Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • INLEDNINGSANFÖRANDE

PRESSKONFERENS

Mario Draghi, ECB:s ordförande,
Luis de Guindos, ECB:s vice ordförande,
Frankfurt am Main, 24 oktober 2019

Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi kommer nu att redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet, där kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis och vår tillträdande ordförande, Christine Lagarde, också var närvarande.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade. Vi förväntar oss att de ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under vår bedömningsperiod och att en sådan konvergens har återspeglats på ett enhetligt sätt i den underliggande inflationsdynamiken.

Som beslutat vid vårt senaste sammanträde i september, kommer vi att återuppta nettoköpen inom ramen för vårt program för köp av tillgångar (APP) i en månatlig takt på 20 miljarder euro fr.o.m. den 1 november. Vi förväntar oss att programmet kommer att löpa så länge det erfordras för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan vi börjar höja styrräntorna.

Vi avser även fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en förlängd tidsperiod efter det datum när vi inleder höjningen av ECB:s styrräntor, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

ECB-rådet upprepade behovet av en mycket ackommoderande penningpolitik under en längre tid för att ge stöd åt underliggande inflationstryck och den övergripande inflationsutvecklingen på medellång sikt. ECB-rådets framåtblickande vägledning kommer särskilt att säkerställa att de finansiella förhållandena justeras i enlighet med ändringar i inflationsutsikterna. ECB-rådet är även fortsättningsvis redo att på lämpligt vis justera alla sina instrument för att säkerställa att inflationen varaktigt rör sig mot målet, i linje med sitt åtagande för symmetri.

Data som inkommit sedan ECB-rådets förra sammanträde i september bekräftar vår senaste bedömning om en utdragen svaghet i euroområdets tillväxtbana, ihärdiga och mer framträdande nedåtrisker samt dämpat inflationstryck. Samtidigt fortsätter ökande sysselsättning och stigande löner att stärka motståndskraften i euroområdets ekonomi. Genom det omfattande åtgärdsprogrammet, beslutat vid vårt förra sammanträde, upprättas ett monetärt stimulanspaket som kraftigt kommer att bidra till mer gynnsamma lånevillkor för företag och hushåll. Detta kommer att stödja euroområdets expansion, den fortsatta uppbyggnaden av inhemskt pristryck, och således fortsatt inflationskonvergens mot vårt inflationsmål på medellång sikt.

Låt mig nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. Euroområdets reala BNP-tillväxt fastställdes till 0,2 procent på kvartalsbasis under andra kvartalet 2019 efter en ökning på 0,4 procent föregående kvartal. Inkommande ekonomiska data och enkätresultat fortsätter att peka mot en måttlig men positiv tillväxt under det andra halvåret i år. Denna tillväxtinbromsning återspeglar främst svag internationell handel i ett läge av ihållande global osäkerhet. Detta tynger euroområdets tillverkningsindustri och dämpar investeringstillväxten.

Samtidigt förblir tjänste- och byggsektorerna motståndskraftiga, trots en viss moderation. Expansionen i euroområdet får stöd av gynnsamma finansieringsvillkor, ytterligare sysselsättningstillväxt i samverkan med stigande löner, en milt expansiv finanspolitisk inriktning i euroområdet samt av den pågående, om än något långsammare, expansionen i den globala aktiviteten.

Riskerna för euroområdets tillväxtutsikter ligger fortsatt kvar på nedåtsidan. Dessa risker härrör framför allt från ihållande osäkerheter relaterade till geopolitiska faktorer, ökande protektionism och svagheter i tillväxtekonomier.

Den årliga HIKP-inflationen i euroområdet minskade från 1,0 procent i augusti 2019 till 0,8 procent i september, vilket återspeglade en lägre livsmedels- och energiprisinflation. Baserat på aktuella terminspriser på olja torde den totala inflationen avta för att därefter åter stiga i slutet av året. Måtten på underliggande inflation förblev generellt dämpade och indikatorer på inflationsförväntningar ligger på låga nivåer. Medan trycket på arbetskostnaderna har stärkts p.g.a. stramare arbetsmarknader har effekten därav på inflationen fördröjts av en svagare tillväxtutveckling. På medellång sikt väntas inflationen stiga med stöd av våra penningpolitiska åtgärder, fortsatt ekonomisk expansion och kraftig lönetillväxt.

Vad gäller den monetära analysen ökade M3-tillväxten till 5,7 procent i augusti 2019, från 5,1 procent i juli. Det breda penningmängdsmåttet fortsätter att växa. Detta återspeglar nya bankkrediter för den privata sektorn och låga alternativkostnader för innehav av M3. Bland komponenterna fortsätter det smala penningmängdsmåttet M1 att vara den främsta bidragande orsaken till tillväxten i det breda penningmängdsmåttet.

Tillväxten för utlåning till företag och hushåll är fortsatt stabil och fortsätter att gynnas av det genomslag som våra penningpolitiska åtgärder har för bankernas utlåningsräntor. Den årliga ökningstakten i utlåningen till icke-finansiella företag ökade till 4,3 procent i augusti 2019, från 4,0 procent i juli 2019, medan den årliga ökningstakten för utlåning till hushåll var oförändrad på 3,4 procent i augusti. Enkätundersökningen om bankutlåning i euroområdet för tredje kvartalet 2019 indikerar en liten lättnad i kreditstandarder och ökande efterfrågan på lån till hushåll medan efterfrågan på lån till företag förblev i stort sett stabil. Vår ackommoderande penningpolitiska inriktning kommer att bidra till att säkerställa gynnsamma förutsättningar för bankutlåning och ge fortsatt stöd för finansiering, främst till små och medelstora företag.

Sammanfattningsvis gav en avstämning av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna från den monetära analysen en bekräftelse på att det alltjämt behövs en väsentlig grad av penningpolitisk stimulans för att säkerställa en fortsatt konvergens mot inflationsnivåer som är under, men nära, 2 procent över medellång sikt.

För att fullt ut skörda frukterna av våra penningpolitiska åtgärder krävs dock att beslutsamma insatser inom andra politikområden bidrar betydligt mer till tillväxtpotentialen på lång sikt, ger mer stöd åt efterfrågan i ekonomin i dagsläget, och minskar sårbarheter. Implementeringen av strukturpolitik i euroområdet måste intensifieras avsevärt för att öka produktivitet och tillväxtpotential i euroområdet, minska den strukturella arbetslösheten och öka motståndskraften. De landspecifika rekommendationerna för 2019 ska vara vägledande.

Vad gäller finanspolitiken ger den milt expansiva finanspolitiska inriktningen i euroområdet i dagsläget ett visst stöd till den ekonomiska aktiviteten. Mot bakgrund av svagare ekonomiska utsikter och fortsatt framträdande nedåtrisker bör de regeringar som budgetmässigt har utrymme att agera göra det på ett snabbt och effektivt vis. I länder med stor offentlig skuldsättning behöver regeringarna föra en försiktig finanspolitik och uppfylla strukturella sparmål som skapar förutsättningar för att ge automatiska stabilisatorer fritt spelrum. Alla länder bör intensifiera sina ansträngningar för att uppnå en mer tillväxtfrämjande sammansättning av de offentliga finanserna.

Samtidigt förblir det nödvändigt att på ett transparent och konsekvent sätt implementera Europeiska unionens ramverk för finanspolitisk och ekonomisk styrning fullt ut mellan länder och på så vis stärka den ekonomiska motståndskraften i euroområdet. En förbättring av den ekonomiska och monetära unionens funktion förblir en prioritet. ECB-rådet välkomnar de insatser som görs och uppmanar till fortsatt fokuserade och beslutsamma åtgärder för att fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media