European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • INLEDNINGSANFÖRANDE

PRESSKONFERENS

Mario Draghi, ECB:s ordförande,
Luis de Guindos, ECB:s vice ordförande,
Frankfurt am Main, 25 juli 2019

Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi kommer nu att redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet, där kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis också var närvarande.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade. Vi förväntar oss nu att de kommer att ligga kvar på sina nuvarande eller lägre nivåer åtminstone under första halvan av 2020 och i varje fall så länge det är nödvändigt för att säkerställa fortsatt inflationskonvergens mot vårt mål över medellång sikt.

Vi avser att fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) under en förlängd tidsperiod efter det datum när vi inleder höjningen av ECB:s styrräntor, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

ECB-rådet underströk även behovet av en hög grad av ackommoderande penningpolitik under lång tid i och med att både realiserad och prognostiserad inflationstakt under en längre tid envist har legat kvar under de nivåer som eftersträvas. Om inflationsutsikterna på medellång sikt fortsätter att understiga målet är ECB-rådet följaktligen fast beslutet att agera i linje med sitt åtagande för symmetri i inflationsmålet. ECB-rådet är därför redo att på lämpligt vis justera alla sina instrument för att säkerställa att inflationen varaktigt rör sig mot målet.

Vi har i detta sammanhang gett i uppdrag till berörda Eurosystemskommittéer att undersöka möjligheter, inbegripet olika sätt att förstärka våra framtidsindikationer om styrräntor, stödjande åtgärder, såsom utformningen av ett differentierat system för reserversättning, samt alternativ avseende storlek och sammansättning av potentiella nya nettotillgångsköp.

Ny information sedan ECB-rådets senaste sammanträde i början av juni indikerar att även om förbättrad sysselsättning och ökande löner fortsätter att stärka motståndskraften i ekonomin påverkas alltjämt utsikterna i euroområdet av avmattande globala tillväxtutsikter och svagare internationell handel. Dessutom påverkas det ekonomiska stämningsläget av ihållande osäkerhet om geopolitiska faktorer, ökat hot om protektionism och svagheter i tillväxtekonomier, särskilt i tillverkningsindustrin. I det här läget förblev inflationstrycket dämpat och indikatorer på inflationsförväntningar har försvagats. Därför är en betydande grad av penningpolitisk stimulans fortsatt nödvändig för att säkerställa att de finansiella förutsättningarna fortsätter att vara mycket gynnsamma, att de stöder euroområdets expansion, en fortsatt ökning av det inhemska pristrycket och således leder till att inflationen totalt sett tar fart på medellång sikt.

Låt mig nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. Efter en uppgång på 0,2 procent under det fjärde kvartalet 2018 steg real BNP i euroområdet med 0,4 procent på kvartalsbasis under det första kvartalet 2019. Inkommande ekonomisk data och enkätresultat pekar dock fortsatt mot en något svagare tillväxt för det andra och det tredje kvartalet i år. Detta återspeglar i huvudsak fortsatt svag internationell handel mot bakgrund av ihållande global osäkerhet, vilket i synnerhet påverkar euroområdets tillverkningsindustri. Samtidigt är aktivitetsnivåerna i tjänste- och byggsektorer motståndskraftiga och arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Sett framöver får expansionen i euroområdet fortsatt stöd av gynnsamma finansieringsvillkor, ytterligare sysselsättningstillväxt och stigande löner, en milt expansiv finanspolitisk inriktning i euroområdet samt av den pågående, om än något långsammare, expansionen i den globala aktiviteten.

Riskerna kring euroområdets tillväxtutsikter förblir nedåtriktade och återspeglar ihållande osäkerhet om geopolitiska faktorer, ökat hot om protektionism samt svagheter i tillväxtekonomier.

Den årliga HIKP-inflationen i euroområdet ökade till 1,3 procent i juni 2019, från 1,2 % procent i maj, i och med att högre HIKP-inflation, exklusive energi och livsmedel, mer än uppvägde den lägre energiprisutvecklingen. Baserat på aktuella terminspriser på olja torde den totala inflationen sjunka under de kommande månaderna och åter stiga mot slutet av året. Bortsett från viss volatilitet, p.g.a. tillfälliga faktorer, är måtten på underliggande inflation alltjämt generellt sett dämpade. Indikatorer på inflationsförväntningar har försvagats. Däremot har trycket på arbetskostnaderna stärkts och breddats mot bakgrund av högt kapacitetsutnyttjande och stramare arbetsmarknader och genomslaget av detta kostnadstryck i inflationen tar längre tid än tidigare förväntat. På medellång sikt väntas den underliggande inflationen stiga med stöd av våra penningpolitiska åtgärder, den fortsatt ekonomiska expansionen och den starkare lönetillväxten.

Vad gäller den monetära analysen låg tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet M3 på 4,5 procent i juni 2019, efter 4,8 procent i maj. Den ihållande tillväxttakten i M3 fortsätter. Detta återspeglas av nya bankkrediter för den privata sektorn och låga alternativkostnader för M3-innehav. På komponentsidan fortsätter det smala penningmängdsmåttet M1 att vara den främsta bidragande orsaken till tillväxten i M3.

Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag låg oförändrat kvar på 3,8 procent i juni 2019. Trots en viss dämpning från toppen i september 2018 fortsätter den årliga ökningstakten för lån till icke-finansiella företag att vara robust. Den årliga ökningstakten i utlåningen till hushåll var också oförändrad på 3,3 procent i juni och fortsätter att gradvis förbättras. Överlag fortsätter utlåningstillväxten att gynnas av bankernas historiskt låga utlåningsräntor. Enkätundersökningen om bankernas utlåning i euroområdet för det andra kvartalet 2019 indikerar att utlåningstillväxten fortsatte att få stöd av lättnader i de allmänna villkoren för alla lånekategorier. Samtidigt som kreditkraven för lån till företag har skärpts under det andra kvartalet beroende på oro över de ekonomiska utsikterna, har de varit i stort sett oförändrade för bostadslån.

Våra penningpolitiska åtgärder, inbegripet de nya serierna av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO-III), kommer att bidra till att säkerställa gynnsamma förutsättningar för bankutlåning och finansiering, främst för små och medelstora företag.

Sammanfattningsvis gav en avstämning av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna från den monetära analysen en bekräftelse på att det alltjämt behövs en väsentlig grad av penningpolitisk stimulans för att säkerställa en fortsatt konvergens mot inflationsnivåer som är under, men nära, 2 procent över medellång sikt.

För att fullt ut skörda frukterna av våra penningpolitiska åtgärder krävs dock att beslutsamma insatser inom andra politikområden bidrar betydligt mer till tillväxtpotentialen på längre sikt och att de minskar sårbarheter. Genomförandet av strukturreformer i euroområdet måste intensifieras avsevärt för att stärka euroområdets produktivitet och tillväxtpotential, minska den strukturella arbetslösheten och öka motståndskraften. De landspecifika rekommendationerna för 2019 ska tjäna som vägvisare. Vad gäller finanspolitiken ger en milt expansiv finanspolitisk inriktning i euroområdet stöd till den ekonomiska aktiviteten. Samtidigt måste länder med hög statsskuld fortsätta att återställa finanspolitiska buffertar. Alla länder bör stärka sina insatser för att uppnå en mer tillväxtfrämjande sammansättning av de offentliga finanserna. Likaledes är det fortsatt nödvändigt att över tid på ett transparent och konsekvent sätt implementera EU:s ramverk för finanspolitisk och ekonomisk styrning fullt ut i samtliga länder för att på så vis stärka den ekonomiska motståndskraften i euroområdet. En förbättring av den ekonomiska och monetära unionens funktion förblir en prioritet. ECB-rådet välkomnar de insatser som görs och uppmanar till fortsatt fokuserade och avgörande åtgärder för att fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media