Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Pārskats par EMI veikto sagatavošanās darbu

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (Līgums) 117. pants (bijušais 109.f pants) paredz, ka Eiropas Monetārajam institūtam (EMI) jāprecizē regulējošās, organizatoriskās un loģistikas pamatnostādnes, kas Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS), kuru veido Eiropas Centrāla banka (ECB) un nacionālās centrālās bankas (NCB), nepieciešamas tās uzdevumu veikšanai Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) trešajā posmā, un šīs pamatnostādnes jāiesniedz ECB tās dibināšanas dienā. Tādējādi viens no EMI galvenajiem uzdevumiem bija sagatavot ECBS pamatu, lai tā spētu veikt savu darbu, sākoties trešajam posmam.

Tiešā saskaņā ar Līgumā noteiktajām pilnvarām EMI veica šādus uzdevumus:

 • sagatavot vairākus instrumentus un procedūras, kas nepieciešamas vienotās monetārās politikas īstenošanai nākotnes euro zonā, un analizēt iespējamās monetārās politikas stratēģijas;
 • veicināt atbilstoši sagatavotas euro zonas naudas un banku sistēmas, maksājumu bilances un citas finanšu statistikas vākšanas, apkopošanas un izplatīšanas saskaņošanu;
 • izstrādāt ārvalstu valūtas operāciju veikšanas, kā arī euro zonas sastāvā esošo dalībvalstu oficiālo ārvalstu valūtas rezervju turēšanas un pārvaldīšanas pamatnostādnes;
 • veicināt pārrobežu maksājumu un vērtspapīru norēķinu darījumu efektivitāti, lai atbalstītu euro naudas tirgus integrāciju, jo īpaši, attīstot tehnisko infrastruktūru (TARGET sistēmu), lai panāktu, ka euro veikto pārrobežu maksājumu apstrāde noris tikpat raiti kā iekšzemes maksājumu apstrāde;
 • sagatavot euro banknotes, t.sk. to dizainu un tehniskās specifikācijas.


Lai tālāk sagatavotos ECBS izveidei, kā izklāstīts arī Līgumam pievienotajos Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos (Statūti), EMI uzņēmās:

 • izstrādāt saskaņotus grāmatvedības noteikumus un standartus, kas ļautu sagatavot ECBS konsolidēto bilanci iekšējo un ārējo pārskatu sniegšanas nolūkā;
 • nodrošināt informācijas un komunikācijas sistēmu atbalstu, kas nepieciešams, lai ECBS ietvaros veiktu operatīvās un politikas funkcijas;
 • apzināt iespējamos veidus, kā ECBS var palīdzēt kompetentajām uzraudzības iestādēm to politikas īstenošanā, lai veicinātu kredītiestāžu un finanšu sistēmas stabilitāti.


EMI palīdzēja sagatavot arī valstu un Kopienas tiesību aktus, kas saistīti ar pāreju uz trešo posmu, jo īpaši attiecībā uz monetāro un finanšu likumdošanu, t.sk. NCB statūtus.


Turklāt, gatavojoties trešajam posmam, EMI sadarbojās arī ar citām ES instancēm. Konkrētāk, vai nu saskaņā ar Līguma prasībām, vai atbildot uz Eiropadomes uzaicinājumu, tas iesniedza ziņojumus par:

 • scenāriju pārejai uz vienoto valūtu;
 • sadarbību starp euro zonas un citām ES valstīm monetārās un valūtas kursu politikas jomā;
 • panākumiem, ko ES dalībvalstis guvušas, pildot savas saistības attiecībā uz nosacījumiem dalībai Ekonomikas un monetārajā savienībā (ekonomisko un juridisko konverģenci).


Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām EMI sniedza regulārus ziņojumus par panākumiem sagatavošanās darbā, jo īpaši četros EMI gada pārskatos par laika posmu no 1994. līdz 1997. gadam. Turklāt 1997. gada janvārī EMI publicēja ziņojumu, kurā bija aprakstītas ECBS darbības pamatnostādnes saistībā ar vienotās monetārās politikas īstenošanu saskaņā ar Līguma prasību precizēt šīs pamatnostādnes vēlākais līdz 1996. gada 31. decembrim. Trijos gadījumos tika sagatavoti atsevišķi ziņojumi par virzību uz konverģenci. Vairākās specializētās publikācijās tika aplūkotas tādas tēmas kā monetārā politika, ārvalstu valūtas politika, maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmas, statistika, banknotes un pāreja uz euro. EMI publicēto dokumentu saraksts atrodams sadaļā EMI arhīvi – Publikācijas.

Līdztekus visiem iekšējiem dokumentiem saistībā ar sagatavošanās darbu, ko EMI veica ar NCB atbalstu un EMI Padome apstiprināja 45 sēdēs, kas notika Frankfurtē pie Mainas laikā no 1994. līdz 1998. gadam, ECB tika nodots apjomīgs konceptuālais, detalizētas plānošanas un īstenošanas darbs.