Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. júnu 2009

23. júna 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. júna 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 20 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 16,1 mld. EUR na 217 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh transakcie Splatná suma Nová suma
17. júna 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 32,5 mld. CHF 31,5 mld. CHF
18. júna 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 51,8 mld. USD 40,6 mld. USD
18. júna 2009 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 12,2 mld. USD 0,4 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 300,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2 mld. EUR na 760,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 5,4 mld. EUR na 150,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 6,6 mld. EUR na 606,1 mld. EUR. V stredu 17. júna 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 302,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 309,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 12,7 mld. EUR (v porovnaní s 11,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa po uskutočnení všetkých transakcií takmer nezmenil a predstavuje 213,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 240 725 −20
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 161 689 −583
2.1 Pohľadávky voči MMF 17 013 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 144 676 −583
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 74 499 −16 352
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 504 −927
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 504 −927
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 618 887 7 867
5.1 Hlavné refinančné operácie 309 621 7 544
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 308 703 2
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 549 308
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 13 13
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 031 155
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 300 950 343
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 769 −19
9 Ostatné aktíva 244 664 2 629
Úhrn aktív 1 719 718 −6 906
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 760 817 −1 981
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 226 268 1 327
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 213 515 24
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 12 717 1 383
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 36 −80
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 213 −8
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 159 802 6 907
5.1 Verejná správa 150 321 5 425
5.2 Ostatné záväzky 9 481 1 482
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 118 705 −13 094
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 490 287
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 154 −1 082
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 154 −1 082
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 158 797 745
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 72 968 −8
Úhrn pasív 1 719 718 −6 906
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá