Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

5. julij 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 757.478 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 510.177 −50
  2.1 Terjatve do MDS 232.350 −32
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 277.827 −18
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.007 877
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.893 −136
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.893 −136
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 90.600 −4.388
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 6.704 −4.374
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 83.845 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 51 −14
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 28.378 −4.135
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.707.132 −7.602
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.489.036 −6.990
  7.2 Drugi vrednostni papirji 218.096 −612
8 Javni dolg v eurih 20.832 0
9 Druga sredstva 351.201 −8.870
Skupaj sredstva 6.497.699 −24.304
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.562.170 2.256
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.255.161 17.675
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 160.841 −9.331
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.094.320 27.005
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.697 −2.437
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 193.319 −11.818
  5.1 Sektor država 115.894 −9.845
  5.2 Druge obveznosti 77.426 −1.973
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 200.843 −20.994
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.821 803
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.709 366
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.709 366
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.966 0
10 Druge obveznosti 201.922 −10.153
11 Računi prevrednotenja 750.441 0
12 Kapital in rezerve 99.650 −2
Skupaj obveznosti 6.497.699 −24.304
Annexes
9 July 2024