Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven) December 2005

Operationele aangelegenheden

Toewijzingsbedrag voor de langerlopende herfinancieringstransacties in het jaar 2006

Op 15 december 2005 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen ten aanzien van het toewijzingsbedrag voor de langerlopende herfinancieringstransacties voor het jaar 2006. Een persbericht met nadere informatie hierover is vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Het beheer van de externe reserves van de ECB

Op 15 december heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan verschillende wijzigingen in het kader voor het beheer van de externe reserves van de ECB, welke wijzigingen in de loop van 2006 zullen worden doorgevoerd. Het nieuwe kader voorziet in een zogeheten valutaspecialisatie, op grond waarvan de nationale centrale banken van het eurogebied niet langer noodzakelijkerwijze zullen deelnemen aan het operationele beheer namens de ECB van zowel een portefeuille in Amerikaanse dollars als een in Japanse yen. Een nationale centrale bank kan ook besluiten af te zien van het operationele beheer van de externe reserves van de ECB, maar wel betrokken blijven bij de strategische keuzes betreffende het beheer van externe reserves. De wijzigingen in het kader worden aangebracht als een stap naar verwezenlijking van de doelstelling de gedecentraliseerde implementatie van het beheer van de externe reserves binnen het Eurosysteem efficiënter te maken. De wijzigingen vinden intern binnen het Eurosysteem plaats, en hebben derhalve geen invloed op de markt.

Op 15 december 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/1 betreffende het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de Europese Centrale Bank. Het Richtsnoer houdt rekening met het gebruik van de “European Master Agreement” (EMA) voor bepaalde, in het kader van het beheer van de externe reserves door de ECB uitgevoerde, transacties met tegenpartijen die zijn georganiseerd of opgericht in Zweden. Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en integratie

Bijdrage van het Eurosysteem aan de publieke consultatie van de Europese Commissie betreffende het Groenboek inzake hypothecair krediet in de EU

Op 1 december 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan voornoemde bijdrage, die beschikbaar is op alle websites van het Eurosysteem.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake vergoeding van opslag van contanten in Zweden

Op 18 november 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Sveriges Riksbank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de vergoeding van rentekosten die Sveriges Riksbank betaalt aan ondernemingen die contanten scheiden en opslaan (CON/2005/48). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake statistische rapportagevereisten in Tsjechië

Op 30 november 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Česká národní banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake statistische rapportagevereisten voor banken en buitenlandse bijkantoren (CON/2005/49). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het nieuwe EU-stelsel voor invoering van de euro

Op 1 december 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het stelsel voor de invoering van de euro in de lidstaten die de euro nog niet hebben aangenomen (CON/2005/51). Het Advies is op 13 december 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake statistische rapportagevereisten in Hongarije

Op 5 december 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de statistische rapportagevereisten van Magyar Nemzeti Bank betreffende nieuwe soorten gegevens (CON/2005/52). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de termijnen ten aanzien van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten

Op 9 december 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de verlenging van termijnen voor de omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten (CON/2005/53). Het Advies zal aan het eind van het jaar worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake wijzigingen van de Statuten van Sveriges Riksbank

Op 12 december 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Zweedse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de statuten van Sveriges Riksbank (CON/2005/54). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het Slowaakse schatkistsysteem

Op 12 december 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Ministerie van Financiën van de Slowaakse Republiek, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de wijzigingen van het schatkistsysteem van de overheid (CON/2005/55). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-advies inzake EU-vereisten betreffende bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler

Op 15 december 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler (CON/2005/56). Het Advies zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Statistieken

Actualisering van het “EU Balance of Payments Book” (Boek over de betalingsbalans van de EU)

Een geactualiseerde versie van “European Union balance of payments/international investment position statistical methods” (“B.o.p. Book”) is op 25 november 2005 gepubliceerd op de website van de ECB. Dit document beschrijft de methodologie en praktijken die door de lidstaten en toetredende landen van de Europese Unie worden toegepast voor de samenstelling van betalingsbalans- en internationale-investeringspositiestatistieken, en vergroot op die manier tevens de transparantie van deze externe statistieken van het eurogebied.

Uitgifte van bankbiljetten en munten

De omvang van de muntenuitgifte in 2006

Op 9 december 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Beschikking inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2006 (ECB/2005/14). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Implementatie van het kader voor het recirculeren van bankbiljetten

Op 15 december 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een handboek met interne regels ter aanvulling op het “Kader voor de detectie van vervalsingen en voor de sortering op fitness door kredietinstellingen en andere professionele geldverwerkers”, dat de ECB in januari 2005 heeft gepubliceerd. Het handboek bevat gemeenschappelijke regels voor het testen van bankbiljettensorteermachines door de nationale centrale banken van het Eurosysteem en de publicatie op de website van de ECB van de types machines die na deze tests zijn goedgekeurd. Bovendien biedt het handboek gemeenschappelijke beginselen voor de vereisten voor kredietinstellingen en andere professionele geldverwerkers voor rapportage aan de nationale centrale banken van het Eurosysteem met betrekking tot bankbiljetten die via geldautomaten en andere door cliënten zelf bediende machines worden gerecirculeerd.

Corporate governance

Voorzitterschap van de “Human Resources Conference” (HRC)

Als vervolg op de oprichting in november 2005 van de “Human Resources Conference” (een forum voor de uitwisseling van ervaringen, expertise en informatie met betrekking tot relevante aangelegenheden, beleid en praktijken op het gebied van human resources binnen de nationale centrale banken en de ECB), heeft de Raad van Bestuur Koenraad De Geest, Directeur-Generaal Human Resources, Budget en Organisatie, met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van de HRC. Deze benoeming loopt af op 31 augustus 2007.

Het project inzake het nieuwe kantoorgebouw van de ECB

Uitkomsten van de optimaliseringsfase

Op 15 december 2005 heeft de Raad van Bestuur notitie genomen van de uitkomsten van de optimaliseringsfase van het project inzake het nieuwe kantoorgebouw van de ECB, die bedoeld was te zorgen voor het optimale gebruik van middelen en het minimaliseren van de kosten, zijn goedkeuring gehecht aan het dienovereenkomstig herziene ontwerpvoorstel en de bouwspecificaties, en besloten tot het vaststellen van het begin van de planningsfase van het project.

Contactpersonen voor de media