Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ako funguje program nákupu aktív?

22. januára 2016 (aktualizované 25. novembra 2022)

Aký je účel programu nákupu aktív?

V normálnych ekonomických podmienkach ECB usmerňuje základné finančné podmienky, a v konečnom dôsledku i makroekonomický vývoj a infláciu, stanovovaním krátkodobých kľúčových úrokových sadzieb. V dôsledku svetovej finančnej krízy v roku 2008 a zmien v spôsobe fungovania našej ekonomiky sa však kľúčové úrokové sadzby priblížili k svojej efektívnej spodnej hranici – k bodu, kde by ich ďalšie zníženie nemalo takmer žiadny účinok. ECB preto pristúpila k ďalším opatreniam s cieľom obmedziť riziko nadmerne dlhého obdobia príliš nízkej inflácie a vrátiť infláciu na cieľovú úroveň stanovenú Radou guvernérov, t. j. 2 % v strednodobom horizonte. Program nákupu aktív (asset purchase programme – APP) je jedným z nástrojov, ktoré môže ECB na dosiahnutie tohto cieľa použiť. Čistý nákup aktív v rámci programu APP bol ukončený v júli 2022. Istina zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu sa však naďalej v plnej výške reinvestuje.

Ako program APP funguje?

ECB a národné centrálne banky v rámci programu APP nakupovali rôzne aktíva vrátane vládnych dlhopisov, cenných papierov vydaných európskymi nadnárodnými inštitúciami, podnikových dlhopisov, cenných papierov krytých aktívami a krytých dlhopisov. Tieto nákupy ovplyvňujú základné finančné podmienky a v konečnom dôsledku i hospodársky rast a infláciu, a to najmä prostredníctvom týchto troch kanálov:

Priamy vplyv

Keď ECB nakupuje aktíva súkromného sektora, ako napríklad cenné papiere kryté aktívami a kryté dlhopisy viazané na úvery, ktoré banky v reálnej ekonomike poskytujú domácnostiam a podnikom, zvýšený dopyt vedie k zvyšovaniu ich ceny. To motivuje banky, aby poskytovali viac úverov, ktoré potom môžu použiť na emisiu a predaj väčšieho objemu cenných papierov krytých aktívami alebo krytých dlhopisov. Zvýšená ponuka úverov má tendenciu viesť k zníženiu úrokových sadzieb bankových úverov poskytovaných podnikom a domácnostiam, čo znamená zlepšenie základných podmienok financovania.

Preskupovanie portfólií

ECB nakupovala aktíva súkromného a verejného sektora od investorov, ako sú napríklad dôchodkové fondy, banky a domácnosti. Títo investori sa môžu rozhodnúť, že prostriedky získané od ECB za predané aktíva investujú do iných aktív. Zvyšovaním dopytu po aktívach vo všeobecnosti mechanizmus preskupovania portfólií vedie k zvyšovaniu cien a poklesu výnosov, dokonca aj v prípade aktív, na ktoré sa program nákupu aktív priamo nezameriava. Výsledkom sú nižšie náklady (efektívna trhová úroková sadzba) pre podniky, ktoré sa snažia získať financovanie na kapitálových trhoch. Nižšie výnosy z cenných papierov zároveň motivujú banky, aby poskytovali viac úverov podnikom a domácnostiam. Vyšší objem bankových úverov poskytovaných reálnej ekonomike má tendenciu znižovať úverové náklady domácností a podnikov. Ak sa naopak investori rozhodnú použiť získané prostriedky na nákup lepšie úročených aktív mimo eurozóny, výsledkom môže byť nižší výmenný kurz eura, ktorý zvyčajne vyvíja tlak na rast inflácie.

V prípade priameho vplyvu i vplyvu preskupovania portfólií dochádza k zlepšovaniu základných finančných podmienok pre podniky a domácnosti v eurozóne. Prostredníctvom zníženia nákladov financovania môžu nákupy aktív stimulovať investičnú aktivitu a spotrebu. V časoch príliš nízkej inflácie dynamickejší dopyt zo strany podnikov i spotrebiteľov v konečnom dôsledku prispeje k návratu inflácie na úroveň 2 % v strednodobom horizonte.

Signalizačný efekt

Keď je inflácia príliš nízka počas príliš dlhého obdobia, nákup aktív tiež signalizuje, že centrálna banka ponechá kľúčové úrokové sadzby na nízkej úrovni počas dlhšieho obdobia. Znižuje sa tak volatilita a neistota na trhu, pokiaľ ide o budúci vývoj úrokových mier, čo podnikom a domácnostiam uľahčuje prijímanie investičných rozhodnutí. Úrokové sadzby dlhodobých úverov zostanú na nižšej úrovni, pretože banky očakávajú dlhšie obdobie nízkych úrokových sadzieb.

Aktualizácia: Tento text bol aktualizovaný 25. novembra 2022 v nadväznosti na ukončenie čistého nákupu aktív.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Chcem vedieť viac...

Čo znamená program nákupu aktív?