Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

9 februari 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 649.116 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 499.595 90
  2.1 Fordringar på IMF 229.874 −84
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 269.721 174
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.732 64
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.029 −986
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.029 −986
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 401.654 −1.637
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 4.740 −1.637
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 396.914 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 21.020 −9.391
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.866.188 −560
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.663.933 2.082
  7.2 Övriga värdepapper 202.255 −2.642
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.853 0
9 Övriga tillgångar 373.230 8.434
Summa tillgångar 6.861.417 −3.985
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.544.331 −882
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.655.861 −21.051
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 153.842 −13.982
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.501.992 −7.070
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 33.692 −90
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 257.632 18.422
  5.1 Offentliga sektorn 182.726 20.444
  5.2 Övriga skulder 74.906 −2.023
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 189.903 −2.621
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 17.643 329
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.331 642
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.331 642
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 177.116 0
10 Övriga skulder 227.959 1.304
11 Värderegleringskonton 634.895 0
12 Kapital och reserver 120.053 −36
Summa skulder 6.861.417 −3.985
Annexes
13 February 2024