Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 juni 2009

23 juni 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 19 juni 2009 motsvarade minskningen på 20 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 16,1 miljarder EUR till 217 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
17 juni 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 32,5 miljarder CHF 31,5 miljarder CHF
18 juni 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 51,8 miljarder USD 40,6 miljarder USD
18 juni 2009 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 12,2 miljarder USD 0,4 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 300,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2 miljarder EUR till 760,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,4 miljarder EUR till 150,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,6 miljarder EUR till 606,1 miljarder EUR. Onsdagen den 17 juni 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 302,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 309,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,5 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 12,7 miljarder EUR (jämfört med 11,3 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner var ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) i stort sett oförändrad på 213,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 240.725 −20
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 161.689 −583
2.1 Fordringar på IMF 17.013 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 144.676 −583
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 74.499 −16.352
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.504 −927
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.504 −927
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 618.887 7.867
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 309.621 7.544
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 308.703 2
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 549 308
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 13 13
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.031 155
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 300.950 343
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.769 −19
9 Övriga tillgångar 244.664 2.629
Summa tillgångar 1.719.718 −6.906
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 760.817 −1.981
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 226.268 1.327
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 213.515 24
2.2 Inlåningsfacilitet 12.717 1.383
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 36 −80
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 213 −8
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 159.802 6.907
5.1 Offentliga sektorn 150.321 5.425
5.2 Övriga skulder 9.481 1.482
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 118.705 −13.094
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.490 287
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.154 −1.082
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.154 −1.082
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 158.797 745
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 72.968 −8
Summa skulder 1.719.718 −6.906
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media