Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Omaisuuserien osto-ohjelmien vaikutus

22.1.2016 (päivitetty 25.11.2022)

Mihin osto-ohjelmia käytetään?

Normaalioloissa EKP pystyy vaikuttamaan rahoitusoloihin ja sitä kautta talous- ja inflaatiokehitykseen ohjauskorkojensa avulla. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen taloudessa tapahtui kuitenkin suuria muutoksia, ja ohjauskorot olivat pitkään niin alhaalla, ettei niiden laskemisella olisi enää ollut juurikaan vaikutusta. Tarvittiin muunlaisia ratkaisuja, jotta inflaatio ei jäisi pitkäaikaisesti erittäin hitaaksi vaan palautuisi EKP:n neuvoston tavoitteen mukaisesti kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. EKP käynnisti siksi osto-ohjelmia, joissa hankittiin erilaisia omaisuuseriä markkinoilta. Varsinaiset ostot on lopetettu heinäkuussa 2022, mutta arvopaperien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan uudelleen.

Miten osto-ohjelmat vaikuttavat rahoitusoloihin?

Eurojärjestelmän keskuspankit ovat hankkineet osto-ohjelmissa valtioiden ja yritysten joukkolainoja, eurooppalaisten ylikansallisten laitosten liikkeeseen laskemia arvopapereita, omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja. Ostot vaikuttavat kolmella tavalla rahoitusoloihin ja sitä kautta vähitellen talous- ja inflaatiokehitykseen.

Suora vaikutus

Kun keskuspankit ostavat yksityisen sektorin omaisuuseriä (esimerkiksi omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja, joiden vakuutena on pankkien kotitalouksille ja yrityksille myöntämiä lainoja), arvopapereille on kysyntää ja niiden hinnat nousevat. Pankkien kannattaa myöntää lisää lainoja, jotta ne voivat luoda uusia omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja. Kotitalouksille ja yrityksille myönnetään aiempaa enemmän lainaa usein edullisestikin, eli rahoitusolot paranevat.

Vaikutus sijoituksiin

Kun keskuspankit ostavat yksityisen ja julkisen sektorin omaisuuseriä sijoittajilta (esimerkiksi eläkerahastoilta, pankeilta ja kotitalouksilta), nämä voivat puolestaan sijoittaa keskuspankille myydyistä omaisuuseristä saamansa varat muihin arvopapereihin. Kun muillekin arvopapereille on kysyntää, myös niiden hinnat nousevat ja tuotot pienenevät. Arvopapereita liikkeeseen laskevat yritykset saavat rahoitusta pääomamarkkinoilta aiempaa edullisemmin (eli efektiivinen markkinakorko on alempi). Pankkien kannattaa lisätä antolainausta yrityksille ja kotitalouksille, kun arvopaperisijoitusten tuotot pienenevät. Luotonannon lisääntyessä kotitaloudet ja yritykset saavat yleensä lainaa aiempaa edullisemmin. Jos osa sijoittajista ostaa korkeatuottoisempia arvopapereita euroalueen ulkopuolelta, euron valuuttakurssi voi laskea, mikä sekin luo inflaatiopaineita.

Osto-ohjelmilla siis parannetaan euroalueen kotitalouksien ja yritysten rahoitusoloja sekä suoraan että vaikuttamalla sijoitusratkaisuihin. Kun rahoitusta on saatavilla edullisesti, yritykset voivat lisätä investointeja ja kotitaloudet kulutustaan. Silloin kun inflaatio on liian hidasta, kysynnän piristyminen auttaa palauttamaan inflaatiovauhdin kahden prosentin tuntumaan keskipitkällä aikavälillä.

Signaalivaikutus

Osto-ohjelmat ovat myös viesti markkinoille. Jos inflaatio on pitkään liian hidasta, on tärkeää muistuttaa, että keskuspankki aikoo pitää ohjauskorot matalina pitemmän aikaa. Se rauhoittaa markkinoita, jolloin kotitalouksien ja yritysten on helpompi suunnitella sijoitus- ja investointipäätöksiään. Lainaa saa pitkäksi ajaksi matalalla korolla, sillä pankit osaavat ennakoida korkotason pysyvän matalana.

Sivu on päivitetty 25.11.2022, jolloin varsinaiset omaisuuseräostot olivat jo päättyneet ja varoja enää sijoitettiin uudelleen.