Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. červnu 2009

23. června 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. června 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 20 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o 16,1 mld. EUR na 217 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
17. června 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 32,5 mld. CHF 31,5 mld. CHF
18. června 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 51,8 mld. USD 40,6 mld. USD
18. června 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 12,2 mld. USD 0,4 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 300,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 2 mld. EUR na 760,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 5,4 mld. EUR na 150,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4) vzrostla o 6,6 mld. EUR na 606,1 mld. EUR. Ve středu 17. června 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 302,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 309,6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 12,7 mld. EUR (ve srovnání se 11,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí byl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) prakticky beze změny na úrovni 213,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 240 725 −20
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 161 689 −583
2.1 Pohledávky za MMF 17 013 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 144 676 −583
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 74 499 −16 352
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 504 −927
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 504 −927
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 618 887 7 867
5.1 Hlavní refinanční operace 309 621 7 544
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 308 703 2
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 549 308
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 13 13
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 031 155
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 300 950 343
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 769 −19
9 Ostatní aktiva 244 664 2 629
Aktiva celkem 1 719 718 −6 906
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 760 817 −1 981
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 226 268 1 327
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 213 515 24
2.2 Vkladová facilita 12 717 1 383
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 36 −80
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 213 −8
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 159 802 6 907
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 150 321 5 425
5.2 Ostatní závazky 9 481 1 482
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 118 705 −13 094
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 490 287
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 154 −1 082
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 154 −1 082
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 158 797 745
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 968 −8
Pasiva celkem 1 719 718 −6 906
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média