Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset) joulukuu 2005

Toiminnalliset kysymykset

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettavan likviditeetin määrä vuonna 2006

EKP:n neuvosto päätti 15.12.2005 vuonna 2006 toteutettavissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettavan likviditeetin määrästä. Lisätietoa saa EKP:n verkkosivuilla tänään julkaistusta lehdistötiedotteesta.

EKP:n valuuttavarannon hoito

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.12.2005 useita muutoksia EKP:n valuuttavarannonhoitojärjestelyihin. Muutokset tulevat voimaan tammikuun 2006 aikana. Uusi järjestely tarjoaa mahdollisuuden erikoistua tiettyyn valuuttaan, joten euroalueen keskuspankit eivät enää välttämättä osallistu sekä Yhdysvaltain dollarin että Japanin jenin määräisten arvopaperisalkkujen operatiiviseen hoitoon EKP:n puolesta. Kansalliset keskuspankit voivat myös päättää olla osallistumatta EKP:n valuuttavarannon operatiiviseen hoitoon, mutta osallistua silti edelleen valuttavarannon hoitoa koskevaan strategiseen päätöksentekoon. Näillä muutoksilla pyritään tekemään valuuttavarannon hajautetusta hoidosta eurojärjestelmässä järkeistetympää ja tehokkaampaa. Muutokset ovat eurojärjestelmän sisäisiä muutoksia, joten niillä ei ole markkinavaikutuksia.

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.12.2005 suuntaviivat kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantojen hoidosta sekä Euroopan keskuspankin valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 muuttamisesta. Suuntaviivoissa on otettu huomioon se, että eräiden Ruotsissa perustettujen vastapuolten kanssa tehtävissä varannonhoitoon liittyvissä kaupoissa noudatetaan Euroopan yleissopimusta (European Master Agreement, EMA). Suuntaviivat julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen

Eurojärjestelmän kannanotto Euroopan komission julkiseen kuulemiseen asuntoluottoja EU:ssa koskevasta vihreästä kirjasta

EKP:n neuvosto hyväksyi 1.12.2005 edellä mainitun kannanoton, joka on luettavissa kaikilla eurojärjestelmän verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto käteisen varastointikorvauksista Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 18.11.2005 Ruotsin keskuspankin pyynnöstä lausunnon Sveriges Riksbankin maksamasta korkokustannuskorvauksesta yrityksille, jotka erottelevat ja varastoivat käteistä (CON/2005/48). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto tilastoihin liittyvistä tiedonantovaatimuksista Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 30.11.2005 Tšekin keskuspankin pyynnöstä lausunnon, joka koskee pankkien ja ulkomaisten pankkien sivukonttorien tilastoihin liittyviä tiedonantovaatimuksia (CON/2005/49). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto uudesta EU-järjestelystä euron käyttöönottamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 1.12.2005 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon järjestelystä euron käyttöönottamiseksi jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä ottaneet sitä käyttöön (CON/2005/51). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 13.12.2005, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto tilastoihin liittyvistä tiedonantovaatimuksista Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2005 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon Magyar Nemzeti Bankin uuden tyyppisiä tietoja koskevista tilastoihin liittyvistä tiedonantovaatimuksista (CON/2005/52). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusvälineiden markkinoista annettuun direktiiviin liittyvistä määräajoista

EKP:n neuvosto antoi 9.12.2005 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevien määräaikojen pidentämisestä (CON/2005/53). Lausunto julkaistaan ennen vuoden loppua EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Ruotsin keskuspankin perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 12.12.2005 Ruotsin valtiopäivien pyynnöstä lausunnon Sveriges Riksbankin perussäännön muuttamisesta (CON/2005/54). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Slovakian valtionkassajärjestelmästä

EKP:n neuvosto antoi 12.12.2005 Slovakian tasavallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtionkassajärjestelmään tehtävistä muutoksista (CON/2005/55). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto velvoitteesta toimittaa EU:ssa maksajan tiedot varainsiirtojen mukana

EKP:n neuvosto antoi 15.12.2005 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (CON/2005/56). Lausunto julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EU Balance of Payments Book päivitetty

EKP:n verkkosivuilla julkaistiin 25.11.2005 päivitetty versio maksutasekirjasta ”European Union balance of payments/international investment position statistical methods”. Maksutasekirjaan on koottu maksutaseiden ja ulkomaista varallisuutta koskevien tilastojen laadinnassa noudatetut tilastointimenetelmät ja ‑käytännöt Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja EU:hun liittyvissä maissa. Näin parannetaan euroalueen ulkomaisten tilastojen avoimuutta.

Setelien ja kolikoiden liikkeeseenlasku

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä vuonna 2006

EKP:n neuvosto teki 9.12.2005 päätöksen vuonna 2006 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2005/14). Päätös julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Toimintamalli setelien kiertoon palauttamista varten ja sen soveltaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.12.2005 käsikirjan, johon kirjatuilla sisäisillä säännöillä täydennetään EKP:n tammikuussa 2005 julkaisemaa ohjetta ”Eurosetelien palauttaminen kiertoon – toimintamalli väärennösten havaitsemista ja setelien laatuun perustuvaa lajittelua varten luottolaitoksille ja muille rahaa ammattimaisesti käsitteleville laitoksille”. Käsikirja sisältää yhteiset säännöt, jotka koskevat rahankäsittelylaitteiden testausta eurojärjestelmän kansallisissa keskuspankeissa ja testauksen läpäisseiden laitetyyppien luettelon julkaisemista EKP:n verkkosivuilla. Lisäksi siinä määritellään yhteiset periaatteet, joiden mukaan luottolaitokset ja muut rahaa ammattimaisesti käsittelevät laitokset ilmoittavat eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille käteisautomaattien tai muiden asiakkaiden käytössä olevien laitteiden kautta kiertoon palautetut setelit.

Hallinto ja valvonta

Henkilöstökonferenssin puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto on nimittänyt henkilöstökonferenssin (Human Resources Conference, HRC) puheenjohtajaksi henkilöstöhallinnon, budjetoinnin ja organisaatiosuunnittelun pääosaston johtajan Koenraad de Geestin. Henkilökonferenssi perustettiin marraskuussa 2005 keskustelufoorumiksi kansallisten keskuspankkien ja EKP:n henkilöstöä koskeviin asioihin, linjauksiin ja käytäntöihin liittyvien kokemusten, asiantuntemuksen ja tietojen vaihtoa varten. Nimitys astuu voimaan välittömästi, ja toimikausi päättyy 31.8.2007.

EKP:n uudet toimitilat

Optimointivaihe saatettu päätökseen

EKP:n neuvosto totesi 15.12.2005 EKP:n uudet toimitilat ‑projektin optimointivaiheen päättyneeksi, hyväksyi korjatut suunnitelmat, kaaviot ja selostukset sekä teki päätöksen projektin varsinaisen suunnitteluvaiheen alkamisesta. Optimointivaiheessa haluttiin varmistaa voimavarojen optimaalinen käyttö ja kustannusten minimoiminen.

Yhteyshenkilöt