Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

09.02.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 649 116 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 499 595 90
  2.1 SVF debitoru parādi 229 874 −84
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 269 721 174
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 732 64
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 029 −986
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 029 −986
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 401 654 −1 637
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 740 −1 637
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 396 914 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 21 020 −9 391
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 866 188 −560
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 663 933 2 082
  7.2 Pārējie vērtspapīri 202 255 −2 642
8 Valdības parāds euro 20 853 0
9 Pārējie aktīvi 373 230 8 434
Kopā aktīvi 6 861 417 −3 985
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 544 331 −882
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 655 861 −21 051
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 153 842 −13 982
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 501 992 −7 070
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 692 −90
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 257 632 18 422
  5.1 Saistības pret valdību 182 726 20 444
  5.2 Pārējās saistības 74 906 −2 023
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 189 903 −2 621
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 17 643 329
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 331 642
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 331 642
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 177 116 0
10 Pārējās saistības 227 959 1 304
11 Pārvērtēšanas konti 634 895 0
12 Kapitāls un rezerves 120 053 −36
Kopā pasīvi 6 861 417 −3 985
Annexes
13 February 2024