Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Yleiskatsaus EMIn suorittamiin valmisteluihin

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ("perustamissopimus") 117 artiklassa (ent. 109 f artikla) Euroopan rahapoliittisen instituutin (EMI) edellytettiin täsmentävän lainsäädännöllisen, organisatorisen ja logistisen toimintakehikon, jonka Euroopan keskuspankista (EKP) ja EU:n jäsenvaltioiden kansallisista keskuspankeista koostuva Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) tarvitsee hoitaakseen tehtävänsä talous- ja rahaliiton (EMU) kolmannen vaiheen aikana, ja saattavan toimintakehikon EKP:n hyväksyttäväksi sen perustamispäivänä. Yksi EMIn perustehtävistä oli siis luoda EKPJ:lle sellainen asema, että se pystyi hoitamaan tehtäviään kolmannen vaiheen alusta lähtien.

Perustamissopimuksessa annettujen valtuuksien nojalla EMI alkoi hoitaa erityisesti seuraavia tehtäviä:

 • erilaisten välineiden ja menettelyjen valmistelu tulevan euroalueen yhteisen rahapolitiikan harjoittamista varten ja mahdollisten tulevien rahapolitiikan strategioiden analysointi
 • asianmukaisesti eriteltyjen euroalueen raha- ja pankkitilastojen sekä maksutaseita ja rahoitustilinpitoa koskevien tilastotietojen keräämisen, laatimisen ja levittämisen yhdenmukaistamisen edistäminen
 • toimintakehikon kehittäminen valuuttaoperaatioiden suorittamista ja euroalueeseen kuuluvien EU:n jäsenvaltioiden valuuttavarantojen hallussapitoa ja hoitoa varten
 • ulkomaisten maksujen ja arvopaperiselvityksen tehostaminen euroalueen rahamarkkinoiden yhdentymisen tukemiseksi, erityisesti teknisten järjestelmien (TARGET-järjestelmä) kehittäminen niin, että euromääräinen ulkomainen maksuliikenne olisi yhtä toimivaa kuin kotimainenkin
 • eurosetelien, niiden kuva-aiheiden ja yksityiskohtaisten ominaisuuksien valmistelu.


Perustamissopimukseen pöytäkirjana liitetyn Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ("perussääntö") mukaisesti EMI otti hoidettavakseen myös seuraavat tehtävät lisävalmisteluina Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perustamista varten:

 • yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen ja -käytäntöjen kehittäminen, jotta EKPJ:lle voitaisiin laatia konsolidoitu tase sisäistä ja ulkoista raportointia varten
 • EKPJ:n toimintoja ja rahapoliittisia tehtäviä tukevien tietojärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien luominen
 • sen selvittäminen, millä tavoin EKPJ voisi tukea toimivaltaisten viranomaisten politiikkaa luottolaitosten toiminnan vakauden ja rahoitusjärjestelmän vakauden edistämiseksi.


EMI avusti myös kolmanteen vaiheeseen siirtymiseen liittyvän kansallisen ja yhteisön lainsäädännön valmistelussa, mukaan lukien kansallisten keskuspankkien perussäännöt, erityisesti milloin säädökset koskivat rahataloutta tai rahoitusmarkkinoita.


Lisäksi EMI suoritti kolmannen vaiheen valmisteluja yhteistyössä muiden EU:n elinten kanssa. Erityisesti se antoi raportteja, joko perussäännön nojalla tai Eurooppa-neuvoston pyynnöstä, aiheenaan:

 • yhteiseen rahaan siirtymisen aikataulu
 • euroalueen ja muiden EU-maiden keskinäinen yhteistyö rahapolitiikan ja valuuttakurssipolitiikan alalla
 • jäsenvaltioiden edistyminen sellaisten velvollisuuksiensa täyttämisessä, jotka liittyvät talous- ja rahaliittoon osallistumisen edellytysten saavuttamiseen (taloudellinen ja oikeudellinen lähentyminen).


Säädettyjen vaatimusten mukaisesti EMI raportoi säännöllisesti valmistelutyönsä edistymisestä, etenkin neljässä vuosikertomuksessaan vuosilta 1994–1997. Tammikuussa 1997 EMI julkaisi lisäksi kertomuksen, jossa täsmennettiin EKPJ:n rahapolitiikan harjoittamisen toimintakehikko, sillä perustamissopimuksen vaatimusten mukaisesti tämä piti tehdä viimeistään 31.12.1996. Lähentymiskehityksestä EMI julkaisi kolme kertomusta. Lisäksi useissa eri julkaisuissa käsiteltiin rahapolitiikkaa, valuuttakurssipolitiikkaa, maksujärjestelmiä ja arvopaperiselvitystä, tilastointia, seteleitä ja euroon siirtymistä. Sivulla EMI archives - Publications on luettelo EMIn julkaisemista asiakirjoista.

EKP:lle luovutettiin huomattava määrä yksityiskohtaista, käsitteellistä suunnittelu- ja toteutusmateriaalia sekä kaikki EMIn sisäiset asiakirjat, jotka koskivat kansallisten keskuspankkien avustuksella suoritettua ja EMIn neuvoston 45 kokouksessaan Frankfurt am Mainissa vuosina 1994–1998 hyväksymää valmistelutyötä.