στο πλαίσιο της προπαρασκευής ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ

Στις 16 Δεκεμβρίου 2005, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας της Σλοβενίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό του νομίσματος στο οποίο εκφράζεται το κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και την εισαγωγή μετοχών χωρίς ονομαστική αξία λόγω της εισαγωγής του ευρώ (CON/2005/57). Η γνώμη αυτή διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με αλλαγές στη δομή και την εσωτερική διακυβέρνηση της Banca d’Italia

Στις 23 Δεκεμβρίου 2005, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με αναθεωρημένη πρόταση όσον αφορά αλλαγές στη δομή και την εσωτερική διακυβέρνηση της Banca d'Italia, απορρέουσες από νόμο για την προστασία της αποταμίευσης (CON/2005/58). Η γνώμη αυτή διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προπαρασκευή της Εσθονίας ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ

Στις 30 Δεκεμβρίου 2005, κατόπιν αιτήματος του εσθονικού κοινοβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Eesti Pank στο πλαίσιο της προπαρασκευής ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ (CON/2005/59). Η γνώμη αυτή διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προπαρασκευή της Λιθουανίας ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ

Στις 30 Δεκεμβρίου 2005, κατόπιν αιτήματος της Lietuvos bankas, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Lietuvos bankas στο πλαίσιο της προπαρασκευής ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ (CON/2005/60). Η γνώμη αυτή διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα λογιστικά πρότυπα και τα πρότυπα παροχής χρηματοπιστωτικών στοιχείων της Σλοβακίας

Στις 30 Δεκεμβρίου 2005, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβακίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τα λογιστικά πρότυπα και τα πρότυπα παροχής χρηματοπιστωτικών στοιχείων που χρησιμοποιεί η Národná banka Slovenska (CON/2005/61). Η γνώμη αυτή διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις δραστηριότητες εταιρειών εκκαθάρισης στην Ουγγαρία

Στις 4 Ιανουαρίου 2006, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους κανόνες λειτουργίας οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες εταιρειών εκκαθάρισης (CON/2006/1). Η γνώμη αυτή διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ουγγρικά μέτρα για την προστασία τραπεζογραμματίων και κερμάτων

Στις 6 Ιανουαρίου 2006, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την προστασία τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ευρώ και ουγγρικό φιορίνι από κάθε παράνομη αναπαραγωγή ή προϊόν της (CON/2006/2). Η γνώμη αυτή διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Προεδρία της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων

Στις 12 Ιανουαρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Henk Brouwer (Εκτελεστικό Διευθυντή της De Nederlandsche Bank) πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ, ενώ η θητεία του θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2007, ώστε να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των προέδρων των Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ και του Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου του 2004 για τρία χρόνια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου