European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

PRESSKONFERENS

Christine Lagarde, ECB:s ordförande,
Luis de Guindos, ECB:s vice ordförande

Frankfurt am Main den 9 september 2021

God eftermiddag, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens.

Uppgångsfasen i euroområdets ekonomiska återhämtning avancerar allt mer. Produktionen väntas vid slutet av året överstiga nivåerna före pandemin. Nu när mer än 70 procent av alla vuxna i Europa är fullt vaccinerade och ekonomin till stor del har öppnats upp igen kan människor konsumera mer och företagen öka sin produktion. Högre immunitet mot coronaviruset innebär visserligen att pandemins effekter nu är mindre allvarliga men den globala spridningen av deltavarianter kan dock innebära att en fullständig återöppning av ekonomin fördröjs. Den aktuella inflationsuppgången väntas till stor del bli temporär och det underliggande pristrycket endast byggas upp gradvis. Inflationsutsikterna i våra nya prognoser har endast reviderats upp något, men på medellång sikt förutspås inflationen ligga kvar på en nivå väl under vårt tvåprocentsmål.

Finansieringsförhållandena har varit fortsatt gynnsamma för företag, hushåll och offentlig sektor sedan vår förra kvartalsbedömning i juni. Gynnsamma finansieringsförhållanden är avgörande för en fortsatt ekonomisk återhämtning och för undanröjande av pandemins negativa inflationseffekter.

Baserat på en samlad bedömning av finansieringsförhållanden och inflationsutsikter har ECB-rådet kommit fram till att gynnsamma förhållanden kan upprätthållas med en något långsammare takt på nettoköpen i PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) än under de förra två kvartalen.

Vi bekräftade även våra övriga åtgärder, dvs. nivån på ECB:s styrräntor, vår vägledning om hur de sannolikt kommer att utvecklas, våra köp i APP-programmet (program för köp av tillgångar), vår återinvesteringspolicy och våra långfristiga refinansieringstransaktioner. Detta beskrivs mer utförligt i det pressmeddelande som publicerades kl. 13.45 idag. Vi står redo att på lämpligt vis justera alla våra instrument för att säkerställa att inflationen på medellång sikt stabiliseras på vårt tvåprocentsmål.

Jag kommer nu att mer i detalj förklara hur vi tror att ekonomin och inflationen kommer att utvecklas för att därefter prata om vår bedömning av de finansiella och monetära förhållandena.

Ekonomisk aktivitet

Ekonomin återhämtade sig med 2,2 procent under årets andra kvartal. Utvecklingen under det tredje kvartalet ser ut att bli stark. Återhämtningen bygger på framgångsrika vaccinationsinsatser i Europa som har möjliggjort en återöppning av ekonomin.

När restriktionerna hävs gynnar det servicenäringen i och med att människor återvänder till affärer och restauranger. Även resenäringen har sett en återhämtning. Tillverkningsindustrin går starkt även om produktionen fortsätter att bromsas av brist på material och utrustning. Spridningen av deltavarianten har ännu så länge inte lett till nya nedstängningsåtgärder. Men den skulle kunna leda till att återhämtningen i global handel och återöppningen av ekonomin drar ut på tiden.

Konsumenterna fortsätter att ge ut mer pengar, om än med viss försiktighet p.g.a. oro för pandemins vidare utveckling. Arbetsmarknaden försätter att stärkas och denna utveckling kan leda till högre inkomster och mer konsumtion. Arbetslösheten minskar och antal människor i permitteringsprogram har minskat med runt 28 miljoner från den högsta nivån förra året. Återhämtningen i inhemsk och global efterfrågan stärker ytterligare optimismen bland företag och detta leder till mer företagsinvesteringar.

Samtidigt återstår en del att göra innan pandemins skador på ekonomin har övervunnits. Det finns fortfarande två miljoner fler arbetslösa nu än före pandemin, särskilt bland unga och lågutbildade. Antalet människor i permitteringsprogram är också fortsatt högt.

För att stödja återhämtningen bör en ambitiös, målinriktad och samordnad finanspolitik föras som komplement till penningpolitiken. Framför allt kommer NGEU-programmet att säkerställa en starkare och mer enhetlig återhämtning inom alla länder i euroområdet. Detta kommer även att påskynda den gröna och digitala övergången och underlätta strukturreformer samt lyfta den långfristiga tillväxten.

Vi räknar med att ekonomin kommer att se en rejäl återhämtning på medellång sikt. Våra nya prognoser förutspår en årlig real BNP-tillväxt på 5,0 procent 2021, 4,6 procent 2022 och 2,1 procent 2023. Jämfört med framtidsbedömningar från juni har utsikterna förbättrats för 2021 och är i stort sett oförändrade för 2022 och 2023.

Inflation

Inflationen steg till 3,0 procent i augusti. Vi räknar med att inflationen kommer att stiga ytterligare under hösten men sjunka igen nästa år. Den temporära inflationsuppgången återspeglar främst kraftiga oljeprisökningar sedan halvårsskiftet förra året, avskaffandet av den tillfälliga momssänkningen i Tyskland, senarelagda sommarreor 2020 samt kostnadstryck p.g.a. temporära flaskhalsar i material och utrustning. Under 2022 bör dessa faktorer lätta eller inte längre vara aktuella för inflationsberäkningen på årsbasis.

Underliggande inflationstryck har ökat. Vi räknar med att den underliggande inflationen kommer att stiga på medellång sikt allteftersom ekonomin återhämtar sig och med stöd av våra penningpolitiska åtgärder. Denna ökning väntas endast ske gradvis i och med att det kommer att ta tid innan ekonomin är i konjunkturell balans och följaktligen beräknas lönerna endast öka måttligt. Måtten på långsiktiga inflationsförväntningar har fortsatt att öka men ligger fortfarande en bit från vårt tvåprocentsmål.

I de nya prognoserna förutspås en inflation på årsbasis på 2,2 procent 2021, 1,7 procent 2022 och 1,5 procent 2023 – en upprevidering från framtidsbedömningarna i juni. Inflationen, exklusive energi- och livsmedelsinflation, väntas i genomsnitt ligga på 1,3 procent 2021, 1,4 procent 2022 och 1,5 procent 2023. Även dessa siffror är en upprevidering från framtidsbedömningarna i juni.

Riskbedömning

Vi ser hoten mot de ekonomiska utsikterna som i stort sett balanserade. Den ekonomiska aktiviteten skulle kunna bli bättre än våra förväntningar om konsumenterna blir mer optimistiska och sparar mindre än nu förväntat. En snabbare förbättring i pandemiläget skulle också kunna leda till en kraftigare expansion än vad som nu förväntas. Om flaskhalsar på utbudssidan blir mer bestående och leda till högre löner än vad som antagits kan pristrycket bli mer varaktigt. Samtidigt kan de ekonomiska utsikterna bli sämre om pandemiläget förvärras, vilket skulle kunna fördröja ytterligare återöppning av ekonomin, eller om resursbrister blir mer utdragen än vad som nu antas vilket skulle påverka produktionen.

Finansiella och monetära förhållanden

En återhämtning i tillväxt och inflation beror fortfarande till stora delar på gynnsamma finansieringsförhållanden för alla sektorer i ekonomin. Marknadsräntorna har lättat under sommaren men har nyligen vänt upp. Finansieringsförhållandena för ekonomin är fortsatt gynnsamma.

Bankernas utlåningsräntor till företag och hushåll ligger på historiskt låga nivåer. Hushållen fortsätter att låna, framför allt för bostadsköp. Den något långsammare utlåningen till företag beror i första hand på att företagen är fortsatt väl finansierade eftersom de lånade kraftigt under pandemins inledande skede. De har stora kontantinnehav och alltmer balanserade vinstmedel, vilket minskar behovet av extern finansiering. För stora företag är det också ett attraktivt alternativ att emittera obligationer istället för att ta banklån. Solida balansräkningar är fortsatt ett sätt att säkerställa att de har tillräckligt med egna medel.

Många företag och hushåll har dock fortsatt att skuldsätta sig under pandemin. Sämre ekonomiska utsikter skulle kunna hota deras finansiella situation. Detta skulle i sin tur kunna försämra kvaliteten på bankers balansräkningar. Policystöd förblir viktigt för att hindra att problem i balansräkningar och stramare finansieringsförhållanden förstärker varandra.

Slutsats

Vi ser helt klart en återhämtning i euroområdets ekonomi. Hur snabbt detta går är fortsatt avhängigt av hur pandemin och vaccinationerna framskrider. Den aktuella inflationsuppgången väntas till stor del bli temporär och det underliggande pristrycket endast byggas upp gradvis. Den måttliga förbättringen i inflationsutsikterna på medellång sikt och den aktuella nivån på finansieringsförhållandena gör det möjligt att bibehålla gynnsamma förhållanden med en något långsammare takt på nettoköpen i PEPP-programmet. Våra policyåtgärder, inbegripet vägledning om styrräntorna, är avgörande för att leda in ekonomin på en stabil återhämtning samt att i slutänden få inflationen till vårt tvåprocentsmål.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media