Saistību atruna un autortiesības

Saistību atruna

Eiropas Centrālā banka (ECB) uztur šo interneta lapu, lai sekmētu sabiedrības piekļuvi informācijai par savām un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) aktivitātēm.Mūsu mērķis ir nodrošināt šīs informācijas savlaicīgumu un precizitāti. Tomēr ECB neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā interneta lapā publicētajiem materiāliem.

Šie materiāli:

  • ir vispārēja informācija un nav attiecināmi uz kādas noteiktas privātpersonas vai organizācijas darbības konkrētajiem apstākļiem;
  • dažkārt ietver saites uz ārējām interneta lapām, kuru saturu ECB nevar kontrolēt un par kurām tā neuzņemas nekādu atbildību;
  • nav uzskatāmi par profesionāliem vai juridiskiem ieteikumiem.

Lai arī šajā interneta lapā publicētie euro atsauces kursi attiecībā pret ārvalstu valūtām un cita cenu informācija balstās uz avotiem, kurus ECB uzskata par drošiem, ECB neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar jebkuras personas jebkāda veida lēmumu vai darbību, kā arī bezdarbību, kas pamatojas uz šādu informāciju. Konkrētāk, ECB neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par jebkāda veida ekonomiskiem zaudējumiem vai jebkāda veida netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumiem, t.sk. uzņēmējdarbības un peļņas zaudējumiem, ko tieši vai netieši izraisījusi ECB atsauces kursu vai cita veida cenu informācijas publicēšana, šādu publikāciju biežums vai jebkuras personas veiktās darbības ar šādiem kursiem vai citu cenu informāciju, vai kas radušies saistībā ar to.

Lūdzam ņemt vērā, ka netiek garantēta šajā interneta lapā publicēto dokumentu vai cita veida informācijas precīza atbilstība oficiāli apstiprinātajiem tekstiem. Par autentiskiem uzskatāmi tikai tie ECB juridiskie dokumenti, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un cita veida ECB publicētā dokumentācija un/vai dati.

Mūsu mērķis ir līdz minimumam samazināt tehnisku kļūdu izraisītus darbības traucējumus. Tomēr ECB nevar garantēt, ka tās pakalpojumi netiks pārtraukti vai tos citādā veidā negatīvi neietekmēs šādas problēmas. ECB neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, kas radušās šīs interneta lapas vai jebkuras tai piesaistītas ārējas interneta lapas lietošanas rezultātā.

Šīs saistību atrunas mērķis nav ierobežot ECB atbildību gadījumā, ja tiek pārkāpti jebkāda veida spēkā esoši valsts tiesību aktu noteikumi, vai atbrīvot ECB no atbildības jomās, kurās saskaņā ar šiem tiesību aktiem nav pieļaujama atbrīvošana no atbildības.

Tiek uzskatīts, ka, atverot jebkuru šīs interneta lapas sadaļu, Jūs esat piekrituši iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Autortiesības

Autortiesības (©) uz visu šīs interneta lapas saturu pieder Eiropas Centrālajai bankai Frankfurtē pie Mainas, Vācijā.

Šīs interneta lapas lietotāji drīkst brīvi izmantot tieši no šīs lapas iegūtu informāciju, ievērojot šādus nosacījumus un tālāk minēto izņēmumu.

  1. Ja šī informācija tiek atveidota vai izplatīta, tai jābūt precīzai un ar atsauci uz ECB kā informācijas avotu.
  2. Ja informācija tiek iekļauta pārdošanai paredzētos dokumentos (neatkarīgi no publicēšanas veida), informāciju publicējušās fiziskās vai juridiskās personas informē pircējus pirms tie veic maksu par abonēšanu vai pakalpojuma izmantošanu, kā arī katru reizi, kad tie piekļūst informācijai, kas ņemta no šīs interneta lapas, ka informāciju var iegūt šajā interneta lapā bez maksas.
  3. Ja lietotājs ir pārveidojis informāciju (piemēram, veicot statistikas datu sezonālu izlīdzināšanu vai aprēķinot pieauguma tempu), tas skaidri jānorāda.
  4. Ja saite uz šo interneta lapu tiek dota kāda uzņēmuma interneta lapā vai reklāmas nolūkos, šai interneta lapai jāparādās kā pārlūkprogrammas loga vienīgajam elementam (t.i., tā nedrīkst parādīties citas interneta lapas ietvarā).

Uz iepriekšminēto attiecas izņēmums. Ja dokumentam, piemēram, ECB pētījumiem un ECB speciālajām publikācijām, norādīti autori, to atļauts pavairot, publicēt vai atkārtoti izdot kā atsevišķu publikāciju drukātā vai elektroniskā veidā (pilnībā vai tā daļu) tikai tad, ja saņemta nepārprotama ECB vai autoru iepriekšēja rakstiska atļauja.

ECB nosaukuma un logotipu izmantošana

ECB apzinās, ka trešās personas arvien biežāk ļaunprātīgi izmanto tās nosaukumu un logotipus viltus finanšu darījumos un citās krāpnieciskās darbībās. ECB dažkārt pat tiek norādīta kā banka, ar kuras starpniecību tiks veikti maksājumi vai darījumi.

Tāpēc ECB uzsver, ka tā nesniedz komercbanku pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām un, jo īpaši, neiekasē komisijas maksas par pārrobežu pārvedumiem un nepieņem noguldījumus no šādām personām, kā arī neizsniedz apstiprinājumus par līdzekļu izsniegšanu. Tāpēc ECB iesaka nedibināt kontaktus ar šādu darījumu iniciatoriem, nesūtīt naudu un neatklāt informāciju par kontiem vai kredītkartēm personām, kas uzdodas par ECB pārstāvjiem vai apgalvo, ka viņiem ir banku attiecības ar ECB.

ECB arī vēlas norādīt, ka tā nevar uzņemties atbildību gadījumos, kuros tās nosaukums, logotipi vai adrese ļaunprātīgi izmantota, lai apkrāptu iedzīvotājus. Ikvienam, kas pamana vai saņem apšaubāmu dokumentu, kurā ir atsauce uz ECB, vai par kuru tiek apgalvots, ka tā avots ir ECB, nekavējoties par to jāziņo vietējām tiesībsargājošajām iestādēm vai jālūdz padoms attiecīgā valsts iestādē.

Personas datu un elektroniskā pasta privātuma politika

ECB ir apņēmusies nodrošināt lietotāju privātumu. Tā apstrādā Jūsu personas datus tikai tālāk aprakstītajos nolūkos un tie netiek izpausti tirgzinības mērķiem.

Jebkāda veida personiska informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 un ECB IT drošības un konfidencialitātes noteikumiem.

Regula (EK) Nr. 45/2001

Kādu informāciju ECB apkopo ar šīs interneta lapas palīdzību?

Informācija, ko reģistrē ECB serveri

Sīkdatnes – sīkdatnes ir mazas datnes, ko interneta serveris nosūta Jūsu datora pārlūkprogrammai. Pārlūkprogramma ziņo serverim, kad Jūs nākamo reizi apmeklējat attiecīgo interneta lapu. Sīkdatnes mums palīdz iegūt apkopotu informāciju par lietotāju vēlmēm un lietojuma tendencēm.

Žurnālu informācija – serveri automātiski reģistrē informāciju, ko Jūsu pārlūkprogramma nosūta ik reizi, kad Jūs apmeklējat kādu interneta lapu. Šie serveru žurnāli var ietver tādu informāciju kā, piemēram, Jūsu apmeklējuma datumu un laiku, Jūsu interneta protokola adresi, pārlūkprogrammas veidu, pārlūkprogrammas valodu, pārlūkprogrammas ekrāna izmērus un vienu vai vairākas sīkdatnes, kas identificē Jūsu pārlūkprogrammu. Savākto informāciju ECB izmanto tikai apkopotu statistikas datu iegūšanai par šīs interneta lapas izmantošanu.

Informācija, ko reģistrē trešo pušu serveri

Google Analytics – šī interneta lapa izmanto ārēju pakalpojumu Google Analytics, lai iegūtu statistikas datus par interneta lapas izmantošanu. Žurnālu informācija, ko saņem ECB serveri tiek nosūtīta arī uz Google serveriem un izmantota, lai nodrošinātu ECB apkopotus statistikas datus par pārlūkprogrammu apmeklējumu skaitu, lietojuma tendencēm, un šajā interneta lapā veikto meklēšanu.

Google ir sava privātuma politika. Google pats sertificē atbilstību ES un ASV privātuma vairoga (Privacy Shield) pamatnostādnēm, ko, konsultējoties ar Eiropas Komisiju, izstrādājis ASV Komercijas departaments, lai izpildītu Eiropas privātuma aizsardzības pietiekamības standartu.

Google Analytics
Google konfidencialitātes politika
Privacy Shield certification

Personiskā informācija, kas sniegta interneta lapā vai elektroniskajā pastā

Papildus iespējai sazināties ar ECB, izmantojot e-pasta adreses, kas norādītas šajā interneta lapā, Jūs varat ar mums sazināties arī ar elektronisko pakalpojumu, piemēram, ECB personāla atlases tiešsaistes sistēmaspalīdzību, kurā Jūsu personiskās informācija norādīšana ir nepieciešama, lai mēs varētu Jums sniegt Jūsu pieprasītos pakalpojumus.

ECB personāla atlases tiešsaistes sistēma

Kā ECB aizsargā Jūsu informāciju?

Informāciju šajā interneta lapā sargā personas datu aizsardzības sistēma un elektroniskā pasta privātuma politika.

Juridiskais pamats – personu aizsardzības politika attiecībā uz to personas datu apstrādi Savienības iestādēs un institūcijās balstās uz Regulu (EK) Nr. 45/2001. ECB veic personas datu apstrādi saskaņā ar šo Regulu.

Datu aizsardzības inspektors – ECB datu aizsardzības inspektors nodrošina, lai tiktu ievēroti Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumi un konsultē par datu kontroli atbildīgās personas par to pienākumu izpildi (sk. Regulas 24. pantu).

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā visu Savienības iestāžu un institūciju neatkarīga uzraudzības iestāde (sk. Regulas (EK) Nr. 45/2001 41.–45. pantu).

Elektroniskie pakalpojumi – katram konkrētajam ECB piedāvātajam elektroniskajam pakalpojumam par datu kontroli atbildīgā persona nosaka saņemto personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus un nodrošina, lai tas atbilstu privātuma politikai.

Elektroniskais pasts – no Jums tiek prasīti tikai tie personas dati, kas nepieciešami atbildei. Ja Jums ir jautājumi par Jūsu e-pastu un ar tiem saistīto personas datu apstrādi, pievienojiet tos Jūsu vēstulei.

Personāla atlases interneta lapa – konkrēta informācija par datu aizsardzību attiecībā uz personas datu izmantošanu personāla atlases vajadzībām atrodama atsevišķajās šīs interneta lapas personāla atlases vietnēs.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Careers