European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PENGEPOLITISK ERKLÆRING

PRESSEKONFERENCE

Christine Lagarde, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB,

Frankfurt am Main, 9. september 2021

God eftermiddag. Næstformanden og jeg vil gerne byde jer velkommen til denne pressekonference.

Genopretningen af økonomien i euroområdet er kommet endnu længere ind i opsvingsfasen. Produktionen forventes at overskride niveauet før krisen inden udgangen af året. Økonomien er blevet genåbnet, efter at over 70 pct. af Europas voksne befolkning er færdigvaccineret, hvilket giver forbrugerne mulighed for at bruge flere penge og virksomhederne mulighed for at øge deres produktion. Selvom den stigende immunitet over for coronavirussen betyder, at effekten af pandemien nu er mindre alvorlig, er det stadig muligt, at den globale spredning af deltavarianten kan forsinke den fuldstændige genåbning af økonomien. Den aktuelle stigning i inflationen forventes hovedsagelig at være af midlertidig karakter, og det underliggende prispres opbygges kun langsomt. Inflationsudsigterne i de fremskrivninger, som vores stab netop har udarbejdet, er blevet opjusteret en smule, men inflationen ventes på mellemlangt sigt at holde sig et godt stykke under vores to procent-mål.

Siden vores seneste kvartalsvise vurdering i juni er finansieringsforholdene for virksomheder, husholdninger og den offentlige sektor forblevet gunstige. Gunstige finansieringsforhold er helt afgørende for, at genopretningen af økonomien kan fortsætte, og for at pandemiens negative effekt på inflationen kan blive udlignet.

På baggrund af en samlet vurdering af finansieringsforholdene og inflationsudsigterne vurderer Styrelsesrådet, at de gunstige finansieringsforhold kan fastholdes med opkøb under opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP), som foregår i et moderat lavere tempo end i de foregående to kvartaler.

Vi bekræftede også vores øvrige foranstaltninger, nemlig niveauet på ECB's officielle renter, vores forward guidance om deres sandsynlige udvikling fremover, vores opkøb under programmet til opkøb af aktiver (APP), vores geninvesteringspolitikker og vores langfristede markedsoperationer. Nærmere oplysninger findes i pressemeddelelsen, der blev offentliggjort i dag kl. 13.45. Vi er rede til, om nødvendigt, at tilpasse alle vores instrumenter for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på vores to procent-mål på mellemlangt sigt.

Jeg vil nu nærmere beskrive vores syn på den økonomiske udvikling og inflationsudviklingen og derefter tale om vores vurdering af de finansielle og monetære forhold.

Den økonomiske aktivitet

Opsvinget i økonomien i 2. kvartal 2021 var på 2,2 pct., hvilket var mere end forventet. Økonomien er på vej mod kraftig vækst i 3. kvartal. Grundlaget for genopretningen er de vellykkede vaccinationskampagner i Europa, der har givet mulighed for en betydelig genåbning af økonomien.

I takt med at restriktionerne ophæves, bliver servicesektoren begunstiget af, at folk vender tilbage til forretninger og restauranter, og af opsvinget inden for rejse- og turistsektoren. Fremstillingssektoren er inde i en kraftig vækst, selvom produktionen stadig bremses af knaphed på materialer og udstyr. Indtil videre har spredningen af deltavarianten ikke gjort det nødvendigt at genindføre nedlukningsforanstaltninger. Men den kunne bremse genopretningen af den globale handel og forsinke den fuldstændige genåbning af økonomien.

Forbruget er stigende, selvom forbrugerne stadig er noget forsigtige i lyset af pandemiens udvikling. Arbejdsmarkedet er også inde i en hurtig forbedring. Dette baner vejen for højere indkomster og et øget forbrug. Ledigheden er faldende, og antallet af arbejdstagere i jobfastholdelsesordninger er faldet med ca. 28 millioner siden toppunktet sidste år. Genopretningen af den indenlandske og den globale efterspørgsel forstærker optimismen blandt virksomhederne yderligere. Dette understøtter erhvervsinvesteringerne.

Samtidig er der stadig et stykke vej tilbage, inden den skade, som pandemien har forvoldt økonomien, er udbedret. Der er stadig over to millioner færre i arbejde end før pandemien, især blandt unge og lavtuddannede. Der er også fortsat et betydeligt antal arbejdstagere i jobfastholdelsesordninger.

For at understøtte genopretningen bør en ambitiøs, målrettet og koordineret finanspolitik fortsat supplere pengepolitikken. Bl.a. vil Next Generation EU-programmet bidrage til at sikre en kraftigere og ensartet genopretning i alle lande i euroområdet. Programmet vil også sætte skub i den grønne og den digitale omstilling, understøtte strukturreformer og løfte væksten på langt sigt.

På mellemlangt sigt forventer vi et solidt opsving i økonomien. I fremskrivningerne, som vores stab netop har udarbejdet, ventes en vækst i realt BNP på 5,0 pct. i 2021, 4,6 pct. i 2022 og 2,1 pct. i 2023. I forhold til stabens fremskrivninger fra juni er udsigterne for 2021 blevet bedre, og de er stort set uændrede for 2022 og 2023.

