European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ
Луис де Гиндос, заместник-председател на ЕЦБ

Франкфурт на Майн, 9 септември 2021 г.

Добър ден, със заместник-председателя Ви приветстваме на нашата пресконференция.

Стадият на подем във възстановяването на икономиката на еврозоната напредва все повече. Очаква се до края на годината производството да надхвърли равнището си от преди пандемията. Над 70% от пълнолетните европейци са напълно ваксинирани и икономиката е до голяма степен отново отворена, което позволява на потребителите да харчат повече, а на предприятията – да увеличават производството си. Въпреки че благодарение на нарастващата имунна защита срещу коронавируса въздействието на пандемията вече не е толкова тежко, разпространението на делта варианта в световен мащаб може да отложи пълното отваряне на икономиката. Очаква се настоящото покачване на инфлацията да бъде до голяма степен временно, а засилването на базисния ценови натиск протича бавно. В новите ни експертни прогнози перспективата за инфлацията е коригирана леко нагоре, но се предвижда в средносрочен план тя да остане доста под нашата цел от 2%.

Условията за финансиране на предприятията, домакинствата и публичния сектор останаха благоприятни след предходната ни тримесечна оценка през юни. Те са от съществено значение за продължаващото възстановяване на икономиката и за неутрализиране на отрицателното въздействие на пандемията върху инфлацията.

Въз основа на успоредна оценка на условията за финансиране и на перспективата за инфлацията Управителният съвет прецени, че могат да се поддържат благоприятни условия за финансиране при малко по-нисък темп на нетните покупки на активи по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), в сравнение с предишните две тримесечия.

Потвърдихме и останалите си мерки, а именно равнището на основните лихвени проценти на ЕЦБ, ориентира за вероятното им бъдещо изменение, нашите покупки по програмата за закупуване на активи (APP), политиките ни за реинвестиране и операциите по дългосрочно рефинансиране, както е изложено подробно в прессъобщението, публикувано в 13:45 ч. днес. Имаме готовност да коригираме всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигурим стабилизирането на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план.

Сега ще обясня по-подробно как виждаме развитието на икономиката и инфлацията, а след това ще говоря за оценката ни на финансовите и паричните условия.

Икономическа активност

През второто тримесечие на годината икономиката отбеляза подем от 2,2%, който беше по-висок от очакваното. Тенденцията е за силен растеж през третото тримесечие. Възстановяването стъпва върху успеха на ваксинационните кампании в Европа, които позволиха значително отваряне на икономиката.

Премахването на ограниченията се отразява благоприятно на сектора на услугите, тъй като хората се връщат в магазините и ресторантите, а пътуванията и туризмът бележат подем. Преработващата промишленост показва силни резултати, въпреки че производството все още страда от недостиг на суровини и оборудване. Досега не се е налагало връщане на карантинните мерки поради разпространението на делта варианта. То обаче може да забави възстановяването на световната търговия и пълното отваряне на икономиката.

Частното потребление нараства, макар че потребителите запазват известна предпазливост с оглед на развитието на пандемичната обстановка. Пазарът на труда също бързо се подобрява, което обещава по-високи доходи и увеличение на разходите. Безработицата намалява и броят на хората, обхванати от схеми за запазване на работни места, е спаднал с около 28 млн. спрямо върховата си стойност през миналата година. Възстановяването на вътрешното и световното търсене допълнително подхранва оптимизма на предприятията, което благоприятства бизнес инвестициите.

В същото време щетите, които пандемията нанесе на икономиката, още не са напълно преодолени. Все още има над два милиона по-малко заети в сравнение с преди пандемията, особено сред по-младите и по-нискоквалифицираните. Остава значителен и броят на работниците, обхванати от схеми за запазване на работни места.

За да се подпомогне възстановяването, в допълнение към паричната политика трябва да продължи да се провежда амбициозна, целенасочена и координирана фискална политика. По-конкретно програмата „ЕС от ново поколение“ ще способства за осигуряване на по-силно и равномерно възстановяване в държавите от еврозоната. Тя също така ще ускори зеления и цифровия преход, ще подпомогне структурните реформи и ще засили дългосрочния растеж.

Очакваме ясно изразен подем на икономиката в средносрочен план. Новите ни експертни прогнози предвиждат годишен прираст на реалния БВП от 5,0% през 2021 г., 4,6% през 2022 г. и 2,1% през 2023 г. В сравнение с прогнозите на нашите експерти от юни перспективата се е подобрила за 2021 г. и остава като цяло непроменена за 2022 г. и 2023 г.

