European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 25. júla 2019

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Očakávame, že na súčasnej alebo nižšej úrovni zostanú minimálne do prvého polroka 2020, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k nášmu inflačnému cieľu v strednodobom horizonte.

Máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Rada guvernérov zároveň zdôraznila potrebu výrazne akomodačného nastavenia menovej politiky počas dlhšieho obdobia, keďže zaznamenané i projektované miery inflácie sú dlhodobo pod úrovňou, ktorá zodpovedá jej cieľu. Ak bude strednodobý výhľad vývoja inflácie aj naďalej pod úrovňou jej cieľa, Rada guvernérov je odhodlaná konať, a to v súlade so svojím záväzkom týkajúcim sa symetrie inflačného cieľa. Je preto pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila trvalý vývoj inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu.

V tejto súvislosti sme poverili príslušné výbory Eurosystému úlohou posúdiť možnosti, a to vrátane spôsobov posilnenia signalizácie budúceho nastavenia menovopolitických sadzieb, zmierňujúcich opatrení, napríklad vytvorenia viacstupňového systému úročenia rezerv, a možností týkajúcich sa rozsahu a zloženia potenciálnych nových čistých nákupov aktív.

Aktuálne informácie získané od posledného zasadania Rady guvernérov začiatkom júna naznačujú, že hoci ďalšie zvyšovanie zamestnanosti a miezd stále prispievajú k odolnosti hospodárstva, na hospodársky výhľad eurozóny naďalej nepriaznivo vplýva zmierňovanie dynamiky svetového hospodárskeho rastu a slabý medzinárodný obchod. Pretrvávanie neistôt súvisiacich s geopolitickými faktormi, rastúcou hrozbou protekcionizmu a zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík sa navyše podpisuje na hospodárskej nálade, najmä vo výrobnom sektore. V tomto prostredí inflačné tlaky zostávajú tlmené a ukazovatele inflačných očakávaní klesajú. Udržanie výrazne priaznivých podmienok financovania, ktoré podporujú expanziu eurozóny, ďalšie stupňovanie domácich cenových tlakov a tým aj vývoj celkovej inflácie v strednodobom horizonte si preto naďalej vyžadujú výraznú mieru menovej stimulácie.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Po náraste o 0,2 % v poslednom štvrťroku 2018 sa reálny HDP eurozóny v prvom štvrťroku 2019 medzikvartálne zvýšil o 0,4 %. Aktuálne hospodárske údaje a výsledky prieskumov naďalej indikujú o niečo pomalšie tempo rastu v druhom a treťom štvrťroku tohto roka. Je to predovšetkým odrazom stále slabého vývoja medzinárodného obchodu v prostredí dlhodobejšej globálnej neistoty, ktorá nepriaznivo vplýva predovšetkým na výrobný sektor eurozóny. Aktivita v sektore služieb a stavebnom sektore je však nepoznačená a situácia na trhu práce sa naďalej zlepšuje. V ďalšom priebehu bude expanzia eurozóny naďalej ťažiť z priaznivých podmienok financovania, ďalšieho nárastu zamestnanosti a zvyšovania miezd, mierne expanzívnej rozpočtovej politiky v eurozóne ako aj pokračujúcej, i keď o niečo pomalšej expanzie svetovej hospodárskej aktivity.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu eurozóny sú stále na strane pomalšieho rastu, a to v dôsledku dlhodobejšieho pretrvávania neistôt súvisiacich s geopolitickými faktormi, rastúcou hrozbou protekcionizmu a zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík.

Ročná miera inflácie HICP v eurozóne sa v júni 2019 zvýšila z májových 1,2 % na 1,3 %, a to v dôsledku vyššej inflácie HICP bez energií a potravín, ktorá prevýšila nižšiu infláciu cien energií. Na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia bude v nasledujúcich mesiacoch klesať, než koncom roka opäť začne stúpať. Odhliadnuc od nedávnej volatility spôsobenej dočasnými faktormi ukazovatele základnej inflácie zostávajú vo všeobecnosti tlmené. Ukazovatele inflačných očakávaní klesajú. Napriek stupňovaniu a rozširovaniu mzdových tlakov vzhľadom na vysokú mieru využitia kapacít a prehlbovanie nedostatku pracovných síl trvá premietanie nákladových tlakov do inflácie dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. V strednodobom horizonte sa očakáva rast základnej inflácie, ku ktorému budú prispievať naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia a rýchlejší rast miezd.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 v júni 2019 predstavovala 4,5 % (4,8 % v máji). Stabilné tempo rastu menového agregátu M3 je odrazom pokračujúcej tvorby bankových úverov pre súkromný sektor a nízkych oportunitných nákladov držby M3. Na strane komponentov k rastu peňažnej zásoby M3 naďalej najväčšou mierou prispieva menový agregát M1.

Ročná miera rastu úverov nefinančným spoločnostiam sa v júni 2019 nezmenila a predstavovala 3,8 %. Bez ohľadu na určité spomalenie v porovnaní s maximom zaznamenaným v septembri 2018 však ročné tempo rastu úverov nefinančným spoločnostiam zostáva stabilné. Ročná miera rastu úverov domácnostiam sa v júni tiež nezmenila a na úrovni 3,3 % tak pokračovala vo svojom postupnom zlepšovaní. Úverový rast celkovo naďalej profituje z historicky nízkych sadzieb bankových úverov. Prieskum bankových úverov v eurozóne za druhý štvrťrok 2019 naznačuje, že k úverovému rastu naďalej prispieval rastúci dopyt vo všetkých úverových kategóriách. Vzhľadom na obavy spojené s hospodárskym výhľadom však v druhom štvrťroku zároveň došlo k sprísneniu úverových podmienok podnikových úverov, zatiaľ čo v prípade úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie sa podmienky v podstate nezmenili.

Naše menovopolitické opatrenia vrátane pripravovanej novej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO III) pomôžu zachovať priaznivé podmienky poskytovania bankových úverov a budú naďalej podporovať prístup k financovaniu, predovšetkým pre malé a stredné podniky.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si i naďalej vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia produktivity, rastového potenciálu a odolnosti eurozóny, ako aj v záujme zníženia štrukturálnej nezamestnanosti je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny. Východiskom by mali byť odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, mierne expanzívna rozpočtová pozícia krajín eurozóny podporuje hospodársku aktivitu. Krajiny s vysokou mierou zadlženosti verejnej správy však zároveň musia pokračovať v budovaní fiškálnych rezerv. Všetky krajiny by mali zintenzívňovať svoje snahy o viac prorastovú štruktúru verejných financií. Podobne aj transparentné a konzistentné uplatňovanie rámca Európskej únie pre rozpočtové a hospodárske riadenie, tak z hľadiska časovej kontinuity ako i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov víta prebiehajúce iniciatívy a vyzýva na prijatie ďalších konkrétnych a rozhodných krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá