SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Oversigt over det forberedende arbejde, som blev udført af EMI

Artikel 117 (tidligere artikel 109 F) i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ("traktaten") pålagde Det Europæiske Monetære Institut (EMI) at fastlægge de fornødne vedtægtsmæssige, organisationsmæssige og logistiske rammer, således at Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), der består af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i EU-landene, kunne udføre sine opgaver i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), og forelægge ECB disse rammer til afgørelse den dag ECB blev oprettet. En af EMIs hovedopgaver var derfor at gøre det forberedende arbejde, så ESCB kunne begynde sit virke ved indledningen af tredje fase.

I direkte overensstemmelse med sit mandat i traktaten påtog EMI sig navnlig:

 • at forberede de instrumenter og procedurer, der er nødvendige for at føre en fælles pengepolitik i det fremtidige euroområde og at analysere mulige pengepolitiske strategier
 • at fremme harmoniseringen af indsamling, udarbejdelse og udgivelse af korrekt udformede penge- og bankstatistikker, betalingsbalancestatistikker og andre finansielle data for euroområdet
 • at udarbejde rammerne for gennemførelsen af valutatransaktioner samt for beholdningerne og forvaltningen af de officielle valutareserver i eurolandene
 • at fremme effektiviteten af grænseoverskridende betalinger og transaktioner til værdipapirafvikling for at støtte integrationen af europengemarkedet, navnlig ved at udbygge den tekniske infrastruktur (TARGET) til behandling af grænseoverskridende betalinger i euro, således at de kommer til at foregå lige så problemløst som nationale betalinger
 • at forberede eurosedlerne, herunder deres design og tekniske specifikationer.


Med henblik på at gøre yderligere forberedelser til oprettelsen af ESCB påtog EMI sig, som det også skitseres i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank ("statutten"), der er knyttet som bilag til traktaten, følgende opgaver:

 • at udarbejde harmoniserede bogføringsregler og -standarder, der gør det muligt at opstille ESCBs konsoliderede balance til interne og eksterne rapporteringsformål
 • at etablere de nødvendige informations- og kommunikationsstøttesystemer til ESCBs operationelle og politiske opgaver
 • at identificere ESCBs mulige bidrag til de politikker, der føres af de kompetente tilsynsmyndigheder for at skabe stabilitet hos kreditinstitutterne og i det finansielle system.


EMI deltog også i forberedelsen af såvel den nationale lovgivning som fællesskabslovgivningen i forbindelse med overgangen til tredje fase og især af lovgivningen på det valutariske og finansielle område, herunder statutterne for de nationale centralbanker.


EMI samarbejdede endvidere med andre EU-organer under forberedelsen af tredje fase. EMI udarbejdede navnlig, enten i medfør af bestemmelserne i en traktat eller på opfordring af Det Europæiske Råd, beretninger om:

 • scenariet for overgangen til den fælles valuta
 • samarbejdet mellem euroområdet og andre EU-lande med hensyn til penge- og valutakurspolitik
 • de fremskridt, som EU-landene gjorde for at opfylde kravene til deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union (økonomisk og retlig konvergens).


I overensstemmelse med de vedtægtsmæssige krav berettede EMI regelmæssigt om de fremskridt, som var sket i det forberedende arbejde, herunder navnlig i sine fire årsberetninger, der dækker årene 1994 til 1997. I januar 1997 offentliggjorde EMI endvidere en beretning, der skitserede ESCBs operationelle rammer for at føre en fælles pengepolitik i henhold til traktatens bestemmelser om, at disse rammer skulle fastlægges senest den 31. december 1996 . EMI aflagde ved tre lejligheder særskilt beretning om fremskridtene hen imod konvergens. Et antal mere specialiserede publikationer dækkede emner inden for områderne pengepolitik, valutakurspolitik, betalings- og værdipapirafviklingssystemer, statistik, pengesedler og overgangen til euro. En liste over de dokumenter, som EMI offentliggjorde, findes i afsnittet "EMI-arkiv - Publikationer".


Ud over alle de interne dokumenter om EMIs forberedende arbejde, der blev udarbejdet med bistand fra de nationale centralbanker og godkendt af EMI-Rådet på dets 45 møder i Frankfurt i årene fra 1994 til 1998, forelagde EMI et omfattende materiale vedrørende konceptuel, detaljeret design og implementering for ECB.