Инфлация

Инфлацията се повиши до 3,0% през август. Очакваме тя да нарасне още през есента, но да спадне през следващата година. Този временен скок на инфлацията отразява основно значителното поскъпване на петрола от около средата на миналата година насам, отмяната на временното намаление на ставката на ДДС в Германия, отложените летни разпродажби през 2020 г. и натиска върху разходите, произтичащ от временен недостиг на суровини и оборудване. В хода на 2022 г. тези фактори би трябвало да отслабнат или ще отпаднат от изчислението на инфлацията на годишна база.

Натискът върху основната инфлация отбелязва слабо повишение. С продължаващото възстановяване на икономиката и помощта на нашите мерки по паричната политика очакваме основната инфлация да се увеличи в средносрочен план. Очаква се това увеличение да бъде постепенно, тъй като е нужно време икономиката отново да заработи с пълна мощност, и поради това се очаква заплатите да растат едва слабо. Измерителите на по-дългосрочните инфлационни очаквания продължиха да нарастват, но все още изостават от целевото ни равнище от 2%.

Новите експертни прогнози предвиждат годишна инфлация от 2,2% през 2021 г., 1,7% през 2022 г. и 1,5% през 2023 г. – ревизирана нагоре спрямо предходните през юни. Предвижда се средната стойност на инфлацията без инфлацията на храните и енергоносителите да бъде 1,3% през 2021 г., 1,4% през 2022 г. и 1,5% през 2023 г., което също представлява възходяща корекция спрямо юнските прогнози.

Оценка на рисковете

Смятаме, че рисковете за икономическите перспективи са като цяло балансирани. Икономическата активност може да надмине очакванията ни, ако потребителите станат по-уверени и спестяват по-малко от прогнозираното понастоящем. По-бързо подобряване на пандемичната обстановка също може да доведе до по-силен растеж спрямо актуалните предвиждания. Ако затрудненията в предлагането траят по-дълго и доведат до по-големи от очакваното увеличения на заплатите, ценовият натиск може да бъде по-устойчив. Същевременно икономическата перспектива може да се влоши в случай на утежняване на пандемията, което може да забави по-нататъшното отваряне на икономиката, или ако затрудненията в предлагането се окажат по-продължителни, отколкото се предвижда в момента, и възпират производството.

Финансови и парични условия

Възстановяването на растежа и инфлацията все още зависи от наличието на благоприятни условия за финансиране за всички сектори на икономиката. Пазарните лихвени проценти спаднаха през лятото, но наскоро това се промени. Като цяло условията за финансиране за икономиката остават благоприятни.

Лихвените проценти по банкови кредити за предприятията и домакинствата са на безпрецедентно ниски равнища. Кредитирането на домакинствата остава на непроменено равнище, особено за закупуване на жилища. Малко по-бавният растеж на кредитирането за предприятията се дължи най-вече на факта, че те са все още добре финансирани поради усиленото изтегляне на кредити през първата вълна на пандемията. Предприятията имат високи парични наличности и все по-малко разпределят печалби, което намалява необходимостта от външно финансиране. За по-големите предприятия емитирането на облигации е привлекателна алтернатива на банковите кредити. Добрите баланси на банките продължават да осигуряват наличие на достатъчно кредити.

Въпреки това много предприятия и домакинства са задлъжнели повече по време на пандемията. Евентуално влошаване на икономическите перспективи може да застраши финансовото им състояние. Това на свой ред би понижило качеството на балансите на банките. Подкрепата от страна на политиките остава жизненоважна, за да не се допусне натискът върху балансите и затягането на условията на финансиране да се подсилват взаимно.

Заключение

В обобщение, икономиката на еврозоната несъмнено се възстановява. Скоростта на възстановяването обаче все още зависи от хода на пандемията и напредъка на ваксинацията. Очаква се настоящото покачване на инфлацията да бъде до голяма степен временно, а базисният ценови натиск ще се усилва едва плавно. Лекото подобрение в средносрочната перспектива за инфлацията и актуалното ниво на условията за финансиране позволяват да се поддържат благоприятни условия за финансиране при малко по-нисък темп на нетните покупки на активи по PEPP. Нашите мерки по политиката, включително преработеният ориентир за основните лихвени проценти на ЕЦБ, са от възлово значение за подпомагане на икономиката по пътя към трайно възстановяване и в крайна сметка за достигане на нашата инфлационна цел от 2%.

А сега сме готови да отговорим на Вашите въпроси.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите