Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Översikt över EMI:s förberedande arbete

Enligt artikel 117 (f.d. artikel 109f) i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (fördraget) skulle Europeiska monetära institutet (EMI) specificera den rättsliga, organisatoriska och logistiska ram som var nödvändig för att Europeiska centralbankssystemet (ECBS), bestående av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna, skulle kunna utföra sina uppgifter i den tredje etappen av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) samt förelägga detta beslut för ECB när ECB upprättades. En av EMI:s huvuduppgifter var alltså att förbereda för ECBS så att ECBS skulle kunna utföra sina uppgifter från starten av etapp tre.

I direkt överensstämmelse med fördraget skulle EMI utföra följande uppgifter:

 • förbereda ett antal instrument och förfaranden för att genomföra en gemensam penningpolitik i det framtida euroområdet och analysera möjliga penningpolitiska strategier,
 • främja harmonisering av insamling, sammanställning och spridning av väl utformad euroområdesstatistik över penningmängds- och bankstatistik, betalningsbalansen och övrig finansiell statistik,
 • utarbeta ett styrsystem för valutatransaktioner och för att inneha och förvalta valutareserverna för de medlemsstater som deltar i euroområdet,
 • främja effektiviteten för gränsöverskridande betalningar och värdepapperstransaktioner för att främja integreringen av penningmarknaden i euroområdet, speciellt genom att utveckla den tekniska infrastrukturen (Target-systemet) så att gränsöverskridande betalningar i euro går lika lätt som inrikes betalningar,
 • förbereda eurosedlarna, såväl utformningen som de tekniska specifikationerna.


EMI åtog sig vidare, i enlighet med Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (stadgan), som är en bilaga till fördraget, att ytterligare förbereda för ECBS på följande sätt:

 • utarbeta harmoniserade redovisningsregler och standarder för en konsoliderad balansräkning för ECBS för intern och extern redovisning,
 • upprätta de informations- och kommunikationssystem som behövs för att stödja ECBS operativa och beslutsfattande funktioner,
 • identifiera hur ECBS skulle kunna stödja de behöriga övervakande myndigheterna i deras arbete för att främja stabiliteten hos kreditinstitut och i det finansiella systemet.


EMI hjälpte också till när nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning skulle förberedas för övergången till etapp tre, speciellt vad gäller lagstiftning i monetära och finansiella frågor samt de nationella centralbankernas status.


EMI samarbetade dessutom med andra EU-organ för att förbereda etapp tre. EMI lade fram rapporter, både enligt bestämmelserna i fördraget och på anmodan av Europeiska rådet, om:

 • ett scenario för övergången till den gemensamma valutan,
 • det monetära samarbetet och valutakurssamarbetet mellan euroområdet och andra EU-länder
 • de framsteg som EU:s medlemsstater gjort vad gäller skyldigheterna att uppfylla kriterierna för att delta i den ekonomiska och monetära unionen (ekonomisk och rättslig konvergens).


I enlighet med bestämmelserna i stadgan rapporterade EMI regelbundet om de framsteg som gjordes i det förberedande arbetet, speciellt i de fyra årsrapporter som täckte åren 1994 till 1997. I januari publicerade EMI dessutom en rapport som drog upp riktlinjerna för hur ECBS skulle genomföra den gemensamma penningpolitiken. I enlighet med fördragets bestämmelser skulle detta ramverk vara klart senast den 31 december 1996. Separata rapporter om utvecklingen mot konvergens offentliggjordes vid tre tillfällen. Ett antal mer specialiserade publikationer täckte områdena penningpolitik, valutapolitik, betalnings- och avvecklingssystem, statistik, sedlar och övergången till euro. Se "EMI archives - Publications" för en förteckning över publikationer från EMI.


Tillsammans med all intern dokumentation om EMI:s förberedande arbete, som utfördes i samarbete med de nationella centralbankerna och med EMI-rådets godkännande, var det en betydande mängd information avseende begrepp och detaljer för utformning och genomförande som lämnades över till ECB. EMI-rådet höll 45 sammanträden i Frankfurt am Main under perioden 1994 till 1998.