Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Преглед на подготвителната работа, извършена от ЕПИ

Съгласно член 117 (предишен член 109е) от Договора за създаване на Европейската общност („Договора“) Европейският паричен институт (ЕПИ) определя регулаторната, организационна и логистична рамка, необходима на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), състояща се от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки (НЦБ) на държавите-членки на ЕС, за изпълнение на задачите ѝ през третия етап на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Рамката се предоставя на ЕЦБ с оглед вземането на решение на датата на нейното установяване. Една от главните задачи на ЕПИ следователно е да подготви условията за осъществяване на дейността на ЕСЦБ от началото на третия етап.

В съответствие с предоставения му от Договора мандат, ЕПИ по-специално:

 • подготвя инструментите и процедурите, необходими за провеждането на единна парична политика в бъдещата еврозона и анализира потенциални стратегии за парична политика;
 • насърчава хармонизацията на практиките на събирането, изготвянето и разпространението на точни статистически данни за еврозоната по отношение на паричните средства и банкирането, платежния баланс и други финансови данни;
 • развива рамка за осъществяване на валутни операции, както и за държането и управлението на официални валутни резерви на държавите-членки от еврозоната;
 • насърчава ефективността на трансграничните плащания и сетълмента на транзакции с ценни книжа, за да подкрепи интегрирането на паричния пазар в евро, главно чрез усъвършенстване на техническата инфраструктура (Системата TARGET ); целта е обработването на трансгранични плащания в евро да става толкова гладко, колкото и при националните плащания; както и
 • упражнява надзор над изготвянето на евробанкноти, включително дизайна и техническите им характеристики.


С оглед на по-нататъшната подготовка за създаване на ЕСЦБ, както също е отбелязано в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка („Устава“), приложен към Договора, ЕПИ поема следните задачи:

 • създаване на хармонизирани счетоводни правила и стандарти, за да се изготви консолидиран баланс на ЕСЦБ за целите на вътрешното и външното отчитане;
 • установяване на необходимата логистична подкрепа за информационни и комуникационни системи, необходими за изпълнението на функциите, които ще бъдат поети в рамките на ЕСЦБ, свързани с оперативната дейност и паричната политика; както и
 • определяне на възможните начини по които ЕСЦБ може да допринесе за провеждането на политиките, предприети от компетентните надзорни органи, за насърчаване на стабилността на кредитните институции и финансовата система.


ЕПИ също така участва в изготвянето на национално и общностно законодателство във връзка с прехода към третия етап, по-специално по отношение на законодателството, свързано с парични и финансови въпроси, включително статута на НЦБ.


Освен това ЕПИ си сътрудничи с други органи на ЕС при подготовката за третия етап. По-специално ― или съгласно изискване на Договора, или в отговор на покана от Европейския съвет ― ЕПИ предаде доклади относно:

 • сценарий за преминаване към единната валута;
 • сътрудничеството между еврозоната и други страни от ЕС в областта на паричната политика и политиката на обменния курс; както и
 • осъществения напредък в изпълнението на задълженията на държавите-членки на ЕС по отношение на реализирането на условията, необходими за участие в Икономическия и паричен съюз (икономическо и правно сближаване).


В съответствие със законовите изисквания, ЕПИ редовно се отчита за осъществения напредък в подготвителната си работа, най-вече в четирите си годишни доклада, покриващи периода от 1994 до 1997 г. Освен този от януари 1997 г., ЕПИ публикува доклад с подробностите на оперативната рамка на ЕСЦБ за осъществяване на единна парична политика, съгласно изискването от Договора тази рамка да бъде определена най-късно до 31 януари 1996 г. По три повода са публикувани отделни доклади относно напредъка към сближаване. Други по-специализирани публикации засягат теми от областта на паричната и валутната политика и системите за сетълмент на плащания и ценни книжа, статистиката, банкнотите и преминаването към еврото. Списък с документи, публикувани от ЕПИ, можете да видите в рубрика EMI archives - Publications (Архив на ЕПИ - Публикации).

Заедно с всички вътрешни документи по подготвителната работа, извършена от ЕПИ с подкрепата на НЦБ, и одобрена от Съвета на ЕПИ на 45 заседания, състояли се във Франкфурт на Майн през периода 1994―1998 г., ЕЦБ получи голям обем от документи, свързани с концепцията, подробното планиране и осъществяването на самата работата.