Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska centralna banka (ECB) to spletno stran vzdržuje z namenom seznanjati javnost s svojimi dejavnostmi in delovanjem Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). Pri tem si prizadeva, da bi bile objavljene informacije čim bolj točne in redno posodobljene. Kljub temu ne sprejema nikakršne odgovornosti ali jamstva v zvezi z gradivi, ki so objavljena na tem spletnem mestu.

Ta gradiva:

  • so informacije splošne narave in ne obravnavajo posebnih okoliščin konkretnih posameznikov ali drugih subjektov
  • včasih vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi ECB nima nadzora in zanje zato ne prevzema nikakršne odgovornosti
  • ne predstavljajo strokovnega mnenja ali pravnega mnenja

Čeprav referenčni devizni tečaji eura in drugi podatki o cenah, ki so objavljeni na tem spletnem mestu, temeljijo na virih, za katere ECB meni, da so zanesljivi, ECB ne sprejema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo, ki bi jo katerakoli stranka utrpela zaradi odločitev, dejanj ali opustitev, izvršenih na osnovi teh objav. ECB zlasti ne sprejema nikakršne odgovornosti za morebitno gospodarsko izgubo oziroma posredno ali posledično izgubo ali škodo, kamor brez omejitve sodi tudi izguba posla in izguba dobička, ki je neposredna, posredna ali povezana posledica objave referenčnih obrestnih mer ali drugih podatkov o cenah s strani ECB, vključno s pogostostjo takšne objave, ali posledica uporabe referenčnih obrestnih mer in drugih podatkov o cenah s strani katerekoli osebe.

Ni mogoče jamčiti, da so dokumenti in druge informacije, ki so objavljeni na tem spletnem mestu, popolnoma enaki uradno sprejetim besedilom. Za verodostojne se štejejo le pravni instrumenti ECB, kot so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, ter druga dokumentacija in/ali podatki ECB, kot jih objavi ECB.

ECB si prizadeva čim bolj omejiti motnje, do katerih prihaja zaradi tehničnih težav. Kljub temu ne more jamčiti, da tovrstne težave občasno ne bodo ovirale njenih storitev ali kako drugače vplivale nanje. ECB ne sprejema nikakršne odgovornosti za težave, do katerih pride zaradi uporabe tega spletnega mesta ali katerekoli povezane zunanje spletne strani.

Namen te izjave o omejitvi odgovornosti ni omejiti odgovornost ECB v nasprotju z zahtevami, ki so določene v veljavni nacionalni zakonodaji, ali izključiti odgovornost ECB za vprašanja, za katera izključitev po tej zakonodaji ni možna.

Z dostopom do katerekoli rubrike na tem spletnem mestu uporabniki potrjujejo, da sprejemajo zgornja določila.

Avtorske pravice

Avtorske pravice za celotno vsebino tega spletnega mesta ima Evropska centralna banka, Frankfurt na Majni, Nemčija.

Ob upoštevanju izjeme, ki je opredeljena v odstavku spodaj, smejo uporabniki neomejeno uporabljati informacije, ki so jih pridobili neposredno na tem spletnem mestu, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  1. distribucija ali reprodukcija informacij mora biti natančna, pri čemer mora biti kot vir navedena ECB;
  2. če so te informacije vključene v dokumente, ki so plačljivi (ne glede na način posredovanja informacij), mora fizična ali pravna oseba, ki te informacije objavlja, kupce pred plačilom naročnine ali provizije ter ob vsakem dostopu do informacij, pridobljenih s tega spletnega mesta, obvestiti, da so te informacije brezplačno na voljo na tem spletnem mestu;
  3. če uporabnik te informacije spremeni (npr. z desezoniranjem statističnih podatkov, izračunom stopenj rasti), mora to izrecno navesti;
  4. če je na to spletno mesto vzpostavljena povezava s komercialnih strani ali iz tržnih razlogov, mora biti spletna stran naložena v celotnem oknu brskalnika (tj. ne sme biti prikazana znotraj okvira druge spletne strani).

Kot izjema od zgoraj navedenega so reprodukcija, objava ali ponoven natis dokumentov v celoti ali po delih v okviru druge publikacije (bodisi v elektronski ali tiskani obliki), na katerih je navedeno ime avtorjev, kot so npr. delovni zvezki ECB (ECB Working Papers) ali občasni zvezki ECB (ECB Occasional Papers), dovoljeni samo z izrecnim predhodnim pisnim dovoljenjem ECB ali avtorjev.

Uporaba imena in logotipov

ECB se zaveda, da njeno ime in logotipe vse pogosteje zlorabljajo različne tretje osebe v lažnih finančnih poslih in drugih goljufivih dejavnostih. V nekaterih primerih je ECB celo navedena kot banka, prek katere potekajo plačila ali se izvajajo posli.

V tej zvezi ECB poudarja, da ne opravlja storitev poslovnega bančništva za fizične ali pravne osebe in še zlasti, da ne zaračunava provizij za čezmejne prenose, ne sprejema vlog od teh oseb niti ne izdaja potrdil za sprostitev sredstev. ECB ljudem zato svetuje, naj se ne odzivajo na ponudbe tovrstnih organizacij ali posameznikov in naj nikomur, ki trdi, da predstavlja ECB ali ima bančno razmerje z ECB, ne pošiljajo denarja ali razkrivajo podatkov o svojih kreditnih karticah.

ECB tudi poudarja, da ne more sprejeti odgovornosti za primere, kjer so njeno ime, logotipi ali naslov zlorabljeni v dejavnostih, katerih namen je goljufati ali zavajati javnost. Vsakogar, ki opazi ali prejme dvomljivo dokumentacijo, ki se nanaša na ECB ali domnevno izvira iz ECB, prosimo, da o tem nemudoma obvesti policijo ali se za nadaljnja navodila obrne na pristojne organe v svoji državi.

Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti elektronske pošte

ECB spoštuje zasebnost uporabnikov. Zbrane osebne podatke zato obdeluje samo v spodaj opisane namene in jih ne posreduje tretjim osebam za namene trženja.

Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 ter pravili ECB o varnosti informacijske tehnologije in varovanju zaupnosti.

Uredba (ES) št. 45/2001

Katere podatke zbira ECB na tem spletnem mestu?

Podatki, ki jih beležijo strežniki ECB

Piškotki – piškotek je majhna datoteka s podatki, ki jo strežnik spletne strani pošlje brskalniku v vašem računalniku. Ta ob naslednjem obisku strežniku pove, da ste to stran nekoč že obiskali. Piškotki omogočajo ECB, da shrani izbire uporabnikov ter spremlja splošne trende uporabe spletnega mesta.

Dnevniki – strežniki samodejno beležijo podatke, ki jih vaš brskalnik pošlje vsakič, ko obiščete določeno spletno stran. Ti strežniški dnevniki lahko vsebujejo podatke, kot so datum in čas obiska, vaš naslov po internetnem protokolu (IP-naslov), vrsta in jezik brskalnika, velikost zaslona brskalnika in eden ali več piškotkov, ki jih pošlje brskalnik. Zbrane podatke ECB uporablja samo za izdelavo statistike o uporabi tega spletnega mesta na agregatni ravni.

Podatki, ki jih beležijo strežniki tretjih oseb

Google Analytics – za zbiranje statističnih podatkov o uporabi tega spletnega mesta uporablja ECB storitev zunanjega ponudnika Google Analytics. Podatki iz dnevnikov, ki jih zberejo strežniki ECB, se pošljejo tudi Googlovim strežnikom, ECB pa jih uporabi za pripravo agregatnih statističnih podatkov o številu obiskov brskalnika, vzorcih uporabe in iskanjih, ki jih uporabniki opravijo na tem spletnem mestu.

Google ima lastno politiko varstva zasebnosti in sam potrjuje svojo skladnost z okvirom »Privacy Shield« (zasebnostni ščit), ki ga je v sodelovanju z Evropsko komisijo oblikovalo ministrstvo za trgovino ZDA, da bi izpolnilo evropski standard »ustreznosti« za varstvo zasebnosti.

Google Analytics
Googlova politika varstva zasebnosti
Privacy Shield certification

Osebni podatki, poslani prek spletne strani ali po elektronski pošti

Z ECB lahko stopite v stik ne le po elektronski pošti na naslove, prikazane na tej spletni strani, ampak tudi preko elektronskih storitev, kot je npr. spletni sistem ECB za zaposlovanje, pri katerih morate za izbrano storitev posredovati zahtevane osebne podatke.

Spletni sistem ECB za zaposlovanje

Kako ECB ščiti in varuje vaše podatke?

Ravnanje s podatki na tem spletnem mestu urejata sistem varstva osebnih podatkov in politika varstva zasebnosti elektronske pošte.

Pravna podlaga – politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Unije temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001. ECB obdeluje osebne podatke v skladu s to uredbo.

Uradna oseba za varstvo podatkov – v okviru ECB skrbi ta oseba za to, da se določila Uredbe (ES) št. 45/2001 dejansko izvajajo, ter upravljavcem podatkov svetuje pri vprašanjih, povezanih z izpolnjevanjem njihovih obveznosti (glej člen 24 uredbe).

Evropski nadzornik za varstvo podatkov deluje kot neodvisni nadzorni organ za vse institucije in organe Unije (glej člene 41 do 45 Uredbe (ES) št. 45/2001).

Elektronske storitve – za vsako elektronsko storitev, ki jo izvaja ECB, določi upravljavec podatkov namen, sredstva in način obdelave posredovanih osebnih podatkov ter zagotovi spoštovanje politike varstva zasebnosti.

Elektronska pošta – vaši osebni podatki se zbirajo samo v obsegu, ki je potreben za odgovor. Če vas zanima karkoli v zvezi z obdelavo elektronske pošte in z njo povezanih osebnih podatkov, lahko vprašanja o tem vključite v svoje sporočilo.

Zaposlovanje – podroben opis varstva podatkov na področju obdelave osebnih podatkov za namene zaposlovanja je objavljen na posebnih straneh za zaposlovanje na tem spletnem mestu.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Careers