Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Přehled přípravných prací provedených EMI

Článek 117 (bývalý článek 109f) Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „Smlouva“) ukládal Evropskému měnovému institutu (EMI) povinnost upřesnit normativní, organizační a logistický rámec nezbytný pro Evropský systém centrálních bank (ESCB), sestávající z Evropské centrální banky a národních centrálních bank (NCB) členských států EU, k plnění jeho úkolů ve třetí etapě Hospodářské a měnové unie (HMU), a povinnost předložit tento rámec k rozhodnutí ECB k datu jejího ustavení. Jedním z hlavních úkolů EMI bylo tedy připravit podmínky pro ESCB tak, aby mohl vykonávat svou činnost od zahájení třetí etapy.

EMI prováděl přímo na základě svého pověření vyplývajícího ze Smlouvy především tyto činnosti:

 • příprava řady nástrojů a postupů nezbytných pro uskutečňování jednotné měnové politiky ve třetí etapě v budoucí eurozóně a analýza potenciálních strategií měnové politiky,
 • podpora harmonizace pravidel a postupů pro shromažďování, sestavování a šíření správně členěné měnové a bankovní statistiky, platební bilance a dalších finančních údajů,
 • příprava rámce pro provádění devizových operací a pro držení a správu devizových rezerv členských států v eurozóně,
 • prosazování efektivnosti přeshraničních plateb a vypořádávání obchodů s cílem podporovat integraci eurotrhu, zejména budováním technické infrastruktury (systém TARGET) pro zpracování přeshraničních plateb v eurech tak, aby probíhaly podobně plynule jako tuzemské platby a
 • příprava eurobankovek včetně jejich návrhu a technických parametrů.


V rámci dalších příprav na ustavení ESCB, jak také vyplývá ze Statutu Evropského systému centrálních bank (dále jen „statut“), jenž je přílohou Smlouvy, převzal EMI tyto úkoly:

 • příprava jednotných účetních pravidel a norem, které umožní sestavení konsolidované rozvahy ESCB pro vnitřní a vnější zpravodajské účely,
 • zřízení podpory pro informační a komunikační systémy nutné pro plnění provozních a systémových funkcí v rámci ESCB a
 • určení možných způsobů, jimiž by ESCB přispíval k uplatňování postupů příslušnými dozorčími orgány za účelem posílení stability úvěrových institucí a finančního systému.


EMI se rovněž podílel na přípravě národní a komunitární legislativy týkající se přechodu na třetí etapu, zejména měnové a finanční legislativy i statutů národních centrálních bank.


EMI dále spolupracoval s dalšími orgány EU na přípravě třetí etapy a podle požadavků Smlouvy nebo na základě výzvy Evropské rady předkládal zprávy o těchto oblastech:

 • scénář přechodu k jednotné měně,
 • spolupráce v měnové a kurzové politice mezi zeměmi eurozóny a ostatními zeměmi EU a
 • pokrok dosažený členskými státy v oblasti splnění podmínek nezbytných pro účast v Hospodářské a měnové unii (hospodářská a právní konvergence).


EMI, v souladu se svými legislativně stanovenými povinnostmi, pravidelně podával zprávy o pokroku, kterého dosáhl při přípravných pracích, především ve svých čtyřech výročních zprávách za léta 1994 až 1997. V lednu 1997 zveřejnil EMI zprávu, v níž uvedl parametry provozního rámce ESCB pro provádění jednotné měnové politiky. Podle požadavku Smlouvy měl být tento rámec specifikován nejpozději do 31. prosince 1996. Samostatné zprávy o průběhu konvergence byly předány ve třech termínech. Celá řada specializovaných publikací se zabývala tématy z oblasti měnové politiky, devizové politiky, platebních systémů a systémů vypořádání obchodů s cennými papíry a dále bankovkami a přechodem na euro. Seznam dokumentů zveřejněný EMI je k dispozici v části „Archiv EMI – publikace“.

Společně se všemi vnitřními dokumenty o přípravných pracích, které prováděl EMI za pomoci národních centrálních bank, schválenými Radou EMI na jejích 45 zasedáních, která se konala ve Frankfurtu na Mohanem v letech 1994 až 1998, byl ECB předložen rozsáhlý soubor koncepčních, podrobných návrhových a prováděcích prací.