Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 19. jūnijā

2009. gada 23. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 19. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 20 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 16.1 mljrd. euro (līdz 217 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 17. jūnijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 32.5 mljrd. Šveices franku 31.5 mljrd. Šveices franku
2009. gada 18. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 51.8 mljrd. ASV dolāru 40.6 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 18. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 12.2 mljrd. ASV dolāru 0.4 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 300.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2 mljrd. euro (līdz 760.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.4 mljrd. euro (līdz 150.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.6 mljrd. euro (līdz 606.1 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 17. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 302.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 309.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 12.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 11.3 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (213.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 240,725 −20
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 161,689 −583
2.1 SVF debitoru parādi 17,013 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 144,676 −583
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 74,499 −16,352
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,504 −927
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,504 −927
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 618,887 7,867
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 309,621 7,544
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 308,703 2
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 549 308
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 13 13
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 24,031 155
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 300,950 343
8 Valdības parāds euro 36,769 −19
9 Pārējie aktīvi 244,664 2,629
Kopā aktīvi 1,719,718 −6,906
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 760,817 −1,981
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 226,268 1,327
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 213,515 24
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 12,717 1,383
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 36 −80
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 213 −8
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 159,802 6,907
5.1 Saistības pret valdību 150,321 5,425
5.2 Pārējās saistības 9,481 1,482
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 118,705 −13,094
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,490 287
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,154 −1,082
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,154 −1,082
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 158,797 745
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 72,968 −8
Kopā pasīvi 1,719,718 −6,906
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem