Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

9. februára 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 649 116 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 499 595 90
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 874 −84
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 269 721 174
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 732 64
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 029 −986
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 029 −986
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 401 654 −1 637
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 740 −1 637
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 396 914 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 21 020 −9 391
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 866 188 −560
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 663 933 2 082
  7.2 Ostatné cenné papiere 202 255 −2 642
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 853 0
9 Ostatné aktíva 373 230 8 434
Aktíva spolu 6 861 417 −3 985
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 544 331 −882
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 655 861 −21 051
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 153 842 −13 982
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 501 992 −7 070
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 27 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 692 −90
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 257 632 18 422
  5.1 Verejná správa 182 726 20 444
  5.2 Ostatné záväzky 74 906 −2 023
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 189 903 −2 621
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 17 643 329
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 331 642
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 331 642
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 177 116 0
10 Ostatné záväzky 227 959 1 304
11 Účty precenenia 634 895 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 053 −36
Pasíva spolu 6 861 417 −3 985
Annexes
13 February 2024