SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PENGEPOLITISK ERKLÆRING

PRESSEKONFERENCE

Christine Lagarde, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB

Frankfurt am Main, 28. oktober 2021

God eftermiddag. Næstformanden og jeg vil gerne byde jer velkommen til denne pressekonference.

Den kraftige genopretning af økonomien i euroområdet fortsætter, om end i et mere moderat tempo. Forbrugerne har stadig tillid, og forbruget er fortsat højt. Mangel på materialer, udstyr og arbejdskraft lægger imidlertid en dæmper på produktionen i nogle sektorer. Inflationen er stigende, primært på grund af den store stigning i energipriserne, men også efterspørgslen, der er ved at rette sig og overstiger det begrænsede udbud. Vi forventer, at inflationen stiger yderligere på kort sigt, men at den derefter falder i løbet af næste år.

Markedsrenterne er steget siden vores sidste møde i starten af september. Generelt er finansieringsforholdene dog aktuelt stadig gunstige for virksomheder, husholdninger og den offentlige sektor. Gunstige finansieringsforhold er helt afgørende for, at genopretningen af økonomien kan fortsætte, og for at pandemiens negative effekt på inflationsudviklingen kan blive udlignet.

Vi vurderer stadig, at de gunstige finansieringsforhold kan fastholdes med nettoopkøb under opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP), der foregår i et moderat lavere tempo end i 2. og 3. kvartal i år.

Vi bekræftede også vores øvrige foranstaltninger, nemlig niveauet på ECB's officielle renter, vores forward guidance om deres sandsynlige udvikling fremover, vores opkøb under programmet til opkøb af aktiver (APP), vores geninvesteringspolitikker og vores langfristede markedsoperationer. Nærmere oplysninger findes i pressemeddelelsen, der blev offentliggjort i dag kl. 13.45. Vi er rede til, om nødvendigt, at tilpasse alle vores instrumenter for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på vores to procent-mål på mellemlangt sigt.

Jeg vil nu nærmere beskrive vores syn på den økonomiske udvikling og inflationsudviklingen og derefter tale om vores vurdering af de finansielle og monetære forhold.

Den økonomiske aktivitet

Økonomien fortsatte den kraftige vækst i 3. kvartal, omend i et mere moderat tempo. Vi forventer stadig, at produktionen overskrider niveauet før pandemien inden udgangen af året.

Pandemiens greb om økonomien er tydeligt svækket. Restriktioner bliver ophævet som følge af vellykkede sundhedsforanstaltninger og de mange mennesker, der er blevet vaccineret. Dette understøtter forbruget, navnlig til underholdning, restaurantbesøg, rejser og transport. Højere energipriser kan dog reducere købekraften i de kommende måneder.

Genopretningen af den indenlandske og globale efterspørgsmål understøtter også produktion og erhvervsinvesteringer. Mangel på materialer, udstyr og arbejdskraft lægger dog en dæmper på fremstillingssektoren. Leveringstiderne er blevet markant længere, og transportomkostninger og energipriser er steget kraftigt. Disse begrænsninger slører udsigterne for de kommende kvartaler.

Bedringen på arbejdsmarkedet fortsætter. Ledigheden er faldet, og antallet af arbejdstagere i jobfastholdelsesordninger er faldet markant fra toppunktet sidste år. Dette underbygger udsigten til højere indkomster og øget forbrug. Både antallet af beskæftigede i arbejdsstyrken og antallet af arbejdstimer i økonomien ligger dog stadig under niveauet før pandemien.

For at understøtte genopretningen bør en målrettet og koordineret finanspolitisk støtte fortsat supplere pengepolitikken. Denne støtte vil også hjælpe økonomien med at tilpasse sig til de strukturelle ændringer, der er på vej. En effektiv gennemførelse af Next Generation EU-programmet og "Fit for 55"-pakken vil bidrage til en kraftigere, grønnere og mere ensartet genopretning i eurolandene.

Inflation

Inflationen steg til 3,4 pct. i september. Vi forventer, at den stiger yderligere i år. Selvom den nuværende periode med højere inflation vil vare længere end oprindelig forventet, forventer vi imidlertid, at inflationen falder i løbet af næste år.

Opsvinget i inflationen afspejler hovedsagelig en kombination af tre faktorer. For det første er energipriserne – især priserne på olie, gas og elektricitet – steget markant. I september kunne ca. halvdelen af den samlede inflation tilskrives energiinflationen. For det andet stiger priserne også, fordi efterspørgslen, der retter sig i forbindelse med genåbningen af økonomien, er større end udbuddet. Denne udvikling ses især i priserne på forbrugertjenester og priserne på varer, der er mest berørt af forsyningsmangel. Og endelig bidrager basiseffekter relateret til udløbet af momsnedsættelsen i Tyskland stadig til en højere inflation.

Vi forventer, at alle tre faktorers indflydelse aftager i løbet af 2022, eller at de ikke længere vil indgå i inflationsberegningen år-til-år. I takt med at genopretningen fortsætter, vil den gradvise tilbagevenden til fuld udnyttelse af kapaciteten i økonomien understøtte en stigning i lønningerne over tid. Markeds- og spørgeskemabaserede mål for inflationsforventningerne på langt sigt er kommet tættere på to procent. Disse faktorer vil understøtte den underliggende inflation og inflationens tilbagevenden til vores mål på mellemlangt sigt.

Risikovurdering

Genopretningen afhænger stadig af pandemiens udvikling og yderligere fremskridt med vaccinationer. Efter vores opfattelse er de risici, som knytter sig til de økonomiske udsigter, stort set afbalancerede. På kort sigt er flaskehalsproblemer på udbudssiden og stigende energipriser de primære risici for genopretningens hastighed og inflationsudsigterne. Hvis forsyningsmanglerne og de højere energipriser varer i længere tid, kan de lægge en dæmper på genopretningen. Samtidig kan prispresset blive kraftigere, hvis vedvarende flaskehalsproblemer bevirker, at lønstigningerne bliver højere end forventet, eller hvis økonomien hurtigere vender tilbage til fuld udnyttelse af kapaciteten. Den økonomiske aktivitet kan imidlertid overgå vores forventninger, hvis forbrugertilliden stiger, og forbrugerne sparer mindre op end forventet på nuværende tidspunkt.

Finansielle og monetære forhold

Udviklingen i væksten og i inflationen på mellemlangt sigt afhænger stadig af gunstige finansieringsforhold for alle sektorer i økonomien. Markedsrenterne er steget. Finansieringsforholdene i økonomien er dog stadig gunstige, ikke mindst fordi bankernes udlånsrenter for virksomheder og husholdninger stadig ligger på et historisk lavt niveau. Selvom långivningen til virksomheder steg i september, er den fortsat moderat. Dette afspejler stadig den omstændighed, at virksomheder generelt har brug for mindre ekstern finansiering, da de har store likviditetsbeholdninger og i stigende grad tilbageholder deres udbytte. Långivningen til husholdninger er stadig kraftig og er drevet af efterspørgsel efter realkreditlån. Vores seneste undersøgelse af bankernes udlån viser, at kreditforholdene for virksomheder stabiliserede sig og – for første gang siden 2018 – blev understøttet af et fald i bankernes risikoopfattelse. Derimod har bankerne anlagt en lidt mere forsigtig tilgang til boliglån og har følgelig strammet deres kreditstandarder for disse lån. Bankernes balancer understøttes fortsat af gunstige finansieringsforhold og er stadig solide.

Konklusion

Sammenfattende fortsætter økonomien i euroområdet den kraftige genopretning, om end i et mere moderat tempo. Stigende energipriser, genopretningen af efterspørgslen og flaskehalsproblemer på udbudssiden trækker på nuværende tidspunkt inflationen op. Selvom det vil tage længere tid, inden inflationen falder, end tidligere forventet, forventer vi, at disse faktorer aftager i løbet af næste år. Vi forventer fortsat, at inflationen på mellemlangt sigt forbliver under vores to procent-mål. Vores pengepolitiske foranstaltninger, inkl. vores ændrede forward guidance om ECB's officielle renter, er et afgørende bidrag til, at økonomien går ind i en varig genopretning, og i sidste ende til på mellemlangt sigt at bringe inflationen hen til vores mål.

I er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt