Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut) december 2005

Operativa frågor

Tilldelningsvolym för långfristiga refinansieringstransaktioner för 2006

Den 15 december 2005 beslutade ECB-rådet om tilldelningsvolymen för långfristiga refinansieringstransaktioner för 2006. Ett pressmeddelande med ytterligare information har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Förvaltning av ECB:s valutareserv

Den 15 december 2005 godkände ECB-rådet ett flertal ändringar i ramverket för förvaltningen av ECB:s valutareserv. Dessa ändringar skall genomföras under januari 2006. Det nya ramverket förutser en s.k. valutaspecialisering enligt vilken de nationella centralbankerna i euroområdet inte längre nödvändigtvis kommer att delta i den operativa förvaltningen av både en USD-portfölj och en JPY-portfölj för ECB:s räkning. Nationella centralbanker kan också besluta att avstå från den operativa förvaltningen av ECB:s valutareserver men samtidigt fortsätta att delta i de strategiska valen avseende förvaltningen av valutareserverna. Ändringarna i ramverket har introducerats som ett steg för att uppnå målet om rationalisering och för att göra det decentraliserade genomförandet av valutareservförvaltningen mer effektivt inom Eurosystemet. Dessa ändringar är interna och berör endast Eurosystemet och får alltså ingen effekt på marknaden.

Den 15 december antog ECB-rådet en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2000/1 om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens valutareserver och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller ECB:s valutareserver. Riktlinjen tar hänsyn till användandet av European Master Agreement (EMA) för vissa transaktioner som berör förvaltningen av ECB:s valutareserv med motparter som är organiserade eller registrerade i Sverige. Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och integration

Eurosystemets bidrag till Europeiska kommissionens samråd om grönboken om hypotekslån inom EU

Den 1 december 2005 godkände ECB-rådet ovannämnda bidrag, som finns på alla Eurosystemets webbplatser.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om ersättning för lagring av kontanter i Sverige

Den 18 november 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Sveriges riksbank, ett yttrande om räntekostnadsersättning som utbetalas av Sveriges riksbank till företag som avskiljer och lagrar kontanter (CON/2005/48). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om statistikrapporteringskrav för Tjeckien

Den 30 november 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Česká národní banka, ett yttrande om statistikrapporteringskrav för banker och utländska bankfilialer (CON/2005/49). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om de nya EU-reglerna för införande av euron

Den 1 december 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om ett system för införande av euron i de medlemsstater som ännu inte har infört euron (CON/2005/51). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 13 december 2005 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om statistikrapporteringskrav för Ungern

Den 5 december 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Magyar Nemzeti Bank, ett yttrande om Magyar Nemzeti Banks statistikrapporteringskrav avseende nya typer av uppgifter (CON/2005/52). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om tidsfrister avseende direktivet om marknaderna för finansiella instrument

Den 9 december 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om förlängning av tidsfristerna för införlivande och tillämpning av direktiv 2004/39/EG om marknaderna för finansiella instrument (CON/2005/53). Riktlinjen kommer att, före slutet av året, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ändring av Riksbankslagen

Den 12 december 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Sveriges riksdag, ett yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2005/54). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om förvaltning av den slovakiska statskassan

Den 12 december 2005 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Republiken Slovakien, ett yttrande om ändringar i statens system för förvaltning av statskassan (CON/2005/55). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om krav på information om betalare för överföring av medel

Den 15 december 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (CON/2005/56). Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Statistik

Uppdatering av EU Balance of Payments Book

En uppdaterad version av “European Union balance of payments/international investment position statistical methods” (B.o.p. Book) publicerades på ECB:s webbplats den 25 november 2005. Den dokumenterar den metod och praxis som tillämpas av Europeiska unionens medlemsstater och de anslutande länderna för insamling av statistik över betalningsbalansen och annan extern statistik, vilket också stärker den externa statistikens transparens i euroområdet.

Utgivning av sedlar och mynt

Myntutgivning 2006

Den 9 december 2005 antog ECB-rådet ett beslut om godkännande av den myntvolym som får utges 2006 (ECB/2005/14). Beslutet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Implementering av ett ramverk för återanvändning av sedlar

Den 15 december 2005 antog ECB-rådet en handbok med interna regler som tillägg till “Ramverk för upptäckt av förfalskning och för kvalitetssortering av kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter”, publicerad av ECB i januari 2005. Handboken innehåller gemensamma regler om testning av sedelhanteringsmaskiner av nationella centralbanker i Eurosystemet och offentliggörande på ECB:s webbplats av vilka typer av maskiner som godkänts. Handboken ställer dessutom upp gemensamma riktlinjer för rapporteringskrav för kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter till Eurosystemets nationella centralbanker för vad som gäller för sedlar som återanvänds i insättnings- och uttagsautomater.

Organisationsstyrning

Ordförandeskapet i Human Resources Conference (HRC)

Efter inrättandet i november 2005 av Human Resources Conference (ett forum för utbyte av erfarenheter, expertis och information om relevanta HR-frågor, policy och praxis inom de nationella centralbankerna och ECB) har ECB-rådet utnämnt Koenraad De Geest, direktör för HR, budget och organisation, till ordförande för HRC. Han tillträder omedelbart. Hans förordnande löper ut den 31 augusti 2007.

ECB:s nya huvudkontor

Slutledning av optimeringsfasen

Den 15 December 2005 ECB-rådet ställning noterade resultatet av optimiseringsfasen för projektet för ECB:s nya huvudkontor, som syftar till att säkerställa ett optimalt utnyttjande av resurser till lägsta möjliga kostnad. ECB-rådet godkände det reviderade utformningskonceptet och byggnadsspecifikationerna samt beslutade om startdatum för projektets planeringsfas.

Kontakt för media