Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ
Луис де Гиндос, заместник-председател на ЕЦБ

Франкфурт на Майн, 28 октомври 2021 г.

Добър ден, със заместник-председателя Ви приветстваме на нашата пресконференция.

Икономиката на еврозоната продължава да се възстановява стремително, макар и с леко забавящ се темп. Доверието на потребителите се запазва и разходите им остават високи. Независимо от това недостигът на материали, оборудване и работна ръка възпрепятстват производството в някои сектори. Инфлацията се покачва – главно поради поскъпването на енергоносителите, но и защото възстановяващото се търсене изпреварва ограниченото предлагане. Очакваме инфлацията да продължи да се повишава в краткосрочен план, но през следващата година да отслабне.

Пазарните лихвени проценти отбелязаха покачване от последното ни заседание в началото на септември насам. Все пак в момента условията за финансиране като цяло остават благоприятни за предприятията, домакинствата и публичния сектор. Благоприятните условия за финансиране са от съществено значение, за да продължи икономиката да се възстановява и да се неутрализира негативното въздействие на пандемията върху тренда на инфлацията.

Продължаваме да считаме, че могат да се поддържат благоприятни условия за финансиране при малко по-нисък темп на нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), отколкото през второто и третото тримесечие на годината.

Потвърдихме и останалите си мерки, а именно равнището на основните лихвени проценти на ЕЦБ, ориентира за вероятното им бъдещо изменение, покупките по програмата за закупуване на активи (APP), политиките за реинвестиране и операциите по дългосрочно рефинансиране, както е изложено подробно в прессъобщението, публикувано в 13:45 ч. днес. Имаме готовност да коригираме всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигурим стабилизирането на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план.

Сега ще обясня по-подробно как виждаме развитието на икономиката и инфлацията, а след това ще говоря за оценката ни на финансовите и паричните условия.

Икономическа активност

Силният растеж на икономиката продължи през третото тримесечие, макар и с леко забавящ се темп. Все така очакваме до края на годината производството да надхвърли равнището си от преди пандемията.

Въздействието на пандемията върху икономиката видимо отслабва с премахването на ограниченията благодарение на успешните здравни мерки и големия брой на ваксинираните. Това подпомага разходите за потребление, особено за развлечения, посещения на ресторанти, пътувания и транспорт. Възможно е обаче поскъпването на енергоносителите да отслаби покупателната способност през идните месеци.

Възстановяването на вътрешното и глобалното търсене също подпомага производството и бизнес инвестициите. Въпреки това недостигът на материали, оборудване и работна ръка възпрепятстват сектора на промишленото производство. Сроковете за доставка станаха значително по-дълги, а разходите за транспорт и цените на енергоносителите рязко се увеличиха. Тези ограничения влошават перспективата за следващите тримесечия.

Условията на пазара на труда продължават да се подобряват. Безработицата спадна, а броят на хората, обхванати от схеми за запазване на работни места, е намалял съществено спрямо върховата си стойност миналата година. Това подкрепя перспективата за по-високи доходи и повишаване на разходите. При все това числеността на работната ръка и отработените часове в икономиката остават под равнището си от преди кризата.

За да се поддържа възстановяването, паричната политика трябва все така да бъде придружена от целенасочена и координирана фискална подкрепа. Тази подкрепа ще допринесе и за това икономиката да се приспособи към протичащите структурни промени. Ефикасното прилагане на програмата „ЕС от ново поколение“ и на пакета „Подготвени за цел 55“ ще допринесе за по-силно, по-зелено и по-равномерно възстановяване във всички държави от еврозоната.

Инфлация

Инфлацията се повиши до 3,4% през септември. Очакваме през тази година тя да нарасне още. Но макар че сегашният период на по-висока инфлация ще продължи по-дълго от първоначално очакваното, смятаме, че през следващата година тя ще отслабне.

Покачването на инфлацията като цяло отразява съчетание от три фактора. Първо, рязко се повишиха енергийните цени – особено на петрола, природния газ и електричеството. През септември инфлацията на енергоносителите представляваше около половината от общата инфлация. Второ, цените растат и защото възстановяващото се търсене в резултат от отварянето на икономиката изпреварва предлагането. Тази динамика проличава особено в цените на потребителските услуги и на стоките, засегнати най-силно от затруднения в предлагането. И накрая, за по-високата инфлация все още допринасят и базови ефекти, свързани с изтичането на периода на по-ниско ДДС в Германия.

Очакваме през 2022 г. въздействието и на трите фактора да отслабне или да отпадне от изчислението на инфлацията на годишна база. С напредването на възстановяването постепенното връщане на икономиката към пълен капацитет ще подпомогне, с течение на времето, покачване на заплатите. Пазарните и основаните на анкети измерители на дългосрочните инфлационни очаквания са се доближили до 2%. Тези фактори ще засилят основната инфлация и ще подпомогнат връщането на инфлацията към целевото равнище в средносрочен план.

Оценка на рисковете

Възстановяването все още зависи от хода на пандемията и по-нататъшния напредък на ваксинацията. Смятаме, че рисковете за икономическата перспектива са като цяло балансирани. В краткосрочен план затрудненията в предлагането и поскъпването на енергоносителите съставляват основните рискове за темпа на възстановяване и за перспективата за инфлацията Ако затрудненията в предлагането и по-високите енергийни цени се задържат по-дълго, това може да забави възстановяването. Същевременно, ако продължителни такива затруднения доведат до по-голямо от очакваното увеличение на заплатите или ако икономиката се върне по-бързо към пълния си капацитет, възможно е ценовият натиск да се засили. Икономическата активност обаче може да надмине очакванията ни, ако потребителите станат по-уверени и спестяват по-малко от прогнозираното понастоящем.

Финансови и парични условия

Растежът и средносрочната динамика на инфлацията все още зависят от наличието на благоприятни условия за финансиране за всички сектори на икономиката. Пазарните лихвени проценти се повишиха. Въпреки това условията за финансиране на икономиката остават благоприятни, не на последно място поради това, че лихвените проценти по банкови кредити за предприятията и домакинствата са на безпрецедентно ниско равнище. Макар че през септември бе отчетено увеличение, кредитирането за предприятия остава слабо. Това все така отразява факта, че фирмите като цяло се нуждаят по-малко от външно финансиране, тъй като разполагат с големи парични наличности и все повече капитализират печалбите си. Кредитирането за домакинствата остава силно, като обуславящ фактор е търсенето на ипотечни кредити. Последното ни проучване на банковото кредитиране показва, че условията за кредитиране на предприятията са се стабилизирали и за първи път от 2018 г. насам са подпомогнати от отслабване на усещането на банките за риск. За разлика от това към кредитите за домакинствата банките възприемат малко по-предпазлив подход и съответно са затегнали стандартите си за тях. Балансите на банките все така са подпомогнати от благоприятните условия за финансиране и остават стабилни.

Заключение

В обобщение, икономиката на еврозоната продължава да се възстановява стремително, макар и с по-бавен темп. В момента нарастващите енергийни цени, възстановяването на търсенето и затрудненията в предлагането тласкат инфлацията нагоре. Макар че ще отнеме по-дълго от очакваното преди тя да отбележи спад, очакваме тези фактори да отслабнат през следващата година. Все така предвиждаме в средносрочен план инфлацията да остане под целевото равнище от 2%. Нашите мерки по политиката, включително преработеният ориентир за основните лихвени проценти на ЕЦБ, са от решаващо значение за подпомагане на икономиката по пътя към трайно възстановяване и в крайна сметка за достигане на нашата инфлационна цел в средносрочен план.

А сега сме готови да отговорим на Вашите въпроси.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите