Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • VYHLÁSENIE O MENOVEJ POLITIKE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB

Frankfurt nad Mohanom 28. októbra 2021

Dobrý deň, spolu s viceprezidentom vás vítame na dnešnej tlačovej konferencii.

Oživenie hospodárstva eurozóny pokračuje naďalej výrazným, hoci o niečo miernejším tempom. Spotrebiteľská dôvera je naďalej stabilná a spotreba zostáva výrazná. Nedostatok materiálov, vybavenia a pracovnej sily však v niektorých sektoroch brzdí produkciu. Dochádza k zvyšovaniu inflácie, predovšetkým v dôsledku rastu cien energií, ale aj vzhľadom na oživenie dopytu, ktoré prevyšuje obmedzenú ponuku. Predpokladáme, že inflácia bude v najbližšom období pokračovať v raste, no v priebehu budúceho roka by mala klesať.

Trhové úrokové miery sa od nášho posledného zasadania začiatkom septembra zvýšili. Podmienky financovania pre podniky, domácnosti a verejný sektor sú však momentálne naďalej celkovo priaznivé. Priaznivé podmienky financovania sú nevyhnutné v záujme ďalšieho oživenia hospodárstva a zmierňovania negatívneho vplyvu pandémie na vývoj inflácie.

Naďalej usudzujeme, že priaznivé podmienky financovania je možné zachovať pri mierne pomalšom tempe čistého nákupu aktív v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) ako v druhom a treťom štvrťroku tohto roka.

Zároveň sme potvrdili naše ďalšie opatrenia: výšku kľúčových úrokových sadzieb ECB, signalizáciu ich pravdepodobného budúceho vývoja, , nákupy aktív v rámci programu nákupu aktív, pravidlá reinvestovania a dlhodobejšie refinančné operácie, podrobnejšie opísané v tlačovej správe zverejnenej dnes o 13.45 hod. Všetky naše nástroje sme pripravení podľa potreby upraviť, aby sme zabezpečili stabilizáciu inflácie na našej cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Teraz podrobnejšie opíšem, ako hodnotíme vývoj hospodárskej situácie a inflácie, a následne priblížim naše hodnotenie finančných a menových podmienok.

Hospodárska aktivita

Hospodárstvo v treťom štvrťroku pokračovalo vo výraznom raste, hoci o niečo miernejším tempom. Aj naďalej očakávame, že produkcia do konca roka prekročí úroveň spred pandémie.

Ekonomika sa očividne uvoľňuje zo zovretia pandémie, čo súvisí s odstraňovaním obmedzení vzhľadom na úspešnosť zdravotných opatrení a vysoký počet zaočkovaných. To podporuje súkromnú spotrebu, predovšetkým v zábavnom priemysle, gastronómii, cestovnom ruchu a doprave. V dôsledku vyšších cien energií však môže v nadchádzajúcich mesiacoch dôjsť k zníženiu kúpnej sily.

Oživenie domáceho a svetového dopytu zároveň podporuje produkciu a podnikové investície. Výrobný sektor však brzdí nedostatok materiálov, vybavenia a pracovnej sily. Dochádza k značnému predĺženiu dodacích lehôt a prudkému nárastu dopravných nákladov a cien energií. Tieto obmedzenia zatieňujú výhľad vývoja v nadchádzajúcich štvrťrokoch.

Situácia na trhu práce sa naďalej zlepšuje. Nezamestnanosť klesá a počet ľudí v programoch na záchranu pracovných miest sa oproti minuloročnému maximu výrazne znížil, čo podporuje perspektívu vyšších príjmov a väčšej spotreby. Počet ekonomicky aktívnych osôb i odpracovaných hodín v ekonomike je však stále nižší ako pred pandémiou.

K oživeniu by mali v súčinnosti s menovou politikou aj naďalej prispievať cielené a koordinované rozpočtové opatrenia, ktoré ekonomike zároveň pomôžu prispôsobiť sa prebiehajúcim štrukturálnym zmenám. Účinná implementácia programu Next Generation EÚ a balíka „Fit for 55“ podporí výraznejšie, ekologickejšie a rovnomernejšie oživenie v jednotlivých krajinách eurozóny.

Inflácia

Inflácia v septembri stúpla na 3,4 %. Očakávame, že tento rok bude pokračovať v raste. Terajšie obdobie vyššej inflácie bude trvať dlhšie, než sme pôvodne očakávali. Vychádzame však z toho, že v priebehu budúceho roka bude inflácia klesať.

Nárast inflácie je prevažne odrazom kombinácie troch faktorov. V prvom rade došlo k prudkému zvýšeniu cien energií, najmä ropy, plynu a elektriny. Inflácia energetickej zložky mala v septembri na celkovej inflácii približne polovičný podiel. Po druhé, oživenie dopytu spojené so znovuotváraním ekonomiky prevyšuje ponuku, čo tiež spôsobuje rast cien. Táto dynamika je viditeľná predovšetkým pri cenách spotrebiteľských služieb a cenách tovarov, ktorých sa ponukové obmedzenia týkajú najviac. V neposlednom rade k vyššej inflácii naďalej prispievajú bázické efekty súvisiace s ukončením zníženia DPH v Nemecku.

Očakávame, že vplyv všetkých troch faktorov sa v priebehu roka 2022 oslabí alebo sa vo výpočte medziročnej inflácie prestane zohľadňovať. S pokračovaním oživenia postupný návrat ekonomiky k plnej produkčnej kapacite v priebehu času podporí rast miezd. Trhové ukazovatele dlhodobejších inflačných očakávaní i ukazovatele odvodené z prieskumov sa posunuli bližšie k dvom percentám. Tieto faktory budú podporovať základnú infláciu a návrat inflácie v strednodobom horizonte na našu cieľovú úroveň.

Hodnotenie rizík

Oživenie naďalej závisí od priebehu pandémie a napredovania očkovania. Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho vývoja považujeme za celkovo vyvážené. Tempo oživenia a výhľad vývoja inflácie v najbližšom období najviac ohrozujú ponukové obmedzenia a rastúce ceny energií. Ak by ponukové obmedzenia a vyššie ceny energií trvali dlhšie, oživenie by sa mohlo spomaliť. Ak by sa okrem toho dlhšie trvajúce obmedzenia premietli do rýchlejšieho než očakávaného rastu miezd alebo ak by ekonomika dosiahla plnú produkčnú kapacitu rýchlejšie, cenové tlaky by sa mohli zintenzívniť. Hospodárska aktivita by však mohla naše očakávania prekonať, ak by spotrebitelia vďaka zvýšeniu dôvery sporili menej, než sa v súčasnosti očakáva.

Finančné a menové podmienky

Dynamika hospodárskeho rastu a vývoja inflácie v strednodobom horizonte aj naďalej závisí od priaznivých podmienok financovania pre všetky hospodárske sektory. Trhové úrokové miery vzrástli. Podmienky financovania v ekonomike však zostávajú priaznivé, okrem iného aj vďaka naďalej historicky nízkej úrovni sadzieb bankových úverov pre podniky a domácnosti. Napriek nárastu zaznamenanému v septembri pokračuje rast podnikových úverov len miernym tempom, čo je naďalej odrazom skutočnosti, že podniky majú vo všeobecnosti nižšiu potrebu externého financovania, keďže disponujú vysokým objemom hotovosti a čoraz viac si ponechávajú nerozdelený zisk. Rast úverov domácnostiam zostáva výrazný, podporovaný dopytom po hypotekárnych úveroch. Z nášho najnovšieho prieskumu bankových úverov vyplýva, že v prípade podnikových úverov sa úverové podmienky stabilizovali, k čomu – po prvýkrát od roku 2018 – prispelo zníženie vnímaného rizika zo strany bánk. K úverom na kúpu nehnuteľností na bývanie banky naopak pristupujú opatrnejšie a svoje úverové štandardy pri nich zodpovedajúcim spôsobom sprísnili. Bankové súvahy naďalej ťažia z priaznivých podmienok financovania a zostávajú stabilné.

Záver

Celkovo možno konštatovať, že oživenie hospodárstva eurozóny pokračuje výrazným, hoci miernejším tempom. Rastúce ceny energií, oživenie dopytu a ponukové obmedzenia v súčasnosti tlačia na rast inflácie. Hoci k poklesu inflácie dôjde o niečo neskôr, než sa očakávalo doteraz, tieto faktory by sa mali v priebehu budúceho roka oslabiť. Naďalej predpokladáme, že v strednodobom horizonte inflácia zostane pod našou cieľovou úrovňou 2 %. Naše menovopolitické opatrenia vrátane revidovanej signalizácie budúceho nastavenia kľúčových úrokových sadzieb ECB zásadným spôsobom pomáhajú nasmerovať hospodárstvo na cestu udržateľného oživenia a v konečnom dôsledku priviesť infláciu v strednodobom horizonte na našu cieľovú úroveň.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá