Aviz juridic și drepturi de autor

Aviz juridic

Banca Centrală Europeană (BCE) întreţine acest website pentru a facilita accesul publicului la informaţiile referitoare la activităţile sale, precum şi la cele ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Scopul nostru este acela de a prezenta informaţii actualizate și exacte. Cu toate acestea, BCE nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie cu privire la informaţiile publicate pe acest website.

Aceste informaţii:

  • au un caracter general și nu vizează situaţia particulară a unei persoane fizice sau juridice;
  • fac uneori trimitere la website-uri externe asupra cărora BCE nu are niciun control și pentru care BCE nu își asumă nicio responsabilitate;
  • nu au valoare de consultanţă profesională sau juridică.

Deși cursurile de schimb de referinţă ale euro, precum și alte informaţii referitoare la preţuri publicate pe acest website au la bază surse pe care BCE le consideră de încredere, BCE nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie pentru eventuale pierderi suferite ca o consecinţă a oricăror decizii, acţiuni sau inacţiuni bazate pe informaţiile publicate aici. În special, BCE nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie pentru eventuale pierderi de natură economică sau pentru orice pierderi sau daune indirecte sau aferente, care includ, fără restricţii, pierderi comerciale și beneficii nerealizate, ca o consecinţă directă sau indirectă sau în legătură cu publicarea de către BCE a cursurilor de referinţă sau a altor informaţii referitoare la preţuri, inclusiv cu frecvenţa publicării acestor informaţii sau cu folosirea cursurilor de referinţă sau a informaţiilor referitoare la preţuri de către orice persoană.

Menţionăm că reproducerea cu exactitate a textelor adoptate oficial în documente sau alte informaţii disponibile pe acest website nu poate fi garantată. Numai instrumentele juridice ale BCE publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și alte documente ale BCE și/sau date astfel cum sunt publicate de BCE sunt considerate autentice.

Scopul nostru este de a limita inconvenientele cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, BCE nu poate garanta că serviciul său nu va fi întrerupt sau afectat în alt mod de asemenea probleme. BCE nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele care ar putea rezulta din utilizarea acestui website sau a oricărui website extern la care se face trimitere.

Acest aviz juridic nu vizează limitarea răspunderii BCE într-un mod care contravine condiţiilor prevăzute de legislaţia națională aplicabilă și nu exclude răspunderea acesteia în situaţii în care, potrivit legislaţiei respective, această răspundere nu poate fi exclusă.

Accesarea oricărei părţi a acestui website presupune acceptarea condiţiilor menţionate anterior.

Drepturile de autor

Titularul drepturilor de autor pentru întregul conţinut al acestui website este Banca Centrală Europeană, Frankfurt pe Main, Germania.

Utilizatorii acestui website pot folosi în mod liber informaţiile obţinute direct de pe acesta, sub rezerva respectării următoarelor condiţii:

  1. distribuirea sau reproducerea acestor informaţii trebuie să se facă cu exactitate, iar BCE trebuie menţionată ca sursă a informaţiilor;
  2. atunci când informaţiile sunt incluse în documente destinate comercializării (indiferent de suport), persoanele fizice sau juridice care publică aceste informaţii trebuie să informeze cumpărătorii, atât înainte de a plăti vreun abonament sau comision, cât și ori de câte ori accesează informaţiile preluate de pe acest website, că aceste informaţii pot fi obţinute gratuit prin intermediul acestui website;
  3. modificarea informaţiilor de către utilizator (de exemplu, prin ajustarea sezonieră a datelor statistice sau calculul ritmurilor de creștere) trebuie menţionată în mod explicit;
  4. atunci când se face trimitere la acest website de pe website-uri comerciale sau în scopuri promoţionale, acest website trebuie să se încarce în întreaga fereastră de navigare (respectiv acesta nu trebuie să apară în cadrul unui alt website).

Cu titlu de excepţie de la regula menţionată anterior, orice reproducere, publicare sau reimprimare, parţială sau integrală, sub forma unor publicaţii distincte (în variantă tipărită sau electronică) a documentelor care poartă numele autorilor, cum ar fi cele publicate în cadrul seriilor Working Papers și Occasional Papers ale BCE, este permisă numai cu autorizarea prealabilă scrisă și explicită din partea BCE sau a autorilor.

Utilizarea denumirii și a logourilor

BCE este conștientă de faptul că denumirea și logourile sale sunt utilizate tot mai des în mod abuziv de către terţi în cadrul unor tranzacţii financiare false sau al altor activităţi frauduloase. În anumite cazuri, BCE este indicată chiar ca fiind banca prin intermediul căreia se vor efectua plăţi sau tranzacţii.

În această privinţă, BCE ţine să precizeze că nu furnizează servicii bancare comerciale persoanelor fizice sau juridice și, în special, nu percepe comisioane pentru viramentele transfrontaliere și nu acceptă depozite din partea acestor persoane și nici nu emite certificate care să permită eliberarea de fonduri. În consecinţă, BCE recomandă publicului să nu intre în contact cu promotorii unor astfel de operaţiuni și nici să nu trimită bani și să nu comunice informaţii bancare sau detalii referitoare la carduri de credit niciunei persoane care ar pretinde că reprezintă BCE sau are relaţii bancare cu BCE.

De asemenea, BCE dorește să sublinieze că nu poate fi trasă la răspundere pentru situaţiile în care denumirea, logourile sau adresa acesteia sunt utilizate în mod abuziv pentru a înșela publicul. Orice persoană care vede sau intră în posesia unor documente suspecte, care fac trimitere la BCE sau despre care se pretinde că ar proveni de la BCE, are obligaţia de a alerta imediat autorităţile locale responsabile cu aplicarea legii sau de a consulta autorităţile naţionale competente.

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal și a poștei electronice

BCE se angajează să protejeze viaţa privată a utilizatorilor. Datele personale sunt prelucrate numai în scopurile descrise mai jos, fără a fi divulgate în scopuri comerciale.

Toate informaţiile personale sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu normele de confidenţialitate și de securitate a sistemelor informatice ale BCE.

Regulamentul (CE) nr. 45/2001

Ce informaţii colectează BCE prin intermediul acestui website?

Informaţii înregistrate de serverele BCE

Module cookie – Modulele cookie reprezintă fișiere mici de date, transmise de serverul unui website programului de navigare pe internet instalat în calculatorul dumneavoastră. Programul de navigare va informa serverul în momentul în care vizitaţi din nou website-ul respectiv. Modulele cookie ne ajută să stocăm preferinţele utilizatorilor și să urmărim tendinţele de utilizare sub forma unor date agregate.

Informaţii înregistrate de jurnalul serverului (log information) – Serverele înregistrează automat informaţiile pe care programul dumneavoastră de navigare pe internet le transmite ori de câte ori vizitaţi un website. În aceste jurnale ale serverelor pot apărea informaţii precum data și ora la care aţi vizitat website-ul, adresa dumneavoastră IP (Internet Protocol), precum și tipul, limba și dimensiunea ecranului programului de navigare pe internet și unul sau mai multe module cookie care ajută la identificarea acestuia. Informaţiile colectate de BCE sunt utilizate numai pentru elaborarea de statistici agregate privind utilizarea acestui website.

Informaţii înregistrate de servere terţe

Google Analytics – Acest website utilizează serviciul extern Google Analytics pentru a obţine date statistice privind utilizarea sa. Informaţiile colectate de jurnalele serverelor BCE sunt transmise și serverelor administrate de Google și sunt utilizate pentru a furniza BCE date statistice agregate privind numărul de vizite prin intermediul programului de navigare pe internet, tiparele de utilizare și căutările efectuate pe acest website.

Google are propria politică de confidențialitate. Acesta autocertifică faptul că asigură conformitatea cu cadrul „Privacy Shield” UE-SUA, elaborat de Departamentul de Comerţ al SUA, în consultare cu Comisia Europeană, în vederea respectării standardului european de „conformitate” privind protecţia vieţii private.

Google Analytics
Politica de confidențialitate a Google
Certificarea Privacy Shield

Informaţii personale comunicate prin intermediul website-ului sau prin poșta electronică

Pentru a contacta BCE, puteţi utiliza adresele de poștă electronică indicate pe acest website, dar și alte servicii electronice, cum ar fi sistemul online de recrutare al BCE, în care trebuie să completaţi datele personale pentru a vi se putea oferi serviciile pe care le solicitaţi.

Sistemul online de recrutare al BCE

Cum protejează BCE informaţiile dumneavoastră personale?

Informaţiile care apar pe acest website fac obiectul unui sistem de protecţie a datelor cu caracter personal și al unei politici de confidențialitate a poștei electronice.

Temeiul juridic – Politica privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora de către instituţiile şi organele Uniunii are la bază dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001. BCE prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu acest regulament.

Responsabilul cu protecţia datelor – În cadrul BCE, responsabilul cu protecţia datelor asigură aplicarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și oferă consultanţă operatorilor de date pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora (a se vedea articolul 24 din regulament).

Autoritatea europeană pentru protecţia datelor are calitatea de autoritate de supraveghere independentă pentru toate instituţiile și organele Uniunii (a se vedea articolele 41-45 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001).

Serviciile electronice – Pentru fiecare serviciu electronic specific oferit de BCE, un operator de date determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal încredinţate și asigură respectarea politicii de protecţie a vieţii private.

Poșta electronică – Sunt colectate numai datele personale necesare pentru transmiterea unui răspuns. Dacă aveţi întrebări privind prelucrarea mesajului dumneavoastră electronic și, implicit, a datelor cu caracter personal aferente, nu ezitaţi să le includeţi în mesajul transmis.

Website-ul destinat recrutării de personal – Informaţii specifice de protecţie a datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea recrutării pot fi găsite pe paginile acestui website destinate carierei.

Autoritatea europeană pentru protecţia datelor

Careers