Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. junija 2009

23. junij 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. junija 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 20 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 16,1 milijarde EUR na 217 milijard EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
17. junij 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 32,5 mrd CHF 31,5 mrd CHF
18. junij 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 51,8 mrd USD 40,6 mrd USD
18. junij 2009 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 12,2 mrd USD 0,4 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 300,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2 milijardi EUR na 760,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,4 milijarde EUR na 150,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,6 milijarde EUR na 606,1 milijarde EUR. V sredo, 17. junija 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 302,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 309,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 12,7 milijarde EUR (v primerjavi z 11,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij je ostalo stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) skorajda nespremenjeno na ravni 213,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 240.725 −20
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 161.689 −583
2.1 Terjatve do MDS 17.013 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 144.676 −583
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 74.499 −16.352
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.504 −927
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.504 −927
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 618.887 7.867
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 309.621 7.544
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 308.703 2
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 549 308
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 13 13
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 24.031 155
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 300.950 343
8 Dolg širše države v EUR 36.769 −19
9 Druga sredstva 244.664 2.629
Skupaj sredstva 1.719.718 −6.906
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 760.817 −1.981
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 226.268 1.327
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 213.515 24
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 12.717 1.383
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 36 −80
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 213 −8
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 159.802 6.907
5.1 Širša država 150.321 5.425
5.2 Druge obveznosti 9.481 1.482
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 118.705 −13.094
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.490 287
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.154 −1.082
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.154 −1.082
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 158.797 745
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 72.968 −8
Skupaj obveznosti 1.719.718 −6.906
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije