Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Hur fungerar ECB:s program för köp av tillgångar (APP)?

22 januari 2016 (uppdaterat den 25 november 2022)

Varför behöver vi ett program för köp av tillgångar (APP)?

Under normala ekonomiska förhållanden påverkar ECB de bredare finansiella förutsättningarna och, i slutändan, den makroekonomiska utvecklingen samt inflationen genom att sätta de korta styrräntorna. Till följd av den globala finanskrisen 2008 och förändringar i hur vår ekonomi fungerar kom emellertid styrräntorna att ligga nära sin effektiva nedre gräns – det läge då en ytterligare sänkning skulle vara i princip verkningslös. ECB har därför tillgripit andra åtgärder för att hindra inflationen från att bli alltför låg under alltför lång tid och för att föra tillbaka inflationen till ECB-rådets mål på 2 procent på medellång sikt. APP-programmet är ett av de verktyg som ECB använder för att uppnå detta. Programmets nettoförvärv upphörde i juli 2022. Förfallen från värdepapper som gjorts inom programmet återinvesteras dock fortfarande fullt ut.

Hur fungerar APP-programmet?

ECB och de nationella centralbankerna har köpt en rad olika tillgångar inom ramen för APP-programmet, inbegripet statsobligationer, värdepapper utgivna av överstatliga europeiska institutioner, företagsobligationer, värdepapper med bakomliggande tillgångar och säkerställda obligationer. Sådana köp påverkar bredare finansiella förhållanden och, i förlängningen, ekonomisk tillväxt och inflation genom tre huvudsakliga kanaler:

Direkt genomslag

När ECB köper tillgångar i den privata sektorn, såsom värdepapper med bakomliggande tillgångar och säkerställda obligationer, som är kopplade till lån som banker beviljar till hushåll och företag inom den reala ekonomin, driver den ökade efterfrågan upp priserna. Detta uppmuntrar bankerna att ge ut fler lån som de sedan kan använda för att skapa och sälja fler värdepapper med bakomliggande tillgångar eller säkerställda obligationer. Den ökade tillgången på lån tenderar att sänka bankernas låneräntor för företag och hushåll, vilket förbättrar de bredare finansieringsförhållandena.

Portföljomfördelning

ECB har köpt tillgångar inom både den privata och den offentliga sektorn från investerare som pensionsfonder, banker och hushåll. Investerarna kan i det här fallet välja att investera dessa medel i andra tillgångar. Genom att bredda efterfrågan på tillgångar leder denna portföljomfördelning till att priserna på tillgångarna stiger och således till att avkastningen på dessa sjunker, även för tillgångar som inte direkt är föremål för APP. Detta medför minskade kostnader (den effektiva marknadsräntan) för företag som söker finansiering på kapitalmarknaderna. Samtidigt ger lägre avkastning på värdepapper bankerna ett incitament att låna ut till företag eller hushåll. Mer bankutlåning till den reala ekonomin tenderar att leda till lägre lånekostnader för hushåll och företag. Skulle å andra sidan investerare använda dessa extra medel till att köpa högavkastande tillgångar utanför euroområdet kan detta också medföra att eurons växelkurs går ner, vilket brukar pressa upp inflationen.

Både det direkta genomslaget och portföljomfördelningskanalerna förbättrar de finansiella förhållandena för företag och hushåll i euroområdet. Genom att sänka finansieringskostnaderna kan köp av tillgångar stimulera investeringar och konsumtion. I tider med för låg inflation bidrar mer dynamisk efterfrågan från både företag och konsumenter så småningom till att inflationen återgår till 2 procent på medellång sikt.

Signaleffekt

I perioder av för låg inflation under alltför lång tid sänder tillgångsköpen också en signal om att centralbanken kommer att hålla styrräntorna låga under en längre tid. Detta minskar volatiliteten samt osäkerheten på marknaden om den framtida ränteutvecklingen, vilket underlättar företagens och hushållens investeringsbeslut. De långa räntorna kommer att fortsätta vara lägre eftersom bankerna räknar med en lång period av låga räntor.

Uppdatering: Denna förklaring uppdaterades senast den 25 november 2022 för att återspegla att perioden med nettoinköp av tillgångar är över.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll