Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

9 lutego 2024
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 649.116 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 499.595 90
  2.1 Należności od MFW 229.874 −84
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 269.721 174
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.732 64
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.029 −986
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.029 −986
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 401.654 −1.637
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 4.740 −1.637
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 396.914 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 21.020 −9.391
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.866.188 −560
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.663.933 2.082
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 202.255 −2.642
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.853 0
9 Pozostałe aktywa 373.230 8.434
Aktywa razem 6.861.417 −3.985
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.544.331 −882
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.655.861 −21.051
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 153.842 −13.982
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.501.992 −7.070
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.692 −90
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 257.632 18.422
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 182.726 20.444
  5.2 Pozostałe zobowiązania 74.906 −2.023
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 189.903 −2.621
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 17.643 329
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.331 642
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.331 642
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 177.116 0
10 Pozostałe pasywa 227.959 1.304
11 Różnice z wyceny 634.895 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.053 −36
Pasywa razem 6.861.417 −3.985
Annexes
13 February 2024