Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Как функционира програмата на ЕЦБ за закупуване на активи?

22 януари 2016 г. (актуализация – 25 ноември 2022 г.)

Каква е целта на програмата за закупуване на активи?

При нормални икономически обстоятелства ЕЦБ направлява общите финансови условия и, в крайна сметка, макроикономическата динамика и инфлацията, като определя краткосрочни основни лихвени проценти. В резултат от световната финансова криза през 2008 г. и промените в начина на функциониране на икономиката ни обаче основните лихвени проценти се доближиха до ефективната си долна граница. Това е моментът, в който допълнителното им понижаване би имало слаб или никакъв ефект. Ето защо ЕЦБ прибегна до други мерки, за да се справи с риска инфлацията да се задържи твърде ниска в продължителен период от време и да я върне към целевото равнище, определено от Управителния съвет – 2% в средносрочен план. Програмата за закупуване на активи (APP) е един от инструментите, които ЕЦБ може да използва, за да постигне тази цел. Нетните покупки по APP приключиха през юли 2022 г., като погашенията по главници на придобити по нея ценни книжа с настъпващ падеж все още се реинвестират в пълен размер.

Как работи APP?

ЕЦБ и националните централни банки закупиха редица активи по APP, включително държавни облигации, ценни книжа, емитирани от европейски наднационални институции, корпоративни облигации, обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени облигации. Такива покупки оказват въздействие върху финансовите условия като цяло, а в крайна сметка – и върху икономическия растеж и инфлацията, чрез три основни канала:

Пряко пренасяне на ефекта

Когато ЕЦБ закупува активи на частния сектор, например обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени облигации, свързани със заеми, които банките отпускат на домакинствата и бизнеса в реалната икономика, нарасналото търсене води до повишение на цените им. Това насърчава банките да отпускат повече заеми, които впоследствие могат да използват, за да създават и продават повече обезпечени с активи ценни книжа или обезпечени облигации. Засиленото предлагане на кредити води до понижаване на лихвените проценти по банковите кредити за бизнеса и домакинствата, което подобрява условията за финансиране като цяло.

Ребалансиране на портфейлите

ЕЦБ купи активи на частния и публичния сектор от инвеститори като пенсионни фондове, банки и домакинства. Тези инвеститори могат да решат да вземат средствата, които получават в замяна на активите, продадени на ЕЦБ, и да ги инвестират в други активи. Като увеличава търсенето на активи в по-общ план, механизмът на ребалансиране на портфейлите води до повишение на цените и до понижение на доходността, дори и за активи, които не са в прекия обхват на APP. Това води до намалени разходи (ефективен пазарен лихвен процент) за бизнеса, който търси финансиране на капиталовите пазари. Същевременно намаляването на доходността по ценните книжа стимулира банките да предоставят кредити на бизнеса или домакинствата. Нарасналото предлагане на банкови кредити за реалната икономика води до понижаване на разходите по заемите за домакинствата и бизнеса. От друга страна, ако инвеститорите използват допълнителните средства, за да купуват по-високодоходни активи извън еврозоната, това също така може да понижи обменния курс на еврото, което от своя страна оказва натиск за повишаване на инфлацията.

Както чрез прякото пренасяне на ефекта, така и чрез ребалансирането на портфейлите се подобряват общите финансови условия за бизнеса и домакинствата в еврозоната. Чрез намаляване на разходите за финансиране покупките на активи могат да стимулират инвестициите и потреблението. Във времена, когато инфлацията е твърде ниска, по-динамично търсене от страна на бизнеса и потребителите в крайна сметка допринася за връщането на инфлацията до 2% в средносрочен план.

Ефект на сигнализиране

В периоди, когато инфлацията е твърде ниска за твърде дълъг период от време, покупките на активи също така изпращат сигнал, че централната банка ще поддържа основните лихвени проценти ниски за продължителен период от време. Това намалява волатилността и несигурността на пазара по отношение на бъдещата динамика на лихвените проценти, а това улеснява вземането на инвестиционни решения от страна на бизнеса и домакинствата. Лихвените проценти по дългосрочни кредити ще останат ниски, тъй като банките очакват по-продължителен период на ниски лихвени проценти.

Актуализация: Тази обяснителна статия е актуализирана на 25 ноември 2022 г ., за да отрази приключването на нетните покупки на активи.

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация