Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

9 september 2021

Baserat på en samlad bedömning av finansieringsförhållanden och inflationsutsikter har ECB-rådet kommit fram till att de gynnsamma finansieringsförhållandena kan upprätthållas med en något långsammare takt på nettoköpen i PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) än under de förra två kvartalen.

ECB-rådet bekräftade även sina övriga åtgärder, dvs. nivån på ECB:s styrräntor, vägledning om hur de sannolikt kommer att utvecklas, köp i APP-programmet (program för köp av tillgångar), återinvesteringspolicy samt långfristiga refinansieringstransaktioner. Närmare bestämt:

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent.

Som stöd för sitt symmetriska två-procentsmål för inflation och i linje med sin penningpolitiska strategi förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationen når 2 procent i god tid före bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten och bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation som stabiliseras på två procent på medellång sikt. Detta kan även innebära en övergångsperiod under vilken inflationen måttligt överstiger målet.

APP-programmet (program för köp av tillgångar)

Nettoköpen i APP-programmet kommer att fortsätta i en månatlig takt på 20 miljarder euro. ECB-rådet fortsätter att förvänta sig att månatliga nettoköp inom APP kommer att löpa så länge det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

ECB-rådet avser även fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin)

ECB-rådet kommer att fortsätta sina nettotillgångsköp inom ramen för PEPP-programmet, som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro, fram till åtminstone slutet av mars 2022 och, i varje fall som helst, till dess att ECB-rådet bedömer att coronakrisen är över.

Baserat på en samlad bedömning av finansieringsförhållanden och inflationsutsikter har ECB-rådet gjort bedömningen att de gynnsamma förhållandena kan upprätthållas med en något långsammare takt på nettoköpen i PEPP-programmet än under de förra två kvartalen.

ECB-rådet kommer att på ett flexibelt sätt anpassa köpen till marknadsförhållandena med syfte att hindra en sådan åtstramning av finansieringsförhållandena som är oförenlig med att motverka nedåtriktade pandemieffekter på den beräknade inflationsbanan. Flexibilitet av köp över tid och mellan tillgångsklasser och jurisdiktioner kommer dessutom även fortsättningsvis att stödja en smidig transmission av penningpolitiken. Om gynnsamma finansieringsvillkor kan upprätthållas med ett flöde av tillgångsköp som inte förbrukar hela beloppet under tidsfristen för nettoköp inom PEPP, behöver hela beloppet inte användas. Likaledes kan beloppet omkalibreras om så krävs för att upprätthålla gynnsamma finansieringsvillkor i syfte att motverka att pandemichocken påverkar inflationsutvecklingen negativt.

Vidare kommer ECB-rådet fortsätta att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för PEPP fram till åtminstone slutet av 2023. Den framtida utfasningen av PEPP-portföljen kommer under alla förhållanden att hanteras så att den inte inverkar på en lämplig penningpolitisk inriktning.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet kommer att fortsätta att tillföra tillräckligt med likviditet genom sina refinansieringstransaktioner. I synnerhet förblir den tredje serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III) en attraktiv finansieringskälla för bankerna, vilket ger stöd åt deras utlåning till företag och hushåll.

***

ECB-rådet står redo att på lämpligt vis justera samtliga av sina instrument för att säkerställa att inflationen på medellång sikt stabiliseras på två-procentsmålet.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media