Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

5 юли 2024 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 757 478 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 510 177 −50
  2.1 Вземания от МВФ 232 350 −32
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 277 827 −18
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 007 877
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 893 −136
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 893 −136
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 90 600 −4 388
  5.1 Основни операции по рефинансиране 6 704 −4 374
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 83 845 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 51 −14
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 28 378 −4 135
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 707 132 −7 602
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 489 036 −6 990
  7.2 Други ценни книжа 218 096 −612
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 832 0
9 Други активи 351 201 −8 870
Общо активи 6 497 699 −24 304
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 562 170 2 256
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 255 161 17 675
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 160 841 −9 331
  2.2 Депозитно улеснение 3 094 320 27 005
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 33 697 −2 437
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 193 319 −11 818
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 115 894 −9 845
  5.2 Други задължения 77 426 −1 973
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 200 843 −20 994
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 821 803
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 709 366
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 709 366
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 966 0
10 Други задължения 201 922 −10 153
11 Сметки за преоценка 750 441 0
12 Капитал и резерви 99 650 −2
Общо пасиви 6 497 699 −24 304
Annexes
9 July 2024