Inflation

Inflationen steg til 3,0 pct. i august. Vi forventer, at inflationen stiger yderligere dette efterår, men at den falder igen til næste år. Dette midlertidige opsving i inflationen afspejler for størstedelens vedkommende den kraftige stigning i oliepriserne siden ca. midten af sidste år, udløbet af den midlertidige momsnedsættelse i Tyskland, det forsinkede sommerudsalg i 2020 og omkostningspres, der skyldes en midlertidig knaphed på materialer og udstyr. I løbet af 2022 bør disse faktorers betydning mindskes eller helt forsvinde, når de ikke længere indgår i inflationsberegningen år-til-år.

Presset på den underliggende inflation er steget. I takt med at genopretningen af økonomien fortsætter – og understøttet af vores pengepolitiske foranstaltninger – forventer vi, at den underliggende inflation stiger på mellemlangt sigt. Stigningen forventes kun at blive gradvis, idet der stadig vil gå nogen tid, inden kapaciteten i økonomien igen er fuldt udnyttet, og lønvæksten forventes derfor kun at blive moderat. Indikatorer for de langsigtede inflationsforventninger er fortsat med at stige, men de er stadig et godt stykke fra vores to procent-mål.

Stabens seneste fremskrivninger venter en årlig inflation på 2,2 pct. i 2021, 1,7 pct. i 2022 og 1,5 pct. i 2023, hvilket er en opjustering i forhold til junifremskrivningerne. Den gennemsnitlige inflation ekskl. fødevare- og energipriser ventes at blive 1,3 pct. i 2021, 1,4 pct. i 2022 og 1,5 pct. i 2023, hvilket også er en opjustering i forhold til junifremskrivningerne.

Risikovurdering

Efter vores opfattelse er de risici, som knytter sig til de økonomiske udsigter, stort set afbalancerede. Den økonomiske aktivitet kan overgå vores forventninger, hvis forbrugerne øger deres forbrug og sparer mindre op end forventet på nuværende tidspunkt. En hurtigere forbedring af pandemisituationen kan også føre til en kraftigere vækst end forventet på nuværende tidspunkt. Hvis flaskehalsene i forsyningskæderne varer længere og bevirker, at lønstigningerne bliver højere end forventet, kan prispresset blive mere vedvarende. Samtidig kan udsigterne for økonomien blive forringet, hvis pandemien forværres, hvilket kan forsinke en yderligere genåbning af økonomien, eller hvis forsyningsmanglen viser sig at blive mere vedvarende end forventet på nuværende tidspunkt og bremser produktionen.

Finansielle og monetære forhold

Genopretningen af væksten og inflationen afhænger stadig af gunstige finansieringsforhold for alle sektorer i økonomien. Markedsrenterne er faldet i løbet af sommeren, men denne udvikling er vendt på det seneste. Samlet set er finansieringsforholdene i økonomien stadig gunstige.

Bankernes udlånsrenter for virksomheder og husholdninger befinder sig på et historisk lavt niveau. Långivningen til husholdninger ligger stabilt, især til boligkøb. Den noget langsommere vækst i udlån til virksomheder skyldes hovedsagelig, at virksomhederne stadig har tilstrækkelige finansielle midler, fordi de optog store lån under den første bølge af pandemien. De har store likviditetsbeholdninger og tilbageholder stadig mere af deres indtjening, hvilket mindsker deres behov for ekstern finansiering. For de større virksomheders vedkommende er udstedelsen af obligationer et attraktivt alternativ til banklån. Bankernes solide balancer sikrer fortsat, at der er adgang til tilstrækkelig kredit.

Mange virksomheder og husholdninger har imidlertid stiftet mere gæld i løbet af pandemien. En forværring af de økonomiske udsigter kunne true deres finansielle soliditet. Dette igen ville forværre kvaliteten af bankernes balancer. Den politiske støtte er fortsat helt afgørende for at forhindre, at presset på balancen og de strammere finansieringsforhold forstærker hinanden.

Konklusion

Sammenfattende er økonomien i euroområdet helt klart inde i et opsving. Hastigheden af genopretningen afhænger dog stadig af pandemiens udvikling og de fremskridt, der gøres med hensyn til vaccinationer. Den aktuelle stigning i inflationen forventes hovedsagelig at være af midlertidig karakter, og det underliggende prispres vil kun blive opbygget gradvis. Den lille forbedring i inflationsudsigterne på mellemlangt sigt og de nuværende finansieringsforhold giver mulighed for at fastholde gunstige finansieringsforhold med nettoopkøb under PEPP, der foregår i et moderat lavere tempo. Vores pengepolitiske foranstaltninger, inkl. vores ændrede forward guidance om ECB's officielle renter, er et afgørende bidrag til, at økonomien går ind i en varig genopretning, og i sidste ende til at bringe inflationen hen til vores to procent-mål.

I er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt