Отказ от отговорност и авторски права

Отказ от отговорност

Европейската централна банка (ЕЦБ) поддържа настоящия уебсайт, за да улесни публичния достъп до информация за своите дейности и за дейностите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).Въпреки че си поставяме за цел информацията да бъде актуална и точна, ЕЦБ не носи отговорност за съдържанието на настоящия уебсайт.

Информацията на уебсайта:

  • е от общ характер и не се отнася до специфичното положение на конкретно физическо или юридическо лице;
  • е свързана понякога с външни уебсайтове, върху които ЕЦБ няма контрол и за които не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет.

Въпреки че информацията за референтните обменни курсове на еврото и друга ценова информация, публикувана на настоящия уебсайт, се основават на източници, които ЕЦБ счита за надеждни, ЕЦБ не носи отговорност за загуби, претърпени във връзка с решение, действие или бездействие, предприети от някое лице въз основа на такава публикация. По-конкретно, ЕЦБ не носи отговорност за икономически загуби, както и за непреки или последващи загуби или вреди, включващи без ограничение пропуснати ползи и печалби, като пряка или непряка последица на, или във връзка със, публикуването от ЕЦБ на референтните курсове или друга ценова информация, включително на периодичността на такива публикации, или използването на референтните курсове и на друга ценова информация от някое лице.

Моля да имате предвид, че не е възможно да се гарантира, че документите и друга информация, които се намират на настоящия уебсайт, възпроизвеждат точно официално приетите текстове. За автентични се считат единствено правните инструменти на ЕЦБ, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и друга публикувана от ЕЦБ документация на ЕЦБ и/или публикувани от ЕЦБ данни на ЕЦБ.

Нашата цел е да сведем до минимум смущенията, причинени от технически грешки. ЕЦБ обаче не може да гарантира, че услугите ѝ няма да бъдат прекъсвани или засегнати по друг начин от подобни проблеми. ЕЦБ не носи отговорност за проблеми, възникнали в резултат от използването на настоящия уебсайт или на свързани с него външни уебсайтове.

Настоящата декларация за отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на ЕЦБ в разрез с установените в приложимото национално право изисквания или да я освободи от отговорност по въпроси, по които съгласно националното право тя не може да бъде освободена.

Счита се, че ако сте отворили която и да е част от настоящия уебсайт, Вие сте приели предходните условия.

Авторски права

Авторски права © върху цялото съдържание на настоящия уебсайт: Европейска централна банка, Франкфурт на Майн, Германия.

Като се съобразяват с посоченото по-долу изключение, потребителите на настоящия уебсайт могат свободно да използват директно получената от него информация, като спазват следните условия:

  1. Когато тази информация се разпространява или възпроизвежда, тя трябва да се цитира точно, а ЕЦБ да се посочи като източник.
  2. Ако информацията е включена в документи, които се продават (независимо в каква форма), физическото или юридическото лице, което публикува информацията, трябва да уведоми купувачите, преди те да са заплатили абонамента или таксата, както и всеки път, когато осъществяват достъп до информацията, взета от настоящия уебсайт, че тя може да бъде получена безплатно на настоящия уебсайт.
  3. Ако информацията е променена от потребителя (напр. чрез сезонна корекция на статистически данни или изчисление на темповете на растеж), това трябва да бъде изрично посочено.
  4. Когато свързването с настоящия уебсайт се осъществява от търговски уебсайтове или с промоционална цел, той трябва да бъде зареден на целия прозорец на браузъра (т.е. той не трябва да се появява в рамките на друг уебсайт).

Като изключение от горепосочените правила, всяко възпроизвеждане, публикуване или отпечатване на части от или на цели документи, които носят имената на авторите им, като например Работните материали на ЕЦБ (ECB Working Papers) и Тематичните материали на ЕЦБ (ECB Occasional Papers), под формата на различна публикация (публикувана на хартия или в електронна форма), е позволено само с изричното предварително писмено разрешение на ЕЦБ или на авторите.

Използване на името и логата

На ЕЦБ е известно, че различни трети лица все по-често злоупотребяват с името и логата ѝ във връзка с измамни финансови трансакции и други измамни дейности. В някои случаи ЕЦБ дори е посочена като банката, чрез която ще се извършват плащания или трансакции.

Във връзка с това ЕЦБ би искала да уточни, че тя не предоставя търговско-банкови услуги на физически и юридически лица и по-конкретно че не събира такси за трансгранични преводи, не приема депозити от физически и юридически лица и не издава удостоверения за освобождаване на средства. Поради това ЕЦБ съветва обществеността да не установява контакт с инициаторите на подобни начинания, да не извършва парични преводи и да не предоставя данни за банкови или кредитни карти на лица, които твърдят, че представляват ЕЦБ или че се намират в банкови взаимоотношения с нея.

