Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

9 februari 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 649.116 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 499.595 90
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.874 −84
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 269.721 174
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.732 64
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.029 −986
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 15.029 −986
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 401.654 −1.637
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 4.740 −1.637
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 396.914 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 21.020 −9.391
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.866.188 −560
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.663.933 2.082
  7.2 Overige effecten 202.255 −2.642
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.853 0
9 Overige activa 373.230 8.434
Totaal activa 6.861.417 −3.985
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.544.331 −882
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.655.861 −21.051
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 153.842 −13.982
  2.2 Depositofaciliteit 3.501.992 −7.070
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.692 −90
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 257.632 18.422
  5.1 Overheid 182.726 20.444
  5.2 Overige verplichtingen 74.906 −2.023
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 189.903 −2.621
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.643 329
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.331 642
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.331 642
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 177.116 0
10 Overige passiva 227.959 1.304
11 Herwaarderingsrekeningen 634.895 0
12 Kapitaal en reserves 120.053 −36
Totaal passiva 6.861.417 −3.985
Annexes
13 February 2024