ЕЦБ също желае да изтъкне, че от нея не може да бъде търсена отговорност, ако се злоупотреби с името, логата или адреса ѝ в схеми, с които се цели да бъде измамена обществеността. Ако гражданин види или получи съмнителна документация, която се отнася до ЕЦБ или за която се твърди, че произлиза от ЕЦБ, той следва незабавно да уведоми местните органи на реда или да потърси съвет от съответните национални органи.

Политика относно неприкосновеността на личните данни и на имейла

EЦБ зачита правото на потребителите на неприкосновеност на личния живот. Тя обработва личните Ви данни единствено с оглед на описаните по-долу цели и не ги разкрива за маркетинг цели.

Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и с правилата на ЕЦБ за информационно-технологична сигурност и поверителност.

Регламент (EО) № 45/2001

Каква информация събира ЕЦБ чрез уебсайта си?

Информация, записвана от сървърите на ЕЦБ

Бисквитки (cookies) – Това са малки фрагменти от данни, изпратени от уебсървър към браузъра на Вашия компютър. Браузърът уведомява сървъра при следващото Ви свързване с този конкретен уебсайт. Бисквитките ни помагат да съхраним предпочитанията на потребителите и да проследим потребителските тенденции на обща основа.

Сървърни записи на информация (log information) – При посещението на уебсайт сървърите автоматично записват информацията, изпращана от Вашия браузър. В тези сървърни записи (logs) може да се включва информация като датата и часа на Вашето посещение, IP-адреса Ви, вида на браузъра, езика на браузъра, големината на екрана на браузъра, както и една или повече бисквитки, идентифициращи Вашия браузър. Събираната от ЕЦБ информация се използва единствено за съставянето на статистика на агрегирана основа за използването на настоящия сайт.

Информация, записвана от сървъри на трети страни

Google Анализ (Google Analytics) – С цел да се получат статистически данни относно използването на уебсайта, се използва външната услуга Google Анализ. Събраните от сървърите на ЕЦБ записи на информация се изпращат и до сървърите на Google и се използват, за да се предоставят на ЕЦБ агрегирани статистически данни за броя на посещенията според вида на браузъра, потребителските модели и извършените на уебсайта търсения.

Google има своя собствена политика за поверителност. Google едностранно удостоверява, че спазва рамката на ЕС – САЩ за сферата на неприкосновеността, която Департаментът по търговия на Съединените американски щати разработи в консултация с Европейската комисия, за да изпълни европейския „стандарт на адекватна защита“ на личния живот.

Google Анализ
Декларация за поверителност на Google
Сертификат Privacy Shield

Лични данни, изпратени чрез уебсайта или по имейл

Освен чрез посочените на настоящия уебсайт имейл адреси, можете да се свържете с ЕЦБ и чрез различни електронни услуги, като например онлайн системата за набиране на персонал на ЕЦБ, където изискваме личните Ви данни, за да предоставим исканите от Вас услуги.

Онлайн система за набиране на персонал на ЕЦБ

Как ЕЦБ защитава и пази Вашата информация?

Информацията на настоящия уебсайт е защитена от система от мерки за защита на личните данни и от политиката относно неприкосновеността на имейла.

Правно основание – Политиката относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите и органите на Съюза се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001. ЕЦБ обработва личните данни в съответствие с регламента.

Длъжностно лице за защита на данните – В ЕЦБ длъжностното лице за защита на данните съблюдава за прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 и съветва контролиращите органи относно изпълнението на задълженията им (вж. член 24 от регламента).

Европейският надзорен орган по защита на данните действа като независим надзорен орган за всички институции и органи на Съюза (вж. членове 41 – 45 от Регламент (EО) № 45/2001).

Електронни услуги – За всяка отделна електронна услуга, предлагана от ЕЦБ, контролиращият орган определя целта на и средствата за обработката на предоставените лични данни и съблюдава за това тя да се извършва в съответствие с политиката относно неприкосновеността на личния живот.

Имейли – Личните Ви данни се събират единствено в степента, необходима за изпращането на отговор. Ако имате въпроси, свързани с обработката на данни за имейла Ви и свързаните с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението си.

Уебсайт за набиране на персонал – Специфична информация относно защитата на данните в контекста на обработката на личните данни за целите на набирането на персонал е публикувана на уебстраниците на този сайт, които са специално посветени на набирането на персонал.

Европейски надзорен орган по защита на данните

